Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reusel-De Mierden

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReusel-De Mierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgeld 2011
CiteertitelMarktgeldverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Marktgeldverordening 2010 wordt hierbij ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 aanhef en onderdeel a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

21-12-2010

D'n Uitkijk, 24-12-2010

R 10-080d

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2011

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16november 2010, nummer 458-2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2011

Artikel 1 Belastbaar feit; grondslag van het recht

 • 1.

  Onder de naam van martkgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse warenmarkt.

 • 2.

  De grondslag van het recht is het aantal ingenomen m¹ openbare grond.

Artikel 2 Begripomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  warenmarkt: de markt als bedoeld in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Reusel-De Mierden;

 • b.

  standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Reusel-De Mierden;

 • c.

  dag: een etmaal of gedeelte daarvan.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, aan wie ingevolge artikel 5 van de Marktverordening gemeente Reusel-De Mierden een standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Tarief

Het marktgeld bedraagt:

a. 1. voor degene aan wie een standplaats per dag is toegewezen, per m¹ of gedeelte

daarvan: € 2,00;

 • 2.

  voor degene aan wie een vaste standplaats is toegewezen per kalenderkwartaal

  per m¹ of gedeelte daarvan: € 19,52;

 • 3.

  voor degene aan wie een vaste standplaats is toegewezen per kalenderjaar per m¹

  of gedeelte daarvan: € 73,00.

  • b.

   De elektriciteitskosten zullen op basis van daadwerkelijk gebruik worden doorberekend.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 4, sub a, lid 1, moet worden betaald op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

 • 2.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 4, sub a, lid 2 en 3 en artikel 4, sub b, moet worden betaald binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van marktgeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

 • 2.

  De Marktgeldverordening 2010, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2009, nummer 09-082d, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011. Zij blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Marktgeldverordening 2011”.

Aldus besloten in de vergadering van 21 december 2010.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter (wnd)

J.C.M. van Berkel J.M.P.J. van Gorp- van de Ven