Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Beleidsregels verantwoord kamperen bij de boer 

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels verantwoord kamperen bij de boer 
CiteertitelBeleidsregels verantwoord kamperen bij de boer 
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregels vervangen de Beleidsregel verantwoord kamperen bij de boer 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV, artikel 4:18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2016Nieuwe regeling

24-05-2016

Gemeenteblad 2015-06, 27-5-2016

B&W 16-178

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels “Verantwoord kamperen bij de boer”

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden op 24 mei 2016.

Aanleiding

In de vakantieperiode pakken veel jongeren hun tentje en gaan kamperen bij de boer. Reusel-De Mierden is hiervoor een geschikte plaats wat blijkt uit de vele jongeren die hier tijdens de vakantieperiode hun tentje opslaan.

De ervaring leert, dit ondersteund met cijfers uit verschillende onderzoeken, dat tientallen jongeren in het verleden als gevolg van negatief gedrag tijdens het kamperen bij de boer in aanraking kwamen met de politie. Vaak was hierbij het gedrag te herleiden naar overmatig alcoholgebruik. Door de inspanningen van de ‘kampeerpartners’ is het aantal excessen overigens teruggelopen. Om eventuele excessen in de toekomst te kunnen bestrijden dan wel te voorkomen is een goede samenwerking tussen de jeugd, de ouders, inwoners die hun land beschikbaar stellen, de politie, en de gemeente erg belangrijk. Vanuit dit samenwerkingsverband zijn richtlijnen en afspraken geformuleerd die een belangrijk handvat kunnen zijn om de excessen te bestrijden.

Het allerbelangrijkste is dat de samenwerkingsketen sluitend is en dat iedere partij hierin beseft een eigen verantwoordelijkheid te hebben. Op die manier is de kans het grootst dat excessen voorkomen worden en dat we kamperen bij de boer tot een gezonde vorm van recreatie kunnen maken/houden.

 

Beleidsregels “kamperen bij de boer”

 

 • -

  “Kamperen bij de boer” is alleen toegestaan van 15 mei tot en met 31 augustus.

 • -

  Als een grondeigenaar zijn land beschikbaar stelt voor kampeerders vraagt hij een ontheffing aan van het verbod om “ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd” (artikel 4:18 APV 2014). Op de website van de gemeente (www.reuseldemierden.nl) is vanaf mei een speciaal formulier in te vullen. Een papieren versie is op te vragen via 0497-650 650 of gemeente@reuseldemierden.nl.

 • -

  Ontheffing dient minimaal 2 weken voor aanvang van de beoogde kampeerperiode aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en wethouders. Vindt een aanvraag korter dan 2 weken voor aanvang van de kampeerperiode plaats, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • -

  Degene die land beschikbaar stelt, registreert de persoonsgegevens van de kampeerders (volledige naam, geboortedatum en woonadres). Deze dienen aan de gemeente doorgegeven te worden middels hetzelfde formulier als genoemd in het vorige punt.

 • -

  Degene die land beschikbaar stelt, zorgt ervoor dat hij de contactgegevens heeft van ouders van de kampeerders. Bij problemen kan hij/ zij de ouders benaderen.

 • -

  Degene die land beschikbaar stelt, heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om sociale controle. Het is belangrijk dat hij/zij klachten vanuit de buurt oppikt en terugkoppelt naar kampeerders en hun ouders. Ook brengt hij/zij de gemeente hiervan op de hoogte.

 • -

  Degene die land beschikbaar stelt dient er zich van bewust te zijn dat sinds 1 januari 2014 de verkoop van drank (ook licht alcoholisch) aan jongeren onder de 18 jaar verboden is en dat jongeren onder de 18 jaar strafbaar zijn als ze alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke locaties. Wanneer jongeren onder de 18 jaar toch alcoholhoudende drank nuttigen op de kampeerlocatie, kan de ontheffing worden ingetrokken. De jongeren, maar ook de grondeigenaar, handelen dan in strijd met de APV en/of het bestemmingsplan.

 • -

  De gemeente behoudt zich het recht voor ontheffingsaanvragen af te wijzen indien de vrees ontstaat dat de aanwezigheid van kampeerders op een bepaalde locatie leidt tot overlast dan wel andere problemen voor de omgeving.

 • -

  Kamperen bij de boer mag geen commerciële activiteit zijn.

 • -

  Het aantal kampeertenten waarin overnacht wordt mag maximaal drie zijn. Er mag maximaal één verblijfstent geplaatst worden.

 • -

  Alleen het kamperen in tenten, en eventueel vouwwagens en caravans is toegestaanen niet in opleggers, vrachtauto's en andere soort voertuigen.

 • -

  De kampeertenten waarin overnacht wordt mogen een maximale afmeting van 18m² hebben.

 • -

  De verblijfstent mag een maximale afmeting hebben van 36m2. De verblijfstent dient tevens aan minimaal twee zijden open te zijn.

 • -

  Het aantal kampeerders (inwoners die overnachten op het kampeerterrein) mag maximaal 12 personen zijn.

 • -

  Het aantal bezoekers (personen die niet op het kampeerterrein overnachten) mag maximaal 6 personen zijn.

 

Rol politie bij “kamperen bij de boer”

 

 • -

  Speciale aandacht van politie gedurende zomermaanden voor “Kamperen bij de boer” in de gemeente Reusel-De Mierden (via briefing en gerichte opdrachten).

 • -

  Het (mede) in kaart brengen van locaties en excessen.

 • -

  Actief optreden bij openbare dronkenschap en alcoholgebruik (Wetboek van Strafrecht en APV).

 • -

  Actief optreden bij meldingen van overlast vanaf “kampeerterreinen”.

 • -

  Minderjarigen die betrapt worden op dronkenschap, alcoholgebruik, of het plegen van strafbare feiten ouders in kennis stellen en minderjarige laten ophalen of thuis afleveren en gesprek voeren met ouder(s).

 • -

  Het naar hulp toe leiden en zorgmelding opmaken.

 • -

  Bij het plegen van strafbare feiten door minderjarigen afhandeling via HALT.

 • -

  Bij het plegen van strafbare feiten door strafrechtelijk meerderjarigen opmaken van proces-verbaal.

 • -

  Het actief benaderen van 18-minners die worden aangetroffen in het horecagebied en vaststellen of dit kampeerders zijn.

De inzet van de politie zal primair gericht zijn op de openbare weg en op excessen en strafbare feiten die zich daar voordoen maar is ook bevoegd om kampeerlocaties te bezoeken. Dit kan vanzelfsprekend n.a.v. overlastmeldingen of het constateren van overlast maar kan ook preventief plaatsvinden.

 

Rol gemeente bij “kamperen bij de boer”

 

 • -

  De gemeente neemt ontheffingsaanvragen in behandeling en communiceert richting de aanvrager of een verzoek al dan niet ingewilligd wordt.

 • -

  De gemeente toetst en handhaaft op basis van deze beleidsregels.

 • -

  De gemeente fungeert als contactpersoon voor grondeigenaren die hun land beschikbaar stellen.

 • -

  De gemeente koppelt de ontvangen gegevens van grondeigenaren die hun land beschikbaar stellen terug naar de politie.

 • -

  Ouders/verzorgers van 18-minners die gaan kamperen zullen een brief met adviezen krijgen en gewezen worden op de kwetsbaarheid van deze kinderen.

   

Evaluatie

 

De gemeente en de politie evalueren jaarlijks, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden, de uitvoering en de werking van deze beleidsregels.