Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Beleidsregel toepassing artikel 3.3, lid 3 Wabo voorbereidingsbesluit buitengebied (2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel toepassing artikel 3.3, lid 3 Wabo voorbereidingsbesluit buitengebied (2014)
CiteertitelBeleidsregel toepassing artikel 3.3 lid 3 Wabo voorbereidingsbesluit buitengebied 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 3.3, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-201425-07-201425-07-2015Nieuwe regeling

16-09-2014

Gemeenteblad 2014-043, 19-09-2014

B&W 14-356

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel toepassing artikel 3.3, lid 3 Wabo voorbereidingsbesluit buitengebied (2014)

Het college van de gemeente Reusel-de Mierden;

gelezen het voorstel aan het college nummer 356-2014;

gelet op artikel 3.3, lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

overwegende dat:

 • -

  de gemeenteraad op 24 juli 2014 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het buitengebied;

 • -

  het voorbereidingsbesluit is genomen in het kader van de procedure tot vaststelling van urgentiegebieden en het opstellen van verbeterplannen en dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het buitengebied;

 • -

  de begrenzing van het buitengebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende tekening;

 • -

  het voorbereidingsbesluit in werking is getreden met ingang van 25 juli 2014, 9.00 uur;

 • -

  voor alle aanvragen voor omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en aanleg en verzoeken om afwijking van het bestemmingsplan via een binnenplanse ontheffing, die gelegen zijn binnen de begrenzing van het voorbereidingsbesluit en die ingediend zijn vanaf 25 juli 2014 om 9.00 uur gedurende één jaar een aanhoudingsplicht geldt;

 • -

  besluitvorming over een aanvraag of verzoek wordt aangehouden;

 • -

  de werking van het voorbereidingsbesluit binnen één jaar na datum van inwerkingtreding vervalt, tenzij binnen die termijn een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd;

 • -

  binnen deze termijn gewenste ontwikkelingen (mits passend binnen de regels van het bestemmingsplan) binnen de begrenzing van het voorbereidingsbesluit niet gefrustreerd mogen worden;

 • -

  het wenselijk is om een handelswijze voor ingekomen aanvragen om omgevingsvergunningen die onder de werking van het voorbereidingsbesluit vallen, vast te stellen;

besluit vast te stellen:

 

Beleidsregel toepassing artikel 3.3, lid 3 Wabo voorbereidingsbesluit buitengebied (2014)

Artikel
 • A.

  Als er sprake is van aanvragen voor omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en aanleg en verzoeken om afwijking van het bestemmingsplan via een binnenplanse ontheffing van het bestemmingsplan, binnen de bestemmingen “Bedrijf – Agrarisch”, dan houdt het college de beslissing op die aanvragen of verzoeken aan;

 • B.

  In die gevallen waar het gaat om aanvragen die betrekking hebben op de bedrijfswoning(en) en privé-bijgebouwen binnen de bestemmingen vermeld onder A. en niet leiden tot ongewenste ontwikkelingen, maakt het college gebruik van artikel 3.3 lid 3 Wabo;

 • C.

  In die gevallen waar het niet gaat om aanvragen zoals vermeld onder A. maakt het college gebruik van artikel 3.3, lid 3 Wabo;

 • D.

  In alle gevallen van onduidelijkheid ligt de beslissing separaat bij het college;

 • E.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘beleidsregel toepassing artikel 3.3 lid 3 Wabo voorbereidingsbesluit buitengebied 2014’ en treedt in werking op 19 september 2014 en werkt terug tot en met 25 juli 2014, 9.00 uur.

Aldus besloten in de vergadering van 16 september 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-de Mierden

de secretaris de burgemeester

M.J. Doeven H.A.J. Tuerlings