Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels subsidiëring jeugdleden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring jeugdleden
CiteertitelNadere regels subsidiëring jeugdleden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten, artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-201131-12-2015Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad

14-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring jeugdleden

 

 

Nadere regels subsidiëring jeugdleden

Regel 1

Bevorderen en stimuleren dat jeugdleden tot en met 17 jaar, woonachtig in Rijssen-Holten, structureel deelnemen aan activiteiten op het terrein van de sport en nuttige vrijetijdsbesteding.

 

Regel 2

 • 1.

  Lokale instellingen, uitgezonderd instellingen met het doel (semi-)commerciële belangen te behartigen, die activiteiten organiseren voor de lokale jeugd kunnen voor de jeugd tot en met 17 jaar een jeugdledensubsidie aanvragen.

 • 2.

  De subsidieaanvragen dienen te zijn voorzien van een lijst met de jeugdleden (stand per 1 januari van het lopende subsidiejaar, inclusief naam, adres en geboortedatum jeugdleden) en moeten uiterlijk vóór 1 april van het lopende subsidiejaar ingediend worden bij het college.

 

Regel 3

Het budget jeugdledensubsidie ten behoeve van de overige instellingen wordt met inachtneming van het bepaalde in deze beleidsregel door het college verdeeld.

 

Regel 4

 • 1.

  De hoogte van de jeugdledensubsidie is afhankelijk van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget en het totaal aantal binnengekomen aanvragen over dat jaar.

 • 2.

  De jeugdledensubsidie bedraagt 50% van de te betalen contributie met een maximum van € 6,85 per jeugdlid.

 • 3.

  Indien de hoogte van de totale aanvragen om jeugdledensubsidie lager ligt dan het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag worden de bedragen gehanteerd zoals genoemd in lid 2 van dit artikel.

 • 4.

  Indien de hoogte van de totale aanvragen om jeugdledensubsidie hoger ligt dan het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag dan wordt de vaststelling van het budget opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierbij zal eventuele verhoging van het totale budget of evenredige verlaging van het bedrag per jeugdlid, afhankelijk van de financiële situatie van de gemeente, in overweging worden genomen.

 • 5.

  Aan de gymnastiekverenigingen wordt aan de jeugdleden tot 10 jaar een subsidie beschikbaar gesteld welke gerelateerd is aan de huurkosten van de gemeentelijke accommodaties, ongeacht de hoogte van het aantal aanvragen.

 • 6.

  Aan de zwemvereniging RZ&PC De Mors wordt een subsidie beschikbaar gesteld die gerelateerd wordt aan de gemiddelde eigen bijdrage in de huurkosten van de andere grote verenigingen (Rivo en Risne Stars) die gebruikmaken van overdekte gemeentelijke sportaccommodaties onder aftrek van het te ontvangen jeugdledensubsidie. Op basis van de gemiddelde huurkosten per lid wordt de eigen bijdrage van de zwemvereniging in de huur van het zwembad berekend. De huurkosten die resteren na aftrek van de eigen bijdrage worden volledig gesubsidieerd ongeacht het gestelde in lid 4 van dit artikel.

 

Regel 5

 • 1.

  Naast het genoemde in artikel 8 van de algemene subsidieverordening wordt geen jeugdledensubsidie toegekend aan organisaties indien de activiteiten het karakter hebben van belangenbehartiging.

 • 2.

  Alleen sportactiviteiten en nuttige vrijetijdsbesteding komen voor jeugdledensubsidie in aanmerking.

 • 3.

  De onder lid 2 genoemde activiteiten komen alleen voor subsidie in aanmerking indien de activiteiten een structureel karakter hebben, dat wil zeggen dat de jeugdleden minimaal 1 keer per 2 weken deelnemen aan de activiteiten.

 • 4.

  De onder lid 2 genoemde activiteiten komen alleen voor subsidie in aanmerking indien de activiteiten educatieve componenten bevatten (hieronder wordt niet verstaan: open huis, barbecue, feesten, partijen en dergelijke).

 • 5.

  De activiteiten die op een andere wijze worden gesubsidieerd komen niet voor een jeugdledensubsidie in aanmerking.

 

Regel 6

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen.

 

Regel 7

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´nadere regels subsidiëring jeugdleden` en treedt in werking op 1 januari 2011.

 

Regel 8

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.