Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport 2010
CiteertitelNadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-201101-01-2012Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad, 5 juli 2011

14 juni 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport 2010

 

 

 

Op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten stelt het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten deze nadere regels combinatiefuncties onderwijs-sport vast.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. raad: de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten; b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten; c. combinatiefunctionaris: een professional die in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is in of voor meerdere sectoren; d. sectoren: de sectoren sport, onderwijs, cultuur, welzijn en kinderopvang waarin een combinatiefunctionaris werkzaam is.

Artikel 2 Doel

Het voorkomen en tegengaan van bewegingsarmoede en overgewicht bij jeugd door het stimuleren van sport en bewegen.

Artikel 3 Regeling

Het aanstellen van een combinatiefunctionaris onderwijs-sport biedt de mogelijkheid onderwijs en sportverenigingen bij elkaar te brengen en hierdoor de (nog niet actieve) jeugd (nog meer) aan het sporten of bewegen te krijgen. Aan het onderwijs en sportverenigingen uit de gemeente Rijssen-Holten die in een samenwerkingsovereenkomst de doelstelling hebben opgenomen (nog niet actieve) jeugd (een) sport of beweegactiviteit(en) aan te bieden, kan een subsidie worden toegekend voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris onderwijs-sport.

Artikel 4 Voorwaarden

Om voor een subsidie combinatiefunctie onderwijs-sport in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

1. De functie van de combinatiefunctionaris onderwijs-sport betreft een nieuwe en structurele functie. (Gedurende de duur van de impuls brede scholen, sport en cultuur)

2. De combinatiefunctie beslaat minimaal twee sectoren en is zoveel mogelijk uitvoerend.

3. De sportvereniging(en) en/of onderwijsinstelling(en) waarvoor de combinatiefunctionaris onderwijs-sport zijn werkzaamheden verricht dient/dienen gevestigd te zijn in de gemeente Rijssen-Holten.

4. De sportvereniging(en) uit lid 3 van dit artikel dient aangesloten te zijn bij een landelijke en/of provinciale en/of gewestelijke overkoepelende organisatie.

5. De functie en taakomschrijving van een combinatiefunctie onderwijs-sport moet voldoen aan het doel bewegingsarmoede en overgewicht bij jeugd te voorkomen dan wel tegen te gaan.

6. Het werkgeverschap van combinatiefuncties kan niet bij de gemeente worden neergelegd.

7. De werkgever dient een combinatiefunctionaris onderwijs-sport aan te stellen, die wat opleiding en/of ervaring betreft naar het oordeel van het college voor deze taak is toegerust.

Artikel 5 Loonkosten

1. De subsidie combinatiefunctie onderwijs-sport is alleen bedoeld voor de brutoloonkosten van de combinatiefunctionaris onderwijs-sport.

2. Loonkosten die op een andere wijze worden gesubsidieerd komen niet voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking.

Artikel 6 Hoogte en duur subsidie

1. De hoogte van de subsidie combinatiefunctie onderwijs-sport is afhankelijk van het jaarlijks door de raad beschikbaar gestelde budget en het totaal aantal binnengekomen aanvragen.

2. Subsidieaanvragen van werkgevers die in de periode voorafgaand aan en aansluitend op de komende subsidieperiode een subsidie combinatiefunctionaris onderwijs-sport is toegekend zullen als eerste worden beoordeeld en hebben voorrang op andere binnengekomen aanvragen.

3. Voor de jaren 2010 tot en met 2012 wordt jaarlijks maximaal € 80.000, - subsidie beschikbaar gesteld voor realisatie van combinatiefuncties onderwijs-sport (waarbij geldt dat 1fte gelijk staat aan een werkweek van 36 uur).

4. Voor het werkgeversschap of inlenen van combinatiefuncties onderwijs-sport worden de brutoloonkosten na rato voor 80% gecompenseerd tot een maximum van € 40.000,- per fte op jaarbasis.(De 80% compensatie is alleen van toepassing voor het onderwijs en sportverenigingen)

Artikel 7 Aanvraag, aanvraagtermijn, toekenning en betaalbaarstelling

1. De aanvragen voor een subsidie combinatiefunctie onderwijs-sport kunnen tot 1 mei voorafgaand aan het betreffende schooljaar worden ingediend bij het college.

2. De subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport wordt toegekend tot maximaal de periode van het betreffend schooljaar.

3. Een schooljaar bestrijkt de periode augustus tot en met juli.

4. Een aanvraag dient te geschieden door middel van het daarvoor beschikbare aanvraagformulier subsidie combinatiefunctie onderwijs-sport. 5. De subsidie zal maandelijks na overlegging van een salarisstrook van de combinatiefunctionaris dan wel betaalbewijs van de inleenovereenkomst betaalbaar worden gesteld.

Artikel 8 Stopzetting en ontbinding subsidie

a. Indien de aanvrager niet of niet volledig voldoet aan de afspraken zoals verwoord in de samenwerkingsovereenkomst kan dit een reden zijn de subsidieverstrekking stop te zetten;

b. Indien de aanvrager zijn afspraken zoals genoemd in sub a. van dit artikel niet of niet volledig voldoet kan de subsidietoekenning tussentijds worden beëindigd.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport 2010´ en treedt in werking de dag na afkondiging en werkt terug tot 1 januari 2011.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 14 juni 2011.