Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Verordening op het ereburgerschap

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het ereburgerschap
CiteertitelVerordening op het ereburgerschap
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010nieuwe regeling

21-09-2010

D'n Uitkijk, 24-09-2010

R 10-068

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het ereburgerschap

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2010;

Besluit vast te stellen de:

 

Verordening op het ereburgerschap

Artikel 1 Toekenning

 • 1.1

  Het ereburgerschap wordt toegekend aan natuurlijke personen.

 • 1.2

  Het ereburgerschap kan toegekend worden aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Reusel-De Mierden.

 • 1.3

  De toekenning van het ereburgerschap vindt slechts bij hoge uitzondering plaats, om het exclusieve karakter van de onderscheiding te benadrukken.

 • 1.4

  Er dient sprake te zijn van een situatie waarbij iemand zich langdurig op uitzonderlijke wijze inzet op bestuurlijk, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch, menslievend of wetenschappelijk terrein en daarmee de gemeente Reusel-De Mierden en haar inwoners of de gemeenschap op een uitzonderlijke wijze dient of heeft gediend dan wel werkzaamheden heeft verricht die van uitzonderlijke waarde zijn voor de samenleving van Reusel-De Mierden (bijvoorbeeld sporters of kunstenaars).

 • 1.5

  Men dient van onbesproken gedrag te zijn.

Artikel 2 Besluitvorming

De toekenning van het ereburgerschap geschiedt bij besluit van de raad op voordracht van het college van burgemeester en wethouders. De beraadslaging en de besluitvorming over de toekenning vindt plaats in een vergadering met gesloten deuren.

Artikel 3 Voordracht

 • 3.1

  Eenieder kan een voordracht voor het ereburgerschap indienen.

 • 3.2

  De voordracht dient tenminste 3 maanden voorafgaand aan de beoogde uitreikingdatum te zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.3

  De voordracht dient te zijn voorzien van een uitvoerige beschrijving van de verdiensten en een curriculum vitae.

Artikel 4 Uitreiking

 • 4.1

  De burgemeester van Reusel-De Mierden reikt het ereburgerschap uit.

 • 4.2

  De uitreiking van het ereburgerschap vindt bij voorkeur plaats bij een gelegenheid die direct in verband staat met de verdiensten.

Artikel 5 Vormgeving onderscheidingen

Aan het ereburgerschap zijn verbonden:

 • ·

  Een oorkonde op papier, voorzien van het gemeentewapen, de naam, geboortedatum en geboorteplaats van de tot ereburger benoemde, alsmede de motieven die de gemeenteraad er toe hebben gebracht om tot de benoeming over te gaan.

 • ·

  Een beeldje met daarop tenminste weergegeven de naam van de ereburger en het jaartal van de benoeming tot ereburger door de gemeenteraad.

Artikel 6 Postume toekenning

In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad besluiten dat het ereburgerschap postuum wordt toegekend.

Artikel 7 Uitsluiting

 • 7.1

  Aan een persoon kan niet meer dan één gemeentelijke onderscheiding worden toegekend.

 • 7.2

  Geen onderscheiding wordt toegekend in gevallen waarin waardering en erkentelijkheid voor de verdiensten reeds in een andere vorm tot uiting zijn of worden gebracht.

Artikel 8 Terugvordering

Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de gemeenteraad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluiten de begiftigde van het ereburgerschap vervallen te verklaren en de uitgereikte eerbewijzen terugvorderen.

Artikel 9 Afwijkingsmogelijkheid

 • 9.1

  In bijzondere gevallen is het college van burgemeester en wethouders bevoegd van de genoemde criteria af te wijken en een voorstel voor toekenning van het ereburgerschap bij de gemeenteraad voor te leggen als er niet aan alle criteria voldaan wordt.

 • 9.2

  Het college en burgemeester dient indien zich een situatie voordoet zoals omschreven onder 9.1 deugdelijk te onderbouwen waarom deze vindt dat het ereburgerschap toegekend zou moeten worden.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 1 oktober 2010.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Reusel-De Mierden in zijn openbare vergadering van 21 september 2010.