Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening inzet budget woningbouw gemeente Renkum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzet budget woningbouw gemeente Renkum
CiteertitelVerordening inzet Woningbouwbudget KAN gemeente Renkum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerktreding is bij benadering.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Subsidieverordening Woningbouw KAN 2005

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-200704-04-2013Nieuwe regeling

31-01-2007

Veluwepost, 16-02-2007

4-12-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzet budget woningbouw gemeente Renkum

De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 4 december 2006

 

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en de Subsidieverordening Woningbouw KAN 2005;

 

Gezien het positieve advies van de commissie Leefomgeving;

 

Vast te stellen de Verordening inzet budget woningbouw gemeente Renkum met inbegrip van de toelichting daarop.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a.KAN:

de Stadsregio Knooppunt Arnhem Nijmegen

b.KAN raad:

het Algemeen Bestuur van het KAN

c.College:

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum

d.Raad:

De gemeenteraad van Renkum

e.Betaalbare woning

-Sociale en middeldure huurwoning: huurwoning onder de bovenste aftoppingsgrens huursubsidie c.q. de liberaliseringsgrens;

-Betaalbare koopwoning: koopwoning met vrij op naam – bewoonbaar en ondeelbaar – prijs tot maximaal € 172.000, dan wel een gewijzigd prijsniveau op grond van een besluit van het College van bestuur het KAN

f.Versnellingslijst woningbouw

Door het College geaccordeerde lijst met woningbouwprojecten die in het kader van het project “versnelling woningbouw” worden gerealiseerd.

Artikel 2: Inkomsten

Deze verordening is van toepassing voor de besteding van de inkomsten die de gemeente ontvangt van het KAN op grond van de “Subsidieverordening Woningbouw KAN 2005”.

Artikel 3: Doeleindenomschrijving

 

Deze verordening heeft tot doel het bevorderen van een tijdige en continue woningbouwproductie in de gemeente en het versnellen van de doorlooptijd van woningbouwprojecten binnen het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid, zoals verwoord in de Woonvisie en opgenomen in de Versnellingslijst woningbouw.

 

Artikel 4: Inzet van de inkomsten

 • 1.

  Het College kan de inkomsten, genoemd in artikel 2, lid 1, gebruiken om betalingen te doen voor projecten en activiteiten die zijn opgenomen in de Versnellingslijst woningbouw ter bevordering van de nieuwbouw van woningen in het algemeen en het realiseren van betaalbare woningen in het bijzonder.

 • 2.

  Het budget in enig jaar is gelijk aan de feitelijk ontvangen bijdrage van KAN in voorgaande jaren op grond van de “Subsidieverordening Woningbouw KAN 2005” eventueel vermeerderd met door de Raad beschikbaar gesteld krediet.

 • 3.

  Het totaal van de betalingen mag het beschikbare budget niet overschrijden.

 • 4.

  De ontvangen inkomsten zullen worden ingezet ter dekking van:

  • ·

   Tijdelijk inhuren van extra interne of externe personele capaciteit ten behoeve van het versneld realiseren van woningen in het algemeen en betaalbare woningen in het bijzonder;

  • ·

   (extra) onderzoek, inhuur van externe deskundigheid en/of tijdelijk inhuren van externe adviseurs ten behoeve van het wegnemen van knelpunten en het bevorderen van de procesgang;

  • ·

   Scholing ter bevordering van deskundigheid van eigen personeel;

  • ·

   Ondersteuning van interactieve planprocessen;

  • ·

   Aankopen van onroerende zaken die wanneer zij niet worden aangekocht de voortgang van projecten en activiteiten die zijn opgenomen in de Versnellingslijst woningbouw kunnen vertragen.

 • 5.

  Geen betalingen worden gedaan ten aanzien van de bouwkosten van woningen of in de vorm van een directe subsidie aan de toekomstige bewoner van een woning.

Artikel 5: Voorwaarden

 

 • 1.

  Een betaling wordt uitsluitend gedaan indien met het project wordt bijgedragen aan de voortgang of versnelling van de realisatie vandeVersnellingslijst woningbouw.

 • 2.

  Voorrang wordt gegeven aan projecten:

 • -

  die kwantitatief het meest bijdragen aan de doelstelling zoals weergegeven in artikel 3 van deze verordening;

 • -

  waarbij tenminste 50% betaalbare woningen worden gerealiseerd;

 • -

  die gericht zijn op senioren, jonge gezinnen, starters, lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten.

 • 3.

  Het College kan nadere voorwaarden stellen aan besteding van het budget.

Artikel 6: Meerjarenprognose

 

 • 1.

  Het College stelt ter besteding van de inkomsten een meerjarenplanning op van te verwachten inkomsten op basis van de woningbouwplanning en de uitgaven voor projecten en activiteiten. Hierbij reserveert het College een door hem te bepalen deel voor onvoorziene omstandigheden.

 • 2.

  De meerjarenplanning wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd op basis van de inkomstenprognose gekoppeld aan de dan geldende woningbouwplanning en zal ter kennis aan de Raad worden gericht.

Artikel 7: Experimenteerartikel

Gehoord de raadscommissie Leefomgeving kan het College besluiten maximaal 30% van het beschikbare jaarbudget te reserveren voor innovatieve woonvormen waaronder omzetting van koop- naar huurwoningen (VVE serviceflats), maatschappelijk gebonden eigendom, tussenvormen huur-koop, verzilverd wonen. De in artikelen 3, 4 en 5 genoemde voorwaarden kunnen, voor zoveel zij naar het oordeel van het College relevant zijn, alsdan buiten toepassing blijven.

Artikel 8: Hardheidsclausule

Voor de toepassing van de verordening geldt een algemene hardheidsclausule. De hardheidsclausule kan slechts onder bijzondere omstandigheden worden toegepast door het College, gehoord de raadscommissie Leefomgeving.

Artikel 9: Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening inzet Woningbouwbudget KAN gemeente Renkum”.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

de griffier, De voorzitter,

mr. J.I.M. Le Comte, ing. E.Klein