Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels startsubsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels startsubsidie
CiteertitelNadere regels startsubsidie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-201101-01-2015Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad

14-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels startsubsidie

 

 

Nadere regels startsubsidie

Regel 1

Startende lokale instellingen, uitgezonderd instellingen met het doel (semi-)commerciële belangen te behartigen, die activiteiten op het gebied van sport of nuttige vrijetijdsbesteding organiseren kunnen een startsubsidie bij het college aanvragen voor activiteiten op het gebied van de sport en/of nuttige vrijetijdsbesteding.

 

Regel 2

Om voor een startsubsidie in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • 1.

  De instelling dient zich te vestigen en dient werkzaam te zijn in de gemeente Rijssen-Holten

 • 2.

  De instelling dient aangesloten te zijn bij een landelijke en/of provinciale en/of gewestelijke overkoepelende organisatie.

 • 3.

  Van het bepaalde in lid 2 kan het college om bijzondere redenen ontheffing verlenen.

 

Regel 3

Voor instellingen die op 1 januari van het jaar waarover subsidie wordt verlangd, korter dan 6 maanden bestaan en waarvan het college de levensvatbaarheid niet in twijfel trekt, bedraagt de startsubsidie maximaal € 227,- per vereniging.

 

Regel 4

 • 1.

  Naast het genoemde in artikel 8 van de algemene subsidieverordening wordt geen startsubsidie toegekend aan organisaties als de activiteiten het karakter hebben van belangenbehartiging.

 • 2.

  Activiteiten die op een andere wijze worden gesubsidieerd komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

Regel 5

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen.

 

Regel 6

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels startsubsidie´ en treden in werking op 1 januari 2011.

 

Regel 7

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 14 juni 2011.