Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Reglement burgerlijke stand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand
CiteertitelReglement burgerlijke stand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 2. artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

20-11-2018

gmb-2018-273958

BW 18.0442

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De Mierden,

 

 

Gelet op artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

 

Besluiten:

 

Vast te stellen het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • 1.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • 2.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • 3.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • 4.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • 5.

  gemeentehuis: alle locaties, welke bij raadsbesluit of bij besluit van het college, indien gedelegeerd als zodanig zijn aangewezen;

 • 6.

  bureau van de burgerlijke stand: afdeling op het gemeentehuis waar men terecht kan voor alle aangelegenheden de burgerlijke stand betreffende.

 

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd: ambtenaren in dienst van de gemeente.

 • 2.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Eenieder kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd.

 • 4.

  De te benoemen ambtenaren van de burgerlijke stand en de te benoemen buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand voltrekken alle wettige huwelijken en partnerschapsregistraties en maken daarbij geen onderscheid op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke wijze dan ook.

 

Artikel 3 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor de periode benoemd, gedurende welke de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Er zijn twee soorten buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand:

 • a.

  bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: deze wordt alleen benoemd voor het voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties voor de in het benoemingsbesluit vastgestelde periode.

 • b.

  onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon, die op verzoek van één of beide huwende of te registreren partijen, voor een in het benoemingsbesluit vast te stellen periode van één dag tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Reusel-De Mierden wordt benoemd. Voorwaarde hierbij is dat deze persoon al bij de rechtbank beëdigd is als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ten behoeve van het voltrekken van een huwelijk.

 

Artikel 4 Leiding van het bureau van de burgerlijke stand

Het hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 5 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 • a.

  voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 • b.

  voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 • c.

  voor sobere huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op maandag en woensdag om 9.30 uur en 10.00 uur.

 • d.

  voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur.

 • e.

  voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag op tijden, waarop de balie voor het publiek geopend is.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in het eerste lid vastgestelde opening samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op vrijdagmiddag, zaterdag, zondag en andere dag(del)en dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Op zaterdagen, zondagen en de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmee gelijk gestelde algemeen erkende feestdagen, wordt het bureau van de burgerlijke stand op verzoek van een belanghebbende tussen 10.00 uur en 10.30 uur geopend, als de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de balie.

 

Artikel 6 Vormen van huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie

 • 1.

  Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap worden kosten inrekening gebracht, welke zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening.

 • 2.

  Voor het voltrekken van een huwelijk of partnerschapsregistratie op een sobere manier worden kosten in rekening gebracht, welke zijn vastgelegd in de gemeentelijke legesverordening. Aan de voltrekking van een sober huwelijk of partnerschapsregistratie zijn voorwaarden gesteld:

 • a.

  de ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet door het bruidspaar of de te registreren partners worden gekozen;

 • b.

  de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie vindt plaats in het gemeentehuis in een door de ambtenaar te bepalen ruimte;

 • c.

  er wordt niet meer dan één huwelijk of partnerschap op een sobere manier op hetzelfde tijdstip voltrokken dan wel geregistreerd;

 • d.

  de duur van de ceremonie bedraagt maximaal 15 minuten;

 • e.

  bij de ceremonie mogen maximaal 10 personen (inclusief het bruidspaar of de te registreren partners en de getuigen) aanwezig zijn;

 • f.

  er vindt geen gesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voorafgaand aan het huwelijk of de partnerschapsregistratie;

 • g.

  het geven van een persoonlijke invulling aan de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie, zoals een toespraak, muziek, het schenken van drank of het verstrooien van bloemblaadjes, confetti of rijst (zowel binnen als buiten) is niet toegestaan;

 • h.

  er wordt geen toespraak gehouden tijdens de ceremonie;

 • i.

  de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie vindt plaats in het gemeentehuis in een door de ambtenaar te bepalen ruimte.

 • 3.

  Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Reusel-De Mierden overgaan tot het sluiten van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapsregistratie. Aan de voltrekking van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapsregistratie zijn voorwaarden gesteld:

 • a.

  kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties zijn slechts mogelijk als minimaal één persoon van het bruidspaar of te registreren partners ingeschreven is in de basisregistratie personen van de gemeente Reusel-DeMierden;

 • b.

  kosteloze huwelijken en partnerschapsregistraties zijn slechts mogelijk als het gezamenlijk inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm is;

 • c.

  Er wordt niet meer dan één kosteloos huwelijk of partnerschap op hetzelfde tijdstip voltrokken dan wel geregistreerd;

 • d.

  de duur van de ceremonie bedraagt maximaal 15 minuten;

 • e.

  bij de ceremonie mogen maximaal 10 personen (inclusief het bruidspaar of de te registreren partners en de getuigen) aanwezig zijn;

 • f.

  er vindt geen gesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voorafgaand aan het huwelijk of de partnerschapsregistratie;

 • g.

  het geven van een persoonlijke invulling aan de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie, zoals een toespraak, muziek, het schenken van drank of het verstrooien van bloemblaadjes, confetti of rijst (zowel binnen als buiten) is niet toegestaan;

 • h.

  er wordt geen toespraak gehouden tijdens de ceremonie;

 • i.

  de ambtenaar van de burgerlijke stand kan niet door het bruidspaar of partners gekozen worden;

 • j.

  j de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie vindt plaats in het gemeentehuis in een door de ambtenaar te bepalen ruimte.

 

Artikel 7 Slotbepaling

1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.

2. Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand”.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reusel-De

Mierden op 20 november 2018.

het college van burgemeester en wethouders,

T. Thijs J. Eugster

secretaris (wnd.) burgemeester (wnd.)