Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Delegatiebesluit 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2008
CiteertitelDelegatiebesluit 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbaarheid van bestuur

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200013-05-2010Onbekend

23-06-2008

Onbekend

17, 23-06-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2008

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

besluit gemeenteraad

raadsvergadering: 23 juni 2008

agendanummer: 17

besluitnummer 51

 

onderwerp: wijziging Delegatiebesluit

 

overwegingen:

gezien het feit dat het wenselijk is ter bevordering van de efficiency van het bestuur van de gemeente en ter vermindering van de belasting van zijn raad bepaalde bevoegdheden van zijn raad over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders;

gezien de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008; gezien het positieve advies van de leden van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen van

10 juni 2008;

 

besluit:

1.vast te stellen het navolgende ‘Delegatiebesluit 2008’

 

A. met ingang van het in werking treden van het delegatiebesluit als vermeld onder B vervalt het Delegatiebesluit 2006;

 

B. aan burgemeester en wethouders te delegeren de bevoegdheid van zijn raad betreffende:

 

I. Wet openbaarheid van bestuur:

Het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), welke zijn gericht tot de gemeenteraad.

 

II. Ruimtelijke Ordening:

De bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit ten behoeve van de verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10, vierde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de daarbij behorende bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan als bepaald in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

 

III. Volkshuisvesting:

1. Het, met inachtneming van de door de Stichting

Waarborgfonds Eigen Woningen vastgestelde normen van de Nationale Hypotheek Garantie, wijzigen van bestaande gemeentegaranties voor de betaling van rente en aflossing onder verband van eerste hypotheek aan te gane of aangegane geldleningen voor de aankoop of bouw van woningen:

2. Het aangaan van overeenkomsten met het Waarborgfonds inzake overdracht van de risico’s van vóór 1 januari 1999, of het eerdere moment van overdracht, ten behoeve van in de gemeente werkzame NWI’s (na overdracht ten behoeve van toegelaten instellingen), verstrekte gemeentegaranties met of zonder rijkslening, waarbij de gemeente een overeenkomst tot vrijwaring sluit met het Waarborgfonds zoals omschreven in de standaard vrijwaringsovereenkomst.

 

 

C. Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als ‘Delegatiebesluit 2008’ en in werking treedt op de dag na de bekendmaking.

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op: 23 juni 2008

drs. H.A.J. van de Vliert drs. mr. B. Koelewijn

griffier voorzitter