Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017 

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017 
CiteertitelSubsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017 
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3 van op de Algemene subsidieverordening gemeente Reusel-De Mierden 2017 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2016Nieuwe regeling

12-07-2016

Gemeenteblad 16-043, 15-07-2016

BW 2016-239 

Tekst van de regeling

Intitulé

besluit vast te stellen de Subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties Reusel-De Mierden 2017:

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Reusel-De Mierden;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Reusel-De Mierden 2017

Overwegende dat bij het vaststellen van de ‘Subsidiebeleid gemeente Reusel-De Mierden 2017’ op 21 juni 2016 door de gemeenteraad besloten is dat

 

 • -

  het zwaartepunt van de subsidieverlening ligt bij het op gang brengen van nieuwe initiatieven.

 • -

  het uitgangspunt is dat bestaande organisaties en activiteiten naar financiële zelfstandigheid toe groeien en alleen waar dat (nog) niet haalbaar is jaarlijkse subsidie mogelijk blijft

besluit vast te stellen:

De Subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties Reusel-De Mierden 2017

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV 2017: Algemene Subsidieverordening Reusel-De Mierden 2017.

 • b.

  Organisatie: een rechtspersoonlijkheid bezittende instelling;

 • c.

  Vrijwilligersorganisatie: een organisatie die geen winstoogmerk heeft, structureel minder dan 1 fte in dienst heeft én structureel minder dan €25.000 euro subsidie van de gemeente Reusel-De Mierden ontvangt.

 • d.

  Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door het college verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van een organisatie, anders dan als betaling voor aan de gemeente Reusel-De Mierden geleverde goederen of diensten;

 • e.

  Jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9, afdeling 1 en verder;

 • f.

  Jaarverslag: het jaarverslag als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9, afdeling 7 en verder;

 • g.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden;

 • h.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • i.

  Maatschappelijke effecten: De in het vastgestelde subsidiebeleid gemeente Reusel-De Mierden 2017 vastgelegde maatschappelijke effecten

  • -

   Wij (jongeren) ontwikkelen en benutten onze capaciteiten

  • -

   Wij (jongeren) groeien op in een positieve, stabiele en veilige omgeving

  • -

   Wij zijn op weg naar een gezonde toekomst

  • -

   Wij zijn sociaal actief en maken deel uit van een sociaal netwerk

  • -

   Wij ondersteunen elkaar en er is waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers

  • -

   Wij voelen ons thuis in en betrokken bij onze buurt en dorp

  • -

   Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en zijn zelfredzaam zover als mogelijk is.

  • -

   Wij doen mee in de maatschappij, ook als we beperkingen hebben

  • -

   Wij kunnen ons cultureel en sportief ontplooien.

Artikel 2. Toepassing van de Algemene subsidieverordening

1.Naast deze nadere regel Subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017 zijn eveneens van toepassing de bepalingen van de Algemene subsidieverordening (ASV).

Artikel 3. Toepassingsbereik

1.Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het gedeelte van het structurele jaarlijkse activiteitenprogramma dat onderbouwd en aantoonbaar een bijdrage levert aan de vastgestelde maatschappelijke effecten, welke benoemd zijn in het vastgestelde subsidiebeleid gemeente Reusel-De Mierden 2017

 • 2.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die zich richten op inwoners van gemeente Reusel-De Mierden.

 • 3.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten op de volgende terreinen: WMO, welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, sport, cultuur en recreatie voor inwoners uit de gemeente Reusel-De Mierden.

 • 4.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor structurele jaarlijkse activiteiten:

  • a.

   die een realistische verhouding kennen tussen de verwachte bijdrage aan een of meerdere door de raad vastgestelde maatschappelijke effecten in het subsidiebeleid en de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

  • b.

   waarbij de deelnemers aan activiteiten waar mogelijk een reële eigen bijdrage voor activiteiten betalen.

  • c.

   waarbij aanvrager aantoonbaar over onvoldoende gelden beschikt om de kosten van de activiteiten zelf te dekken.

  • d.

   waarbij de aanvrager aantoonbaar financiële onafhankelijkheid nastreeft.

Artikel 5. Doelgroep

1.Alleen organisaties die structureel minder dan €25.000,- subsidie per jaar ontvangen en die minder dan 1 fte in dienst hebben kunnen een aanvraag voor een subsidie in het kader van deze nadere regel. Bedrijven of organisaties en instellingen met een winstoogmerk kunnen in het kader van deze nadere regel niet optreden als aanvragende partij.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1.Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

1.De gemeente verleent een bijdrage in het subsidiabele exploitatietekort dat gepaard is met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

Artikel 8. Beschikbare budget

 • 1.

  Het beschikbare budget voor de subsidie voor vrijwilligersorganisaties is het door burgemeester en wethouders vastgesteld subsidieplafond.

 • 2.

  het subsidieplafond wordt, voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidieaanvragen gelden, bekendgemaakt.

Artikel 9. Wijze van verdeling

1.Indien het aantal aanvragen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond dan wordt het subsidiebedrag per aanvraag ‘naar rato’ verlaagd.

Artikel 10. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag van de subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij een aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager, in afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Reusel-De Mierden, artikel 6, lid 4, de volgende gegevens:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd. Uit de beschrijving wordt helder hoe de beoogde doelgroep(en) bereikt wordt/worden en met welk beoogd resultaat.

  • b.

   een begroting en dekkingsplan van de activiteiten, waar subsidie voor wordt aangevraagd. In de subsidieaanvraag wordt helder welke bijdrage van de beoogde doelgroep wordt gevraagd in financiële dan wel in personele zin. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • c.

   het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar.

  • d.

   een werk- en of activiteitenplan met daarin opgenomen welke activiteiten de aanvrager gaat uitvoeren om de financiële zelfstandigheid te vergroten.

Artikel 11. Aanvraagtermijn

1.Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend uiterlijk 30 april voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 12. Beslistermijn

1.Burgemeester en wethouders beslissen uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 13. Aanvullende weigeringsgronden

1.De weigeringsgronden die zijn genoemd in de Awb en de ASV zijn integraal van toepassing.

Artikel 14. Eindverantwoording subsidies tot en met € 5.000

1.Subsidies tot en met € 5.000 worden door burgemeester en wethouders direct vastgesteld.

Artikel 15. Eindverantwoording subsidies tussen € 5.000 en € 25.000

 • 1.

  Een aanvraag tot vaststelling wordt uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar ingediend.

 • 2.

  Deze aanvraag bestaat uit:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

  • c.

   een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop.

Artikel 16. Subsidievaststelling

 • 1.

  Een subsidie wordt in afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Reusel-De Mierden 2017 vastgesteld voor 1 juli.

 • 2.

  Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet uiterlijk 30 april is ingediend, kunnen burgemeester en wethouders de subsidieontvanger schriftelijk een nieuwe termijn stellen. Wordt de aanvraag niet binnen deze termijn ingediend dan kunnen zij overgaan tot ambtshalve vaststelling.

Artikel 17. Betaling en bevoorschotting

1.Betaling en bevoorschotting wordt geregeld conform de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen termijn (en).

Artikel 18. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en is van toepassing op de uitvoering van activiteiten vanaf 1 januari 2017.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017.