Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels subsidiëring Belangenorganisaties voor Ouderen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring Belangenorganisaties voor Ouderen
CiteertitelNadere regels subsidëring Belangenorganisaties voor Ouderen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening, artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-201101-01-2013Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad, 5 juli 2011

14-06-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring Belangenorganisaties voor Ouderen

 

 

Op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden de nadere regels subsidiëring Belangenorganisaties voor Ouderen vastgesteld.

Regel 1 Doel

De ouderenbonden in staat stellen de belangen van de ouderen in de gemeente te behartigen.

Regel 2  

Aan de in Rijssen-Holten gevestigde (belangen)organisaties voor ouderen die bij een landelijke bond zijn aangesloten kan een normsubsidie worden toegekend, samengesteld uit een door het college vast te stellen basissubsidie en een bedrag per uit Rijssen-Holten afkomstig lid.

Regel 3  

 

Het bedrag per lid wordt berekend overeenkomstig de volgende formule:

F - (A x X) =

L

waarbij:

F = het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag in een bepaald jaar;

A = aantal ouderenbonden die voor subsidie in aanmerking komen;

L = totaal aantal in de gemeente Rijssen-Holten woonachtige leden op 1 januari voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

X = het door het college vast te stellen basissubsidie;

Regel 4  

Het college stelt jaarlijks het basisbedrag vast.

Regel 5  

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen.

Regel 6  

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´nadere regels subsidiëring Belangenorganisaties voor Ouderen´ en treden in werking op 1 januari 2011.

Regel 7  

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.