Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Verordening winkeltijden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden 2013
CiteertitelVerordening Winkeltijden 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening Winkeltijden 2005 wordt per gelijke datum ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-201301-07-201301-01-2019nieuwe regeling

09-07-2013

D'n Uitkijk, 12-07-2013

R13-046

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden 2013

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2013,

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de:

Verordening winkeltijden 2013

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  Ingeval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

Van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, geldt van 6 uur tot 22 uur een algemene vrijstelling.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen van het in artikel 2 onder c van de wet vervatte verbod, voor zover dit betrekking heeft op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod van artikel 2 onder c van de wet, voor zover dit betrekking heeft op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8 Toerisme

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een ontheffing verlenen van het verbod vervat in artikel 2, onder c van de wet, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente.

 • 2.

  Het college kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 3.

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 9 Inwerkingtreding en intrekking eerdere verordening

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot het moment dat de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking treedt.

 • 2.

  De Verordening winkeltijden, vastgesteld op 14 september 2005, wordt per gelijke datum ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening winkeltijden 2013’.

Aldus besloten in de vergadering van 9 juli 2013.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

J.C.M. van Berkel H.A.J. Tuerlings