Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Reglement schuldhulpfonds Rijssen-Holten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement schuldhulpfonds Rijssen-Holten 2011
CiteertitelReglement schuldhulpfonds Rijssen-Holten 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-2011Onbekend

07-09-2011

Rijssens Nieuwsblad, 20 september 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement schuldhulpfonds Rijssen-Holten 2011

 

 

Reglement Schuldhulpfonds

Artikel 1. Doel

 • 1.

  Het doel van het schuldhulpfonds is om extra mogelijkheden te scheppen voor het treffen van een schuldregeling aan inwoners van de gemeente Rijssen-Holten bij wie een schuldregeling door de Stadsbank Oost Nederland noodzakelijk is.

 • 2.

  Het fonds is bedoeld ten behoeve van inwoners van Rijssen-Holten bij wie sprake is van meervoudige schuldenproblematiek.

 • 3.

  Het fonds is niet bedoeld voor het regelen van bedrijfsschulden.

Artikel 2. Functie van het fonds

 • 1.

  Het fonds stelt een bijdrage beschikbaar boven het maximaal door de Stadsbank Oost Nederland te verstrekken schuldsaneringskrediet om aldus de schuldsanering mogelijk te maken.

 • 2.

  De bijdrage wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het doel van het schuldhulpfonds is om extra mogelijkheden te scheppen voor het treffen van een schuldregeling aan inwoners van de gemeente Rijssen-Holten bij wie een schuldregeling door de Stadsbank Oost Nederland noodzakelijk is.

  • b.

   De bijdrage kan van de geldlener worden teruggevorderd indien deze zijn / haar verplichtingen ten opzichte van de Stadsbank Oost Nederland niet nakomt.

  • c.

   Bij correcte aflossing van het saneringskrediet wordt de bijdrage kwijtgescholden.

  • d.

   De bijdrage van het schuldhulpfonds is maximaal gelijk aan de totale aflossingscapaciteit, uitgaande van het minimumloonniveau.

Artikel 3. Verslag

Jaarlijks wordt er inhoudelijk en financieel verslag gedaan aan het college van B&W met betrekking tot de uit dit reglement voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 4. Aanvraagprocedure

 • 1.

  Een beroep op dit reglement is alleen mogelijk voor personen die inwoner zijn van de gemeente Rijssen-Holten.

 • 2.

  Voorstellen tot het aanspreken van het fonds worden gedaan door medewerkers van de afdeling Mens en Werk van de gemeente Rijssen-Holten, de Stadsbank Oost Nederland of medewerker van het Maatschappelijk Werk Noord West Twente.

 • 3.

  De medewerker schuldhulpverlening van de gemeente Rijssen-Holten verwerkt de aanvraag voor een bijdrage uit het schuldhulpfonds. Hiervoor dient hij in ieder geval de beschikking te hebben over de volgende gegevens:

  • a.

   Een volledig gespecificeerd overzicht van de schulden;

  • b.

   Een sociale rapportage, waarin aandacht wordt besteed aan de oorzaak van de schuldensituatie, de motivatie, eventueel budgetbegeleiding, alsmede de achtergrondsituatie.

Artikel 5. Toetsingscriteria

Voorstellen tot het aanspreken van het fonds worden tenminste getoetst aan de volgende criteria:

 • a.

  het dient vast te staan dat er geen beroep gedaan kan worden op een (wettelijk) voorliggende voorziening;

 • b.

  normale kredietverleningsrisico’s kunnen niet op het fonds afgewenteld worden;

 • c.

  er moet een volledig inzicht zijn in de schuldensituatie, alsmede in het inkomsten- en uitgavenpatroon van betrokkene;

 • d.

  betrokkene cliënt dient – eventueel na budgetteringshulp – gedurende een vooraf gestelde periode er blijk van te hebben gegeven (weer) grip te hebben op het financieel beheer.

 • e.

  cliënt dient een zodanige aflossingscapaciteit te hebben dat een schuldenregeling kans van slagen heeft;

 • f.

  er dient perspectief aanwezig te zijn dat cliënt geen nieuwe schulden meer maakt en zich aan de aflossingsafspraken zal houden;

 • g.

  de onderhandelingen met de schuldeisers, die in beginsel door de Stadsbank Oost Nederland moeten worden gevoerd, dienen te resulteren in een concreet voorstel;

 • h.

  in het algemeen dient de aflossingsperiode de termijn van 3 jaar niet te overschrijden.

Artikel 6. Toekenning

 • 1.

  Een toekenning van een bijdrage uit het schuldhulpfonds is mogelijk indien wordt voldaan aan de voorwaarden die genoemd worden in artikel 5 van dit reglement.

 • 2.

  Voordat tot toekenning wordt overgegaan dient de teamleider MWWB een paraaf voor akkoord te hebben afgegeven.

 • 3.

  De toekenning van de bijdrage wordt in een toekenningsbeschikking aan betrokkene medegedeeld.

Artikel 7. Hercontrole

 • 1.

  Na afloop van het traject dient er een hercontrole plaats te vinden.

 • 2.

  Deze wordt uitgevoerd door de medewerker schuldhulpverlening van de gemeente Rijssen-Holten.

 • 3.

  De hercontrole heeft als doel om te kijken of de bijdrage die verstrekt is uit het fonds als lening, omgezet dient te worden in een bijdrage om niet.

Artikel 8. Maatwerk

 • 1.

  Met dit reglement dient zodanig te worden omgegaan dat een goede toepassing van het fonds wordt bewerkstelligd en zorg op maat kan worden geleverd.

 • 2.

  In bijzondere individuele omstandigheden kan van dit reglement worden afgeweken.

Artikel 9. Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement schuldhulpfonds.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld op 7 september 2011 door burgemeester en wethouders.

Secretaris, Burgemeester,

A.C. van Eck A.C. Hofland