Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De ingangsdatum van de heffing is 1 januari 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201601-01-2017art. 13, lid 3 en Tarieventabel

16-12-2015

Gemeenteblad, 4-1-2016

onbekend
24-12-201304-01-2016art. 13, lid 3 en Tarieventabel

18-12-2013

Hoog en Laag, 24 december 2013

onbekend
01-01-201324-12-2013art. 13, lid 3 en Tarieventabel

19-12-2012

Hoog en Laag, 27 december 2012

onbekend
01-01-201201-01-2013art. 13, lid 3 en Tarieventabel

21-12-2011

Hoog en Laag, 28 december 2011

onbekend
09-10-201001-01-2012Nieuwe regeling

29-09-2010

Veluwepost, 08-10-2010

08-07-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

De raad van de gemeente Renkum gezien het voorstel d.d. 8 juli 2010

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats(en):

  • -

   “Onder de Bomen” ,Onder de Bomen (ongenummerd) te Renkum;

  • -

   “Harten”, Hartenseweg (ongenummerd) te Renkum;

  • -

   “Fangmanweg”, Fangmanweg (ongenummerd) te Oosterbeek;

  • -

   “Zuid”, Van Limburg Stirumweg (ongenummerd) te Oosterbeek;

  • -

   “Noord”, Van Limburg Stirumweg (ongenummerd) te Oosterbeek

    

   b.particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn(en).

    

   • c.

    algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

   • d.

    particulier kindergraf: een particulier graf bestemd voor overleden kinderen beneden 12 jaar;

   • e.

    particulier urnengraf: een particulier graf bestemd voor het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

   • f.

    particulier urnenplaats: plaatsen in de urnentuinen waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van as in een keramische urn op een satelietvormige sculptuur dan wel in een stalen urnenpaal of bronzen sculptuur welke beide gedeeltelijk in de bodem worden geplaatst.

   • g.

    particulier urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen;

   • h.

    paticulier urnenkelder een kelder waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen:

   • i.

    urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen welke niet voor plaatsing zijn in de urnentuinen van de algemene begraafplaatsen “Harten” en “Noord”

   • j.

    gedenkpin: een door de gemeente Renkum vastgesteld ontwerp, gegoten in brons welke met inscriptie ter nagedachtenis van een overledene kan worden geplaatst in de urnentuin van de Algemene begraafplaats “Noord”.

   • k.

    asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

   • l.

    algemene verstrooiingsplaats: een door de gemeente Renkum aangewezen plaats waar het toegestaan is as te verstrooien op de gemeentelijke begraafplaatsen “Harten” en “Noord”;

   • m.

    grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of urnennis.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in een kist worden begraven;

 • c.

  een lijkschouwing op last van justitie of de politie.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 3 artikel 3.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 3.2 van de tarieventabel, worden geheven bij wijze van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 3.3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur waarop, het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffingen naar tijdsgelang voor de jaarlijkse verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 3.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 3.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 3.2 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere schulden als die bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 3.2. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten, als bedoeld in hoofdstuk 3 artikel 3.2. van de tarieventabel, zijn invorderbaar in een termijn welke vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgende op die, vermeld in de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De overige rechten moeten worden betaald binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met de betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeerdeel

 • 1.

  De verordening Lijkbezorgingsrechten Renkum 2010 van 16 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de, heffing. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten".

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 september 2010.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte, drs. J.P. Gebben

Tarieventabel 2016, behorend bij de verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitende recht tot nieuw particulier volwassen zand of kelder graf (vanaf 12 jaar) wordt geheven:

1.1.1.

voor een periode van 10 jaar

€ 685,00

1.1.2.

voor een periode van 20 jaar

€ 1.370,00

1.1.3

voor een periode van 30 jaar

€ 2.055,00

1.1.4

voor een periode van 40 jaar

€ 2.740,00

 

 

 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitende recht tot nieuw particulier kindergraf (tot 12 jaar) wordt geheven:

1.2.1.

voor een periode van 10 jaar

€ 342,50

1.2.2.

voor een periode van 20 jaar

€ 685,00

 

 

 

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitende recht tot nieuw particulier urnengraf/-nis/-kelder wordt geheven:

1.3.1.

voor een periode van 10 jaar

€ 423,00

1.3.2.

voor een periode van 20 jaar

€ 846,00

 

 

 

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitende recht tot particulier volwassen zand of kelder graf (vanaf 12 jaar) wordt geheven:

 

1.4.1.

voor een periode van 5 jaar

€ 342,50

1.4.2.

voor een periode van 10 jaar

€ 685,00

1.4.3

voor een periode van 15 jaar

€ 1.028,00

1.4.4

voor een periode van 20 jaar

€ 1.370,00

 

 

 

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitende recht tot particulier kindergraf (tot 12 jaar) wordt geheven:

1.5.1.

voor een periode van 5 jaar

€ 171,25

1.5.2.

voor een periode van 10 jaar

€ 342,50

1.5.3

voor een periode van 15 jaar

€ 514,00

1,5.4

voor een periode van 20 jaar

€ 685,00

 

 

 

 

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitende recht tot particulier urnengraf/-nis/-kelder wordt geheven:

1.6.1.

voor een periode van 5 jaar

€ 212,00

1.6.2.

voor een periode van 10 jaar

€ 423,00

1.6.3

voor een periode van 15 jaar

€ 635,00

1.6.4

voor een periode van 20 jaar

€ 846,00

 

 

 

1.7

Indien een bijzetting plaats vindt in een particulier graf dient het recht worden verlengd tot de duur van het oorspronkelijk recht. Hiervoor wordt voor elk jaar verlenging geheven

€ 69,00

 

 

 

1.8

Reserveren

 

1.8.1

Voor het reserveren van een nieuw particulier volwassen zand of kelder graf (vanaf 12 jaar) wordt geheven:

€ 252,00

1.8.2

Op moment van bijzetting zijn de tarieven onder artikel 1.1van toepassing en zal het bedrag bij 1.8.1 in mindering worden gebracht.

1.8.3

Voor het reserveren van een nieuw particulier urnengraf/-nis/-kelder wordt geheven:

€ 151,00

1.8.4

Op moment van bijzetting zijn de tarieven onder artikel 1.3 van toepassing en zal het bedrag bij 1.8.3 in mindering worden gebracht.

1.8.5

Het moment van reserveren is gelijk aan het moment van het verlenen van rechten.

 

Hoofdstuk 2 Begraven/bijzetten

2.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

2.1.1

in een particulier graf

€ 740,00

2.1.2

1e inlage in een particulier drie persoonsgraf

€ 998,00

2.1.3

in een algemeen graf

€ 922,00

 

 

 

2.2

Voor het begraven van een stoffelijk overschot in een kindergraf wordt geheven:

2.2.1

in een particulier kindergraf

€  370,00

2.2.2

in een particulier graf

€ 370,00

 

 

 

2.3.

Voor het bijzetten van een urn of het verstrooien van as in een particulier urnengraf/-nis/-kelder of strooiveld wordt geheven:

€ 230,00

 

 

 

2.4

Indien op verzoek van nabestaanden de begraaflaag van een bestaand graf worden samengevoegd en een nieuwe inlage, wordt geheven

€ 1.480,00

 

 

 

2.5

Extra opties bij begraven

 

2.5.1

Voor het op verzoek verwijderen van zand naast het graf gedurende de uitvaart wordt geheven.

€ 101,00

 

 

 

2.6

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3. verhoogd:

2.6.1.

op maandag tot en met vrijdag na 15.00 uur, zijnde geen feestdag, met

50 %

2.6.2.

op zaterdag, zijnde geen feestdag, met

75 %

2.6.3

op zon- en feestdagen met

100%

 

Hoofdstuk 3 Vergunningen en onderhoud graf

3.1

Voor het afgeven van een vergunning wordt geheven voor het plaatsen van een graf- of gedenkteken op alle (zand)graven

€ 128,00

 

 

 

3.2.

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van particuliere graven wordt geheven: per graf per jaar:

€ 93,00

 

 

 

3.3.

De rechten als bedoeld in onderdeel 3.2. kunnen voor de nog niet verstreken tijd waarvoor het graf is uitgegeven worden afgekocht tegen betaling van een som ineens van 75 % van het resterend aantal jaren maal het tarief, genoemd in onderdeel 3.2.

 

Hoofdstuk 4 Inschrijven en overboeken van particuliere graven

4.1.

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 25,00

Hoofdstuk 5 Lichten en ruimen van graven

5.1.

Voor het ruimen van een graf of lichten van een stoffelijk overschot op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 1.326,00

 

 

 

5.2.

Indien het lichten gepaard gaat met het overbrengen van het stoffelijk overschot naar en het wederbegraven in een ander particulier, wordt boven het recht van het lichten, een recht geheven, als bedoeld in de onderdelen 2.1 en 2.2 van deze tarieventabel.

 

Hoofdstuk 6 Beschikbaar stellen van urnen en gedenkpinnen

6.1

Het tarief voor het ter beschikking stellen van urnenpalen, gedenkpinnen en urnengraven, zijnde geen nissen of kelders, bedraagt 100% van de aan de aanvrager vooraf gemaakte kosten bij de gemeente Renkum in rekening gebracht ter verkrijging van deze urnenvoorzieningen. Dit bedrag wordt verhoogd met de bedragen welke zijn gemoeid met de kosten van rechten voor urnengraven en bijzetkosten zoals genoemd onder artikelen 1.3 en 2.3. Voor het verkrijgen van urnen in de verschillende urnenvoorzieningen wordt geheven:

6.1.1

Bij urnentoren begraafplaats Harten Renkum:

Urnenzuil met herdenkingsplaat

€ 689,00

 

 

 

6.1.2

In urnentuin begraafplaats Noord Oosterbeek (exclusief graveerkosten)

6.1.2.1

Model Alux

Vervallen

6.1.2.2

Model Lucetta

Vervallen

6.1.2.3

Model Muta

Vervallen

6.1.2.4

Bronzen urn

€ 173,00

6.1.2.5

Bronzen herdenkingspin

 

€ 101,00

 

Hoofdstuk 7 Gebruik aula

7.1

Voor rouw- en herdenkingsdiensten in de aula op de begraafplaatsen “Noord” en “Harten” voor maximaal 1 uur wordt geheven.

€ 128,00