Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Toeslagenverordening WWB en WIJ gemeente Renkum 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening WWB en WIJ gemeente Renkum 2011
CiteertitelToeslagenverordening WWB en WIJ
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, artikel 8, lid 1, sub c, en artikel 30
 2. Wet investeren in jongeren, artikel 12, lid 1, sub e en artikel 35, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012Nieuwe regeling

15-12-2010

Veluwepost, 24-12-2010

2-11-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening WWB en WIJ gemeente Renkum 2011

De raad van de gemeente Renkum,

 • ·

  Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2010;

 • ·

  Gezien het advies van de Commissie Inwoners van 29 november 2010;

 • ·

  Gelet op de artikelen 8, eerste lid, onderdeel c en 30 van de Wet werk en Bijstand, alsmede gelet op de artikelen 12, eerste lid, onderdeel c en 35, eerste lid van de Wet investeren in jongeren;

   

Vast te stellen de navolgende verordening:

 

TOESLAGENVERORDENING WWB EN WIJ GEMEENTE RENKUM 2011

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

 

Raadsbesluit

Nummer

Onderwerp

C

Toeslagenverordening WWB en WIJ gemeente Renkum 2011

Datum

 

15 december 2010

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ) de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  in deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: de Wet werk en bijstand, welke wet van toepassing is op de belanghebbende van 27 jaar en ouder;

  • b.

   WIJ: de Wet investeren in jongeren, welke wet voor deze verordening van toepassing is op de jongere van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 27 jaar;

  • c.

   Belanghebbende: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken; indien dit een gehuwde betreft, wordt onder belanghebbende elk van de echtgenoten verstaan;

  • d.

   Uitkering: uitkering als bedoeld in de WWB of inkomensvoorziening als bedoeld in de WIJ;

  • e.

   Gehuwdennorm: de norm als bedoeld in artikel 21, onderdeel c van de WWB en artikel 28, eerste lid, onderdeel c van de WIJ;

  • f.

   Toeslag: toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de WWB en artikel 30, eerste lid van de WIJ;

  • g.

   Verzorgingsbehoevende: degene die is aangewezen op verzorging ter voorkoming van opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.

  • h.

   Woonkosten:

   • i.

    indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs, bedoeld in artikel 1, onderdeel d van de Wet op de huurtoeslag;

   • ii.

    indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud.

   • iii.

    indien een woning wordt bewoond waaraan geen huur- of hypotheekkosten zijn verbonden: aantoonbare kosten die kunnen worden aangemerkt als huur.

Artikel 2 Toepassing en bereik

De bepalingen in deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar. In geval van gehuwden gelden de bepalingen van deze verordening alleen indien de echtgenoten beiden 21 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar zijn.

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE NORM

Artikel 3 Toeslagen

 • 1.

  De toeslag bedraagt 20% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft.

 • 2.

  De toeslag bedraagt 10% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande en de alleenstaande ouder die met één of meer anderen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft.

 • 3.

  Indien de in artikel 2 bedoelde persoon aantoonbare woonkosten heeft hoger dan 18% van de gehuwdennorm, bedraagt de toeslag, in afwijking van het gestelde in het tweede lid, 20% van de gehuwdennorm.

 • 4.

  Het derde lid is niet van toepassing op het thuisinwonende kind.

 • 5.

  Voor de toepassing van dit artikel worden de volgende personen niet in aanmerking genomen als een ander die in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft:

  • a.

   het minderjarige thuisinwonend kind;

  • b.

   de verzorgingsbehoevende die door de uitkeringsgerechtigde wordt verzorgd.

HOOFDSTUK 3 CRITERIA VOOR HET VERLAGEN VAN DE NORM OF TOESLAG

Artikel 4 Verlaging gehuwden

 • 1.

  De verlaging als bedoeld in artikel 26 van de WWB en artikel 31 van de WIJ bedraagt 10% van de gehuwdennorm voor gehuwden die met één of meer anderen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing indien de gehuwden medebewoners zijn en hun woonkosten hoger zijn dan 18% van de gehuwdennorm.

 • 3.

  Het vijfde lid van artikel 3 van deze verordening is overeenkomstig van toepassing.

Artikel 5 Verlaging woonsituatie

De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de WWB en artikel 32 van de WIJ bedraagt:

 • a.

  20% van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor de uitkeringsgerechtigde geen woonkosten verbonden zijn;

 • b.

  10% van de gehuwdennorm indien geen woning wordt bewoond.

Artikel 6 Verlaging alleenstaande schoolverlaters

De verlaging als bedoeld in artikel 28 van de WWB en artikel 33 van de WIJ bedraagt 10% van de gehuwdennorm.

Artikel 7 Verlaging alleenstaanden met arbeidsverplichting van 21 en 22 jaar

 • 1.

  De verlaging als bedoeld in artikel 34 van de WIJ bedraagt:

  • a.

   20% van de gehuwdennorm indien het een jongere van 21 jaar met een arbeidsverplichting betreft;

  • b.

   10% van de gehuwdennorm indien het een jongere van 22 jaar met een arbeidsverplichting betreft.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan de verlaging niet meer bedragen dan de op grond van artikel 3 toegepaste toeslag.

 • 3.

  Dit artikel is niet van toepassing op een belanghebbende op wie artikel 6 van toepassing is.

Artikel 8 Anti-cumulatiebepaling

De toepassing van de artikelen 3 tot en met 7 geschiedt zodanig dat de toepasselijke norm voor belanghebbende ten minste bedraagt:

 • 1.

  35% van de gehuwdennorm voor de alleenstaande;

 • 2.

  55% van de gehuwdennorm voor een alleenstaande ouder;

 • 3.

  65% van de gehuwdennorm voor gehuwden.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Citeertitel, inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordeningen

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Toeslagenverordening WWB en WIJ gemeente Renkum 2011.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011.

 • 3.

  De Toeslagenverordening WWB gemeente Renkum 2007, zoals vastgesteld bij besluit van 31 januari 2007 en de Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren Renkum, zoals vastgesteld bij besluit van 28 oktober 2009, worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering van 15 december 2010,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte, drs. J.P. Gebben