Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Handhavingverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ gemeente Renkum 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ gemeente Renkum 2011
CiteertitelHandhavingverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8a
 2. Wet investeren in jongeren, artikel 12, lid 1, sub c
 3. IOAW, artikel 35, lid 1, sub c
 4. IOAZ, artikel 35, lid 1, sub c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

15-12-2010

Veluwepost, 24-12-2010

02-11-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ gemeente Renkum 2011

De raad van de gemeente Renkum,

 • ·

  Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2010;

 • ·

  Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 29 november 2010;

 • ·

  Gelet op artikel 147, eerste lid Gemeentewet alsmede artikel 8a van de WWB, artikel 12, eerste lid, onderdeel c van de WIJ, artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de IOAW en artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de IOAZ;

vast te stellen de navolgende verordening:

HANDHAVINGSVERORDENING WWB, WIJ, IOAW EN IOAZ

GEMEENTE RENKUM 2011

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

Raadsbesluit

Nummer

Onderwerp

A

Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ gemeente Renkum 2011

Datum

 

15 december 2010

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de WWB, WIJ, IOAW en IOAZ, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: de Wet werk en bijstand;

  • b.

   WIJ: de Wet investeren in jongeren;

  • c.

   IOAW: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

  • d.

   IOAZ: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

  • e.

   Wet: de WWB, de WIJ, de IOAW en de IOAZ;

  • f.

   College: het college van burgemeester en wethouders van Renkum;

  • g.

   Belanghebbende: persoon die een uitkering danwel een werkleeraanbod heeft aangevraagd, ontvangt of heeft ontvangen; indien dit een gehuwde betreft, wordt onder belanghebbende elk van de echtgenoten verstaan.

  • h.

   Uitkering: bijstand op grond van de WWB, alsmede de inkomensvoorziening op grond van de WIJ en de uitkeringen op grond van de IOAW of de IOAZ;

  • i.

   Werkleeraanbod: een voorziening werkleeraanbod op grond van de WIJ;

  • j.

   Handhaving: een stelsel van preventieve en repressieve maatregelen gericht op het voorkomen, ontmoedigen en bestrijding van misbruik of oneigenlijk gebruik van de uitkering;

  • k.

   Fraude: het verwijtbaar informatie achterhouden of verwijtbaar onjuiste informatie verstrekken, met het doel een (hogere) uitkering te ontvangen anders dan waarop men op grond van juiste en/of volledige informatie recht zou hebben;

  • l.

   Misbruik: het verwijtbaar ontvangen van een uitkering in strijd met de wettelijke voorschriften;

  • m.

   Oneigenlijk gebruik: het ontvangen van een uitkering volgens de regels van de wet maar in strijd met of buiten de bedoeling van de wet zoals die bij de totstandkoming van de wet heeft bestaan.

HOOFDSTUK 2 OPDRACHT EN VERANTWOORDING

Artikel 2 Opdracht aan het college

 • 1.

  Het college stelt beleid vast waarin staat beschreven hoe zorg wordt gedragen voor een rechtmatige en doelmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • 2.

  Het college beschrijft in een handhavings- en controleplan ten minste:

  • a.

   de wijze waarop het college belanghebbenden en inwoners informeert over de rechten en plichten die zijn verbonden aan het ontvangen van een uitkering en over de consequenties van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik;

  • b.

   de maatregelen gericht op fraudepreventie;

  • c.

   de wijze van controle bij de aanvraag, de voortzetting en bij beëindiging van de uitkering;

  • d.

   de handelwijze bij inconsistenties alsmede het gebruik van signaal- en risicosturing bij de beoordeling van het recht op uitkering;

  • e.

   de uitvoering van onderzoeken en bestandsvergelijkingen waarbij actuele gegevens worden gecontroleerd en vergeleken.

HOOFDSTUK 3 GEVOLGEN BIJ FRAUDE, MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK

Artikel 3 Verlaging van de uitkering

Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of redelijkerwijs kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de uitkering, kan het college de uitkering weigeren of verlagen conform hetgeen hierover bepaald is in de van toepassing zijnde Maatregelverordening, onverminderd de mogelijkheid tot terugvordering van de eventueel ten onrechte ontvangen uitkering, waaronder begrepen de kosten gemaakt voor re-integratie en het werkleeraanbod.

Artikel 4 Aangifte bij het Openbaar Ministerie

 • 1.

  Indien een gedraging van belanghebbende als bedoeld in artikel 4 leidt tot benadeling van de gemeente, doet het college, onverminderd de mogelijkheid de uitkering op grond van artikel 4 te verlagen en de ten onrechte ontvangen uitkering terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt ten tijde van de aangifte geldende uitgangspunten.

 • 2.

  Het college kan afspraken maken met het Openbaar Ministerie over het doen van aangifte van gedragingen waarvoor het college in beginsel een verlaging van de uitkering zou kunnen toepassen maar waarbij dit niet mogelijk is vanwege beëindiging van de uitkering.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5 Nadere beleidsregels

Het college is bevoegd om nadere beleidsregels te stellen met betrekking tot de uitvoering van deze verordening.

Artikel 6 Citeertitel, inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald: Handhavingsverordening WWB, WIJ, IOAW en IOAZ gemeente Renkum 2011.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 • 3.

  De Handhavingsverordening WWB en WIJ gemeente Renkum 2009, gewijzigd vastgesteld bij raadsbesluit van 28 oktober 2009, wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte, drs. J.P. Gebben