Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Renkum

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRenkum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011
CiteertitelVerordening rioolheffing
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-201601-01-2017art. 6, leden 1 t/m 6 en art. 12, lid 3

16-12-2015

Gemeenteblad, 4-1-2016

onbekend
30-12-201401-01-2016art. 6, leden 1 t/m 4 en art. 12, lid 3

17-12-2014

Gemeenteblad, 30-12-2014

onbekend
24-12-201330-12-2014art. 6, leden 1 t/m 4 en art. 12, lid 3

18-12-2013

Hoog en Laag, 24-12-2013

onbekend
01-01-201324-12-2013art. 6, leden 1 t/m 4 en art. 12, lid 3

19-12-2012

Hoog en Laag, 27-12-2012

onbekend
01-01-201201-01-2013art. 6, leden 1 t/m 4 en art. 12, lid 3

21-12-2011

Hoog en Laag, 28-12-2012

onbekend
25-12-201001-01-2012Nieuwe regeling

15-12-2010

Veluwepost, 17-12-2010

23-11-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2011

De raad van de gemeente Renkum;

gezien het voorstel d.d. 23 november 2010

 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

 

Besluit

 

Tot vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van rioolrechten 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • b.

  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • c.

  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;

 • d.

  water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1

  De belasting wordt geheven:

  • a.

   van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat in hoofdzaak tot woning dient en dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, en

  • b.

   van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een eigendom dat niet in hoofdzaak tot woning dient en dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, en

  • c.

   van de gebruiker van een eigendom dat in hoofdzaak tot woning dient en van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, en

  • d.

   van de gebruiker van een eigendom dat niet in hoofdzaak tot woning dient en van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd,

 • 2.

  Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3.

  Met betrekking tot de belasting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c en d, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a en b, wordt geheven per eigendom.

 • 2.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, wordt geheven naar het aantal personen dat van het eigendom gebruik maakt.

 • 3.

  Voor de vaststelling van het aantal personen dat van het eigendom gebruik maakt is beslissend hetgeen terzake in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is geregistreerd, tenzij blijkt dat de gebruikssituatie anders is.

 • 4.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, wordt geheven per eigendom naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het eigendom wordt afgevoerd.

 • 5.

  Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het eigendom is toegevoerd en/of is opgepompt. Ingeval de gebruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle kalendermaand gerekend.

 • 6.

  Ingeval gebruik gemaakt wordt van een pompinstallatie, moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met een vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

7.De op voet van het vijfde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die aantoonbaar niet als afvalwater is afgevoerd.

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, bedraagt per eigendom per belastingjaar               €  89,89.

 • 2.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, bedraagt per eigendom per belastingjaar               € 353,38.

 • 3.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, bedraagt per eigendom dat wordt gebruikt door:

  • a.

   één persoon                       €   56,69;

  • b.

   twee personen                   € 113,38;

  • c.

   drie of meer personen     € 170,07 per belastingjaar.

 • 4.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, bedraagt per eigendom per belastingjaar voor iedere eenheid van 250 m3  afgevoerd water € 192,70.

 • 5.

  Voor de toepassing van het derde lid is beslissend de gebruikssituatie op 1 januari van het belastingjaar of, wanneer de belastingplicht later aanvangt, de gebruikssituatie bij aanvang van de belastingplicht.

 • 6.

  Indien in de loop van het belastingjaar zodanige wijzigingen optreden dat voor de belastingplichtige bij de toepassing van het derde lid aanspraak ontstaan op toepassing van het tarief voor en minder aantal personen, wordt op schriftelijke aanvraag van de belastingplichtige bij de berekening van de belasting hiermee rekening gehouden.

 • 7.

  Voor de toepassing van het vierde lid wordt de hoeveelheid afgevoerd water boven 10.250 m3 buiten de heffing gelaten.

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a en b zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.

 • 2.

  De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c en d zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c en d in de loop van het heffingstijdvak begint, is de belasting verschuldigd voor zoveel naar maandbedragen herleide gedeelten van het overeenkomstig artikel 6 van toepassing zijnde tarief als er in dat heffingstijdvak, na het begin van de belastingplicht, nog hele kalendermaanden overblijven. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.

 • 4.

  Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c en d in de loop van het heffingstijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel naar maandbedragen herleide gedeelten van het overeenkomstig artikel 6 van toepassing zijnde tarief als er in dat heffingstijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog hele kalendermaanden overblijven. Het zesde lid is van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  Bij de aanvang van de belastingplicht als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c en d op de eerste van een kalendermaand is over die maand de volle belasting verschuldigd. Bij aanvang op een later tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen belasting geheven.

 • 6.

  Bij beëindiging van de belastingplicht als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c en d na de eerste van een kalendermaand is over die maand het volle belasting verschuldigd.

 • 7.

  Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander eigendom in gebruik neemt.

 • 8.

  Voor de belastingbedragen tot ¤ 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen rioolheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de eerste maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen rioolheffingen of andere heffingen meer is dan ¤ 50,00 doch minder dan ¤ 6.750,00 dat de aanslagen moeten worden betaald in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 3.

  In gevallen bedoeld in het tweede lid geldt in afwijking in zoverre van het aldaar bepaalde, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in elf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds een maand later.

 • 4.

  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening Rioolrechten 2010' van 16 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening rioolheffing.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2010.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM,

de griffier, de voorzitter,

mr. J.I.M. le Comte, drs. J.P. Gebben