Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels sportstimulering 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels sportstimulering 2010
CiteertitelNadere regels sportstimulering 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-201001-01-2015Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad

14-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels sportstimulering 2010

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten;

 

besluit:

 • 1.

  De beleidsregel sportstimulering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 in te trekken,

 • 2.

  De beleidsregel sportstimulering 2010 vast te stellen en terug te laten werken tot 1 januari 2010.

Nadere regels sportstimulering 2010

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

 • c.

  subsidie: sportstimuleringssubsidie.

Artikel 2 Doel

Door een voorwaardenscheppend beleid het beweeg- en sportleven in de gemeente te bevorderen en deelname door de inwoners hieraan te bevorderen.

Artikel 3 Regeling

Aan instellingen, die in de statuten de doelstelling hebben opgenomen dat een tak van sport wordt beoefend en die activiteiten ontplooien die gericht zijn op het hierboven genoemde doel kan een subsidie worden toegekend.

Artikel 4 Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • 1.

  De instelling dient gevestigd en werkzaam te zijn in de gemeente Rijssen-Holten.

 • 2.

  De instelling dient aangesloten te zijn bij een landelijke en/of provinciale en/of gewestelijke overkoepelende organisatie.

 • 3.

  Van het bepaalde in lid 2 kan het college om bijzondere redenen ontheffing verlenen.

 • 4.

  De beweeg- en of sportactiviteit moet openbaar toegankelijk zijn voor iedereen.

 • 5.

  De beweeg- en of sportactiviteit dient plaats te vinden in de gemeente Rijssen-Holten.

 • 6.

  Beweeg- of sportactiviteiten waarvoor entreegelden worden geheven komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 7.

  Activiteiten die op een andere wijze worden gesubsidieerd komen niet voor een subsidie in aanmerking.

 • 8.

  De instelling dient de leiding van de beweeg- en/of sportstimuleringsactiviteiten te hebben toevertrouwd aan personen, die wat opleiding en/of ervaring betreft naar het oordeel van het college voor deze taak zijn toegerust.

Artikel 5 Hoogte subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het door de raad beschikbaar gestelde budget en het totaal aantal binnengekomen aanvragen over dat jaar.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal € 100, - per activiteit.

Artikel 6 Aanvraag en toekenning

 • 1.

  De subsidieaanvragen kunnen tot 1 juli van het lopende jaar worden ingediend bij het college.

 • 2.

  Het subsidiebudget wordt met inachtneming van het bepaalde in deze beleidsregel door het college verdeeld.

Artikel 7 Intrekking oude regeling

De beleidsregel sportstimulering wordt op 1 januari 2010 ingetrokken.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels sportstimulering 2010’.

 • 2.

  Zij treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2010.

Artikel 9 Overgangsrecht

 • 1.

  Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel een aanvraag om een beschikking op grond van de beleidsregel sportstimulering is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze beleidsregel toegepast.

 • 2.

  Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om een beschikking krachtens de beleidsegel sportstimulering wordt beslist met toepassing van deze beleidsregel.

Artikel 10 Procedure

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten zijn van toepassing.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

A.C. van Eck, secretaris

drs. P. van Veen, burgemeester