Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Besluit maatschappelijke ondersteuning Renkum 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning Renkum 2018
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning Renkum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Renkum/CVDR608819/CVDR608819_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2018nieuwe regeling

29-05-2018

gmb-2018-138553

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Renkum 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum;

 

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Renkum 2018;

 

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Renkum 2018

HOOFDSTUK 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, (hierna wet) en het daarop berustende landelijke uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (hierna uitvoeringsbesluit), de landelijke uitvoeringsregeling Wmo 2015 (hierna uitvoeringsregeling) en de geldende Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Renkum (hierna verordening), zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

 

HOOFDSTUK 2: MELDING, GESPREK EN AANVRAAG

Artikel 2. Onderzoek, gesprek en ‘mijn plan’

 • 1.

  Het college onderzoekt de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de inwoner met een ondersteuningsvraag, de mogelijkheden van deze inwoner en zijn sociale netwerk en het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning. Indien sprake is van mantelzorg, wordt ook de behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger onderzocht.

 • 2.

  Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt. In dit verslag wordt het oordeel van het college vastgelegd over de eventuele mogelijkheden van de inwoner met een ondersteuningsvraag om zelf met voorliggende voorzieningen, ondersteund door het sociale netwerk, met gebruikelijke hulp, mantelzorg, met algemene voorzieningen, in oplossingen te voorzien en indien van toepassing een maatwerkvoorziening onder vermelding van de aan deze inwoner kenbaar gemaakte gevolgen.

 • 3.

  Indien het onderzoek naar het oordeel van het college leidt tot de noodzakelijkheid van een maatwerkvoorziening, wordt het verslag omgezet in ‘mijn plan’ tenzij dit gelet op de aard van de te leveren ondersteuning niet noodzakelijk is.

 • 4.

  Om voorafgaand aan de inzet van de maatwerkvoorziening inzichtelijk te maken welke bijdrage(n) de inwoner met een ondersteuningsvraag hiervoor verschuldigd is, verstrekt het college tijdens het onderzoek en voordat het tot een aanvraag komt, aan de inwoner met een ondersteuningsvraag uitleg en informatie over de wijze van berekening van de bijdrage. Het college ondersteunt de inwoner met een ondersteuningsvraag - voorzover redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk - bij het maken van een indicatieve berekening van de verschuldigde bijdrage of verwijst de inwoner met een ondersteuningsvraag naar derden die hierbij kunnen helpen.

 • 5.

  De inwoner kan geen rechten ontlenen aan de indicatieve berekening van de verschuldigde bijdrage.

 • 6.

  Zo spoedig mogelijk na het gesprek verstrekt het college het onderzoeksverslag, in voorkomend geval ‘mijn plan’, aan de inwoner met een ondersteuningsvraag. Opmerkingen of latere aanvullingen van de inwoner met een ondersteuningsvraag worden aan het onderzoeksverslag of ‘mijn plan’ toegevoegd.

 • 7.

  Het door het college ondertekende verslag en –in het geval van een door het college noodzakelijk geachte maatwerkvoorziening- ‘mijn plan’ worden door de inwoner met een ondersteuningsvraag, dan wel diens vertegenwoordiger, voor akkoord ondertekend.

 

Artikel 3. De aanvraag

 • 1.

  Het college beschouwt een door de inwoner met een ondersteuningsvraag voor akkoord ondertekend ‘mijn plan’ als een complete aanvraag voor een maatwerkvoorziening.

 • 2.

  Indien het college het onderzoeksverslag niet omzet in een ‘mijn plan’, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van dit Besluit, kan het college dit verslag als een aanvraag voor een maatwerkvoorziening beschouwen. Hierbij geldt de voorwaarde dat de inwoner met een ondersteuningsvraag aan dit verslag een opmerking toevoegt dat hij voor een (ander type) maatwerkvoorziening in aanmerking wenst te komen en dat hij dit onderzoeksverslag voor akkoord ondertekent.

 • 3.

  Het college neemt uitsluitend ondertekende onderzoeksverslagen, daarbij inbegrepen een ondertekend ‘mijn plan’ en een ondertekend verkort aanvraagformulier, in behandeling, tenzij zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

 • 4.

  In geval van een cliënt die zorg mijdt (bemoeizorg), maar onmiskenbaar wel zorg nodig heeft, kan het college een niet ondertekend onderzoeksverslag of ‘mijn plan’ in aanmerking nemen als aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Ook in geval van een situatie waarbij ondertekening voor de inwoner praktisch te bezwaarlijk is, kan een niet ondertekend ‘mijn plan’ of een niet ondertekend onderzoeksverslag als basis voor een aanvraag om een maatwerkvoorziening dienen.

 • 5.

  De datum van ontvangst van het onderzoeksverslag, ‘mijn plan’ of het verkorte aanvraagformulier geldt als aanvraagdatum.

 

Artikel 4. Advisering

In het kader van een zorgvuldige besluitvorming op aanvragen om een maatwerkvoorziening, wijst het college een gecontracteerde arts aan voor het uitbrengen van medisch advies. Dit is kosteloos voor de inwoner met een ondersteuningsvraag tenzij dit in de legesverordening anders is bepaald.

 

Artikel 5. Objectief meetinstrument normering huishoudelijke taken ondersteuning thuis

 • 1.

  Het college hanteert (opgenomen in bijlage 1) paragraaf 6.3. van de “richtlijn indicatieadvisering Hulp bij het Huishouden van januari 2011” van de MO-Zaak als richtlijn bij de vaststelling van de uren vanwege huishoudelijke taken bij de maatwerkvoorziening ondersteuning thuis.

 • 2.

  Bij de vaststelling van deze uren betrekt het college nadrukkelijk de in artikel 2.3.2 lid 4 sub a tot en met g van de wet genoemde aspecten.

 

HOOFDSTUK 3: MAATWERKVOORZIENING

Artikel 6. Ingezetene

 • 1.

  Bepalend voor de vaststelling of een inwoner met een ondersteuningsvraag een ingezetene is, als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de verordening, is de woon- of verblijfplaats van deze inwoner met een ondersteuningsvraag op welk adres hij in de basisregistratie personen staat ingeschreven of ingeschreven zal staan, dan wel het feitelijk woonadres in Nederland.

 • 2.

  Een ingezetene, zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, kan voor een periode van maximaal 13 weken per kalenderjaar, tijdens verblijf buiten Nederland, een maatwerkvoorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget inzetten, indien die maatwerkvoorziening een voortzetting is van een reeds binnen Nederland aangevangen maatwerkvoorziening.

 

Artikel 7. Vergoeding verhuiskosten

 • 1.

  Het college verstrekt een verhuiskostenvergoeding bestaande uit een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten van verhuizing tot een maximum van de in de onderstaande tabel opgenomen bedragen.

 • 2.

  Een vergoeding zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel is een financiële tegemoetkoming die een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin de inwoner met een ondersteuningsvraag in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de leefomgeving kan verblijven.

 • 3.

  De bedragen zoals bij dit artikel opgenomen worden jaarlijks geïndexeerd conform de CPI prijsindex.

 

Verhuiskostenvergoeding

Maximale vergoeding in 2018

Verhuiskostenvergoeding voor verhuizing naar een aangepaste woning.

€ 2.141

Verhuiskostenvergoeding voor verhuizing naar een rolstoel toe- en doorgankelijke woning.

€ 5.223

 

Artikel 8. Beschikking

 • 1.

  In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening wordt in ieder geval aangegeven of de voorziening in natura of in de vorm van een pgb wordt verstrekt.

 • 2.

  Bij het verstrekken van een voorziening in natura wordt in de beschikking in ieder geval vastgelegd:

  • a.

   welke de te treffen voorziening is en wat het beoogde resultaat daarvan is;

  • b.

   wat de geldigheidsduur van de verstrekking is;

  • c.

   welke gecontracteerde of gesubsidieerde aanbieder de maatwerkvoorziening verstrekt, en indien van toepassing,

  • d.

   welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn;

  • e.

   dat een bijdrage in de kosten verschuldigd is die conform artikel 2.1.4 van de wet, met uitzondering van die voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, en dat deze wordt vastgesteld en geïnd door het CAK.

 • 3.

  Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb wordt in de beschikking vastgelegd:

  • a.

   wat het beoogde resultaat van het pgb is;

  • b.

   wat de hoogte van het pgb is en hoe deze is berekend;

  • c.

   wat de geldigheidsduur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld; en

  • d.

   de wijze van verantwoording van de besteding van het bruto pgb, waarbij geldt dat het gehele bestede bedrag moet worden verantwoord;

  • e.

   dat een bijdrage in de kosten verschuldigd is die conform artikel 2.1.4 van de wet, met uitzondering van de categorieën zoals opgenomen in artikel 12 verordening maatschappelijke ondersteuning Renkum 2018

 

Artikel 9. Afschrijvingssystematiek

Het college stelt de afschrijvingsduur voor de twee categorieën maatwerkvoorzieningen vast volgens de onderstaande tabel.

 

Categorie 1

Kinderrolstoelen, incidenteel en permanent

Kinderwandelwagen/buggy

Kinderrolstoelen elektrisch: binnen en buiten

Badlift

Kinderdriewielfietsen

Handbike

Categorie 2

Rolstoelen voor incidenteel, passief en actief gebruik

Elektrische rolstoelen voor binnen/buiten gebruik

 

Scootmobielen

 

Driewielfietsen

 

Transferlift (actief en passief)

 

Douche- en toiletstoel

 

Bad en douchehulpmiddelen

Douchebrancard

Fiets met lage instap

 

 

Afschrijvingssystematiek

Voorziening

Jr 0-1

Jr 1-2

Jr 2-3

Jr 3-4

Jr 4-5

Jr 5-6

Jr 6-7

> 7 Jr

Categorie 1

2,5 % p/m

70

40

10

5

0

0

0

Categorie 2

2,5 % p/m

70

50

30

15

10

5

0

 

HOOFDSTUK 4: Waardering mantelzorgers

Artikel 10. De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt gedaan door de inwoner met een ondersteuningsvraag, dan wel door de mantelzorger van deze inwoner;

 • 2.

  De aanvraag wordt schriftelijk of per e-mail gedaan met behulp van het aanvraagformulier waardering mantelzorg;

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend voor het einde van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de mantelzorg is verleend.

 

Artikel 11. Criteria

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een waardering mantelzorg, dient de mantelzorg:

  • a.

   De gebruikelijke hulp te overstijgen en

  • b.

   Meer dan 8 uur per week te bedragen en

  • c.

   Voor een periode langer dan 3 maanden geleverd te worden.

 

HOOFDSTUK 5: Tegemoetkoming meerkosten

Artikel 12. Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen

 • 1.

  Het college verstrekt een tegemoetkoming in de meerkosten:

  • a.

   als sprake is van een beperking of chronisch psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben en

  • b.

   als de aanvrager en zijn echtgenoot een verzamelinkomen heeft tot 150% van de toepasselijke bijstandsnorm en

  • c.

   als de aanvrager zijn volledig eigen risico voor de zorgverzekering heeft opgebruikt en

  • d.

   als de aanvrager niet collectief verzekerd is via de gemeente Renkum.

 • 2.

  De bijstandsnormen voor jongeren als bedoeld in artikel 20 Participatiewet zijn niet van toepassing. Op jongeren van 18 tot en met 20 jaar is de norm 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd van toepassing als bedoeld in artikel 21 Participatiewet.

 • 3.

  De kostendelersnorm, zoals bedoeld in artikel 22a Participatiewet, is niet van toepassing.

 • 4.

  Het college bepaalt de hoogte van het inkomen met inachtneming van de artikel 31, 32 en 33 Participatiewet.

 

Artikel 13. De aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming meerkosten kan worden gedaan door inwoners van de gemeente Renkum, met het daartoe bestemde volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag zijn bijgevoegd:

  • a.

   Een inkomensverklaring van de aanvrager en diens echtgenoot, waaruit blijkt dat het inkomen betreffende het jaar waarop de meerkosten betrekking hebben tot 150% van de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt en

  • b.

   Een overzicht van de zorgverzekeraar waaruit blijkt dat het gehele eigen risico dat in dat jaar van toepassing was in dat jaar is betaald.

 • 3.

  De aanvraagt wordt ingediend voor het einde van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.

 

Artikel 14. Hoogte Tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt € 200,00 per kalenderjaar.

 

HOOFDSTUK 6: Slotbepalingen

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan bepalingen van dit besluit buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing van deze bepalingen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 16. Inwerkingtreding, intrekking en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in op de dag na de dag van bekendmaking op overheid.nl onder gelijktijdige intrekking van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Renkum 2017, de regeling waardering mantelzorgers 2015 en de regeling tegemoetkoming meerkosten 2017.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning Renkum 2018.

 

Aldus vastgesteld te Oosterbeek op 29 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Renkum,

de secretaris,

A.E.J. Steverink MBA

de burgemeester,

A.M.J. Schaap

BIJLAGE 1: Paragraaf 6.3 van de “richtlijn indicatieadvisering Hulp bij het Huishouden van januari 2011” van MO-Zaak.

 

Normtijden

 

Boodschappen voor het dagelijkse leven doen

Omschrijving

Boodschappenlijst samenstellen

Boodschappen inkopen

Boodschappen opslaan

Normtijd

60 minuten per week

Factoren meer hulp

Leefeenheid > 4 personen

Kind(eren) < 12 jaar

Afstand tot dichtstbijzijnde winkel is > 2 kilometer

60 minuten

60 minuten

30 minuten

Bijzonderheden

Eigen keuzes, zoals de keuze voor speciaal voedsel dat maar beperkt te koop wordt aangeboden, waardoor extra reizen nodig is of het doen van boodschappen in een groot aantal winkels, resulteert niet in extra tijd voor boodschappen doen.

Alleen wanneer bovenstaande medisch noodzakelijk is, kan men extra tijd krijgen.

 

Broodmaaltijd bereiden

Omschrijving

Broodmaaltijd bereiden (smeren)

Broodmaaltijd klaar zetten, tafel dekken

Koffie/thee zetten

Afwassen of in/uitruimen vaatwasmachine

Normtijd

15 minuten per keer, maximaal 2x per dag

Factoren meer hulp

Kind(eren) < 12 jaar

20 minuten

 

Warme maaltijd bereiden

Omschrijving

Warme maaltijd bereiden; koken óf opwarmen

Warme maaltijd klaar zetten, tafel dekken

Koffie/thee zetten

Afwassen of in/uitruimen vaatwasmachine

Normtijd

Opwarmen

15 minuten per dag

Koken

30 minuten per dag

Factoren meer hulp

Kind(eren) < 12 jaar

20 minuten per maaltijd

Bijzonderheden

Maaltijdservice, kant en klaar maaltijden, etc. gelden als voorliggende voorzieningen.

 

Licht huishoudelijk werk

Omschrijving

Stof afnemen/raggen

Opruimen

Afwassen (indien er géén maaltijdbereiding is geadviseerd)

Bed opmaken

Normtijd

Eenpersoonshuishouden

60 minuten

Meerpersoonshuishouden

90 minuten

Factoren meer hulp

Kind(eren) < 12 jaar

30 minuten

Psychogeriatrische problematiek / gedragsproblematiek

30 minuten

Allergie of aandoening aan de luchtwegen in een gesaneerde woning

30 minuten

Bijzonderheden

Indien licht huishoudelijke werk én maaltijdvoorziening wordt geïndiceerd. Dan tijd in mindering brengen (bij licht huishoudelijk werk) omdat afwassen (handmatig of afwasmachine in/uitruimen) ook opgenomen is bij maaltijdverzorging.

Indien cliënt wel in staat is licht huishoudelijk werk te verrichten maar niet de maaltijdverzorging, dan wordt verwacht dat cliënt zelf de afwas kan voorspoelen.

 

Zwaar huishoudelijk werk

Omschrijving

Stofzuigen

Schrobben, dweilen, soppen van sanitair en keuken

Bedden verschonen

Ramen lappen

Normtijd

Eenpersoonshuishouden, maximaal 2 kamers

90 minuten

Eenpersoonshuishouden, 3 of meer kamers

180 minuten

Meerpersoonshuishouden

180 minuten

Factoren meer hulp

Kind(eren) < 12 jaar

30 minuten extra

(maximaal 90 min)

Psychogeriatrische problematiek / gedragsproblematiek

30 minuten

Allergie of aandoening aan de luchtwegen in een gesaneerde woning

60 minuten

Grote woning met een hoge bezettingsgraad

60 minuten

Hoge vervuilingsgraad, als gevolg van beperkingen, niet door de bestaande leefwijze

60 minuten

Bijzonderheden

Voor de verzorging van dieren wordt geen extra tijd berekend, dit is al verdisconteerd in de marge van de normtijden.

 

Wasverzorging

Omschrijving

Wasgoed sorteren en wassen in de wasmachine

Wasgoed ophangen en afhalen

Wasgoed drogen in de droger

Wasgoed vouwen en opbergen

Wasgoed strijken

Normtijd

Eenpersoonshuishouden

60 minuten

Meerpersoonshuishouden

90 minuten

Factoren meer hulp

Kind(eren) < 16 jaar

30 minuten per kind

Bedlegerige cliënten

30 minuten

Extra bewassing ivm overmatige transpiratie, incontinentie, speekselverlies etc

30 minuten

Bijzonderheden

Strijken van de bovenkleding is opgenomen in de normtijd. Extra tijd voor strijken van onderkleding en/of beddengoed is alleen mogelijk indien dit medisch noodzakelijk is.

 

Verzorging en/of tijdelijke opvang van kinderen

Omschrijving

Het gaat hierbij om een ouder die ten gevolge van beperkingen tijdelijk niet in staat is de verzorging en/of opvang van gezonde kinderen uit te voeren.

Denk daarbij aan de persoonlijke verzorging, begeleiding en opvoedingsactiviteiten.

Normtijd

Naar bed brengen / uit bed halen

10 minuten per keer per kind

Wassen en kleden

30 minuten per dag per kind

Eten en/of drinken geven

20 minuten per broodmaaltijd

25 minuten per warme maaltijd

Babyvoeding: flesje / borstvoeding

20 minuten per keer per kind

Luier verschonen

10 minuten per keer per kind

Naar school / crèche brengen / halen

15 minuten per keer per gezin

Factoren meer hulp

Indien opvang noodzakelijk is

Tot 40 uur per week

Bijzonderheden

Maximale duur voor opvang is 3 maanden

Bijzonderheden

Specifieke voorliggende voorzieningen voor opvang; zorgverlof, crèche, kinderopvang, buitenschoolse/tussenschoolse opvang, gastouder, etc.

 

Dagelijkse organisatie van het huishouden

Omschrijving

Organisatie van huishoudelijke activiteiten

Plannen en beheren van middelen m.b.t. het huishouden

Normtijd

30 minuten

Factoren meer hulp

Kind(eren) < 16 jaar

30 minuten

Psychogeriatrische problematiek / gedragsproblematiek

30 minuten

Communicatieproblemen als gevolg van beperkingen, niet door een taalbarrière

30 minuten

 

Hulp bij ontregelde huishouding in verband met psychische stoornissen

Omschrijving van activiteiten

Formuleren doelen / bijstellen doelen mbt het huishouden

Helpen handhaven / verkrijgen / herkrijgen van de structuur in het huishouden

Helpen handhaven / vergroten van zelfredzaamheid mbt het budget

Normtijd

30 minuten

Bijzonderheden

Specifieke voorliggende voorzieningen: algemeen maatschappelijk werk, AWBZ-begeleiding.

 

Advies, instructie en voorlichting (gericht op het huishouden)

Omschrijving van activiteiten

Instructie omgaan met (technische) hulpmiddelen

Instructie huishoudelijke taken; boodschappen doen, maaltijd bereiden, het licht huishoudelijk werk, het zwaar huishoudelijk werk, de wasverzorging en de dagelijkse organisatie van het huishouden

Normtijd

30 minuten per activiteit, maximaal 90 minuten per week

Dit komt bovenop de normtijd die geldt voor het overnemen van de activiteit

Bijzonderheden

Maximale duur is 6 weken