Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Reusel-De Mierden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Reusel-De Mierden 2019
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Reusel-De Mierden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 61c van de Gemeentewet
 2. artikel 61 van de Gemeentewet
 3. artikel 84 van de Gemeentewet
 4. artikel 86 van de Gemeentewet
 5. artikel 147 van de Gemeentewet
 6. artikel 149 van de Gemeentewet
 7. artikel 15 van de Archiefwet 1995
 8. artikel 31 van de Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2019Nieuwe regeling

12-03-2019

gmb-2019-72515

R 013-2019

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Reusel-De Mierden 2019

De gemeenteraad van de gemeente Reusel-De Mierden;

 

gelezen het voorstel van het Presidium van 19 februari 2019;

 

gelezen de circulaire Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017;

 

gelet op artikel 61, 61c, 84, 86, 147 en 149 Gemeentewet, de artikelen 15 en 31 van de Archiefwet en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995;

 

vast te stellen de Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Reusel-De Mierden 2019

 

Artikel 1 Taak en samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • 2.

  De commissie bestaat uit maximaal zoveel leden als er fracties in de gemeenteraad zijn, door de raad uit zijn midden benoemd.

 • 3.

  Indien de gemeenteraad niet heeft bepaald wie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie zijn, kiest de commissie deze uit haar midden.

 • 4.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

Artikel 2 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De raadsgriffier is secretaris van de commissie en geeft uit dien hoofde ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 2.

  De gemeentesecretaris wordt als plaatsvervangend secretaris aan de commissie toegevoegd.

Artikel 3 Adviseur

 • 1.

  De gemeenteraad kan één of meer wethouders als adviseur toevoegen aan de commissie.

 • 2.

  De adviseur wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de commissie. Artikel 4, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste de helft van het aantal leden dit noodzakelijk acht. De commissie vergadert slechts indien meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2.

  De voorzitter bepaalt de dag, het tijdstip en de plaats van de vergadering. De voorzitter roept de volgende personen schriftelijk tot de vergadering op:

  • a.

   de leden van de commissie;

  • b.

   de sollicitanten naar het ambt van burgemeester, elk voor zover met de betreffende sollicitant een gesprek plaats heeft;

  • c.

   de burgemeester, voor zover met hem een gesprek plaats heeft.

 • 3.

  De in het tweede lid bedoelde oproeping geschiedt ten minste 5 dagen voorafgaand aan de vergadering. Indien bijzondere omstandigheden een spoedige bijeenkomst van de commissie vergen kan van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde termijn worden afgeweken doch geschiedt de oproeping ten minste 24 uren voorafgaand aan de vergadering.

Artikel 5 Stemming

 • 1.

  De commissie besluit over de vaststelling van een concept aanbeveling bij meerderheid van stemmen, waarbij elk lid één stem heeft. Indien de stemmen staken, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden de verschillende meningen in het in artikel 6 bedoelde verslag opgenomen.

 • 2.

  De adviseur, secretaris en plaatsvervangend secretaris hebben geen stemrecht.

Artikel 6 Verslag

 • 1.

  De commissie brengt over haar werkzaamheden ter voorbereiding op het doen van een aanbeveling schriftelijk een verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en aan de commissaris van de Koning.

 • 2.

  Het verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   een weergave van de wijze waarop de commissie haar werkzaamheden heeft verricht;

  • b.

   een concept aanbeveling van twee personen met een gemotiveerde weergave van de bevindingen van de commissie en van de volgorde van plaatsing.

Artikel 7 Geheimhouding

 • 1.

  Op alle informatie van de commissie rust ingevolge de wet de verplichting tot geheimhouding, welke zich uitstrekt tot eenieder die van de informatie kennis draagt.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn ingevolge de wet besloten. De voorzitter van de commissie wijst in elke vergadering op de geheimhoudingsplicht.

 • 3.

  Stukken die van de commissie uitgaan worden onder vermelding van “geheim” door de voorzitter en de secretaris ondertekend en verstuurd. Stukken bestemd voor de commissie worden onder vermelding van “geheim” gezonden aan de secretaris en aldaar bewaard tot het moment van archivering. De secretaris ziet er op toe dat de vertrouwelijkheid in deze procesgang wordt gegarandeerd.

 • 4.

  Aan degenen die geen lid zijn van de commissie wordt ingevolge de wet geen informatie verstrekt omtrent de inhoud van de stukken of het behandelde ter vergadering of in het gesprek.

 • 5.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van bescheiden, het voeren van correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 6.

  De geheimhoudingsplicht blijft ingevolge de wet ook in het geval de commissie wordt ontbonden van kracht.

Artikel 8 Archivering

 • 1.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat na afronding van de benoeming alle archiefbescheiden onverwijld in een envelop worden verzegeld en gerubriceerd als "geheim", en worden geplaatst in de daartoe aangewezen archiefruimte.

 • 2.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat in het belang van een zorgvuldige overbrenging naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, als bedoeld in artikel 12 van de Archiefwet 1995, een verklaring van overbrenging, als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995, wordt opgesteld voor archiefbescheiden waarvoor de wettelijke termijn verstreken is. In deze verklaring wordt melding gemaakt van het besluit tot toepassing van artikel 15, eerste lid sub a, van de Archiefwet 1995 en de daarin gestelde beperkingen aan de openbaarheid, tot de archiefbescheiden 75 jaar oud zijn.

Artikel 9 Informatie over en gesprek met sollicitant

De secretaris nodigt namens de voorzitter sollicitanten uit voor een gesprek met de commissie. De commissie treft daarbij de voorzieningen die nodig zijn ter bescherming van de privacy van de sollicitant. Elk overleg met derden, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.

Artikel 10 Ontbinding

Lopende een procedure tot benoeming is ontbinding van de commissie uitsluitend mogelijk met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister van BZK aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de vacature is voorzien.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 12 Intrekking

De “verordening op de vertrouwenscommissie en raadscommissie (her)benoemen en functioneren burgemeester” wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 14 Citeertitel

 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Reusel-De Mierden 2019”

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 maart 2019,

De griffier, de voorzitter,

J.C.M. van Berkel. J. Eugster.