Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Telecommunicatieverordening 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTelecommunicatieverordening 2011
CiteertitelTelecommunicatieverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Telecommunicatieverordening 2008 wordt hierbij ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Telecommunicatiewet, art. 5.4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-05-201101-07-2015nieuwe regeling

26-04-2011

D'n Uitkijk, 13-05-2011

R 11-030

Tekst van de regeling

Intitulé

Telecommunicatieverordening 2011

 

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 maart 2011

nummer 11-156;

gelet op artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet;

besluit vast te stellen de:

 

Telecommunicatieverordening 2011

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Telecommunicatiewet;

 • b.

  voorzieningen: ondergrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken als bedoeld in artikel 5.15 van de wet, en kabels;

 • c.

  aanbieder: degene die een openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbiedt als bedoeld in artikel 1.1 onder i van de wet en degene bedoeld in artikel 5.1 van de wet;

 • d.

  werkzaamheden: werkzaamheden in verband met het aanleggen, het in stand houden en het opruimen van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk in of op openbare gronden;

 • e.

  gedoogplichtige: degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de wet;

 • f.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  huisaansluiting: het gedeelte van een kabel met een lengte minder dan 25 meter in openbare gronden, dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt als bedoeld onder artikel 1.1 onder k van de wet;

 • h.

  werkzaamheden van niet ingrijpende aard:

  • -

   het aanbrengen of verwijderen van kabels in al aangebrachte voorzieningen;

  • -

   reparaties aan het openbare elektronische communicatienetwerk met een lengte van

   minder dan 25 meter en niet vallend onder artikel 6, eerste lid van deze verordening;

  • -

   het maken van huisaansluitingen met een lengte van minder dan 25 meter; én

  • -

   het openen en dichten van een ondergrondse handhole.

 • i.

  HKL: het Handboek Kabels en Leidingen, zoals afzonderlijk vastgesteld door alle bij het samenwerkingsverband Regio Eindhoven aangesloten gemeenten.

Artikel 2 Nadere regels

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Hoofdstuk 2 Melding en instemmingsbesluit

Artikel 3 Wijze van melding van voorgenomen werkzaamheden

 • 1.

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste acht weken voor aanvang aan het college door middel van een door het college vastgesteld formulier en volgens het HKL.

 • 2.

  Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college om de melding, bedoeld in het eerste lid voor te bereiden.

 • 3.

  Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, dan stelt de aanbieder het college uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding in het eerste lid, schriftelijk in kennis van de resultaten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4.

  Voor het verrichten van werkzaamheden van niet ingrijpende aard kan de aanbieder volstaan met een melding aan het college minimaal drie dagen voorafgaand aan die werkzaamheden door middel van een daarvoor door het college vastgesteld formulier en volgens het HKL.

Artikel 4 Ernstige belemmeringen en storingen

 • 1.

  Bij spoedeisende werkzaamheden als gevolg van een ernstige belemmering of storing van de communicatie in de zin van artikel 5.6, tweede lid van de wet, volstaat de aanbieder met een melding voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

 • 2.

  De aanbieder maakt achteraf binnen één werkdag, melding van de werkzaamheden bij de burgemeester door middel van een door de burgemeester vastgesteld formulier en volgens het HKL.

Artikel 5 Beslistermijn en aanhouding

 • a.

  Binnen acht weken na ontvangst van de melding als bedoeld in artikel 3, neemt het college een besluit.

 • b.

  Het college kan zijn besluit, als bedoeld in het eerste lid, met ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan.

 • c.

  De beslissing wordt aangehouden, indien er in verband met werkzaamheden ten behoeve van het openbare elektronisch communicatienetwerk een vergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist.

Artikel 6 Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1.

  Indien binnen 3 jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, verlangt het college specifiek schadeherstel

 • 2.

  Indien de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren in bijzondere bestrating, verlangt het college specifiek schadeherstel.

 • 3.

  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en

  medegebruik van voorzieningen moet plaatsvinden volgens het HKL.

Artikel 7 Aanvullende verplichtingen van aanbieder

De aanbieder is verplicht omwonenden en bedrijven ter plaatse minimaal 3 dagen voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden op de hoogte te stellen.

Artikel 8 (Mede)gebruik van voorzieningen en vooroverleg

 • 1.

  Een aanbieder is verplicht om bij de aanleg van kabels in openbare gronden zoveel mogelijk (mede)gebruik te maken van bestaande, door andere aanbieders dan wel door of in opdracht van het college aangelegde voorzieningen.

 • 2.

  Indien de openbare gronden geen ruimte bieden voor de aanleg van nieuwe kabels, dient de aanbieder een alternatief tracé te kiezen, of aan andere aanbieders een redelijk verzoek tot medegebruik van kabels te doen, op grond van artikel 5.12 van de wet.

Artikel 9 Zakelijk karakter en overdracht voorzieningen

 • 1.

  Indien de eigendom, exploitatie of beheer van de voorziening wordt overgedragen aan een andere aanbieder, gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de voorziening van de oude aanbieder over op de nieuwe netwerkaanbieder.

 • 2.

  De aanbieder stelt het college binnen een maand schriftelijk in kennis van het feit dat de eigendom, de exploitatie of het beheer van de voorziening verandert of dat de voorziening niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 10 Digitale gegevens

Het college kan van de aanbieder verlangen dat deze gegevens in digitale vorm verstrekt.

Artikel 11 Vooroverleg

 • 1.

  De gemeente organiseert periodiek vooroverleg, waarvoor in elk geval de bij de gemeente bekende aanbieders worden uitgenodigd.

 • 2.

  In dit overleg worden de plannen van de gemeente en van de diverse aanbieders besproken en eventueel afgestemd in het kader van de bepalingen van deze verordening.

Hoofdstuk 3 Handhaving en toezicht

Artikel 12 Toezicht en handhaving

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen.

Artikel 13 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt:

 • a.

  zonder voorafgaande melding, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening; of

 • b.

  in strijd met het in het instemmingsbesluit opgenomen tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze van uitvoering.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 14 Overgangsrecht

 • 1.

  De Telecommunicatieverordening 2008 blijft van kracht op meldingen waarover al is beslist, maar waarvan de uitvoering op het moment van inwerkingtreding van deze verordening nog niet is gerealiseerd.

 • 2.

  Indien voor de inwerkingtreding van de Telecommunicatieverordening 2011 een melding is ingediend waar nog niet op is beslist, dan is deze verordening van toepassing.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Bij het in werking treden van deze verordening, wordt de telecommunicatieverordening 2008 ingetrokken.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 26 april 2011.

De raad voornoemd,

De griffier De voorzitter

J.C.M. van Berkel J.M.P.J. van Gorp- van de Ven