Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels waarderingssubsidie ontwikkelingshulp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels waarderingssubsidie ontwikkelingshulp
CiteertitelNadere regels waarderingssubsidie ontwikkelingshulp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten, artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-201101-01-201126-05-2017Onbekend

29-06-2011

Rijssens Nieuwsblad, 20 september 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels waarderingssubsidie ontwikkelingshulp

 

 

Nadere regels Waarderingssubsidie ontwikkelingshulp

Regel 1 Doel

Financiële randvoorwaarden bieden voor het plaatselijk particulier initiatief op het terrein van ontwikkelingshulp, zonder zelf inhoudelijk betrokken te zijn of te raken. Onder ontwikkelingshulp wordt verstaan:

 • 1.

  Activiteiten van wereldwinkels;

 • 2.

  Het door particulier initiatief ondersteunen van ontwikkelingsprojecten door middel van fondsenwerving en inzameling van goederen.

 

Regel 2

Aan instellingen, die in de statuten de doelstelling hebben opgenomen dat zij activiteiten ontplooien die gericht zijn op het hierboven genoemde doel, kan een waarderingssubsidie ontwikkelingshulp worden toegekend.

 

Regel 3

Om voor een waarderingssubsidie ontwikkelingshulp in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • 1.

  De instelling dient een rechtspersoonlijkheid te hebben en dient gevestigd en werkzaam te zijn in de gemeente Rijssen-Holten.

 • 2.

  Bij de aanvraag dient een deugdelijke begroting overlegd te worden, waaruit blijkt dat er sprake is van structurele ontwikkelingshulp.

 

Regel 4

 • 1.

  Van het totaal beschikbare budget wordt 50% toegekend aan de Wereldwinkel Rijssen en de Wereldwinkel Holten.

 • 2.

  Van het totaal beschikbare budget wordt 50% toegekend aan de overige instellingen uit Rijssen-Holten die initiatief ontwikkelen op het terrein van ontwikkelingshulp.

De hoogte van de waarderingssubsidie is afhankelijk van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget en van het totaal aantal binnengekomen aanvragen.

 

Regel 5

 • 1.

  Aanvragen voor een waarderingssubsidie ontwikkelingshulp kunnen één maal per vier jaar voor een periode van vier jaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten. De eerste ronde vindt plaats voor de periode 2011-2014. De aanvraag voor de eerste periode van vier jaar moet uiterlijk 1 oktober 2011 binnen zijn.

 • 2.

  Het college beoordeelt de aanvragen met inachtneming van het bepaalde in deze nadere regels en verdeelt vervolgens het budget waarderingssubsidie ontwikkelingshulp.

 

Regel 6

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen.

 

Regel 7

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels waarderingssubsidie ontwikkelingshulp ´. Deze nadere regels treden in werking op de dag na die waarop ze zijn bekend gemaakt en werken terug tot 1 januari 2011.

 

Regel 8

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.