Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2020
CiteertitelMarktgeldverordening 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Marktgeldverordening 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202031-12-2020Nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-310717

RA19.056d

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2020

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019,

nummer BW19.0727;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2020

Artikel 1 Belastbaar feit; grondslag van het recht

 • 1.

  Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse warenmarkt.

 • 2.

  De grondslag van het recht is het aantal ingenomen m¹ openbare grond.

 

Artikel 2 Begripomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  warenmarkt: de markt als bedoeld in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Reusel-De Mierden;

 • b.

  standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Reusel-De Mierden;

 • c.

  dag: een etmaal of gedeelte daarvan.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, aan wie ingevolge artikel 5 van de Marktverordening gemeente Reusel-De Mierden een standplaats is toegewezen.

 

Artikel 4 Tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt:

 • a.

  voor degene aan wie een standplaats per dag is toegewezen, per m¹ of gedeelte daarvan: € 2,30;

 • b.

  voor degene aan wie een vaste standplaats is toegewezen per kalenderkwartaal per m¹ of gedeelte daarvan: € 22,05;

 • c.

  of voor degene aan wie een vaste standplaats is toegewezen per kalenderjaar per m¹ gedeelte daarvan: € 82,80.

 • 2.

  De elektriciteitskosten zullen op basis van daadwerkelijk gebruik worden doorberekend.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub a moet worden betaald op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b en c, moet worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 2.

  De Marktgeldverordening 2019, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2018, nummer 082d-2018, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Marktgeldverordening 2020”.

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 december 2019.

 

De raad voornoemd,

de griffier,

J.C.M. van Berkel

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven