Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels incidentele subsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels incidentele subsidie
CiteertitelNadere regels incidentele subsidie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening 2011, artikel 2 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-04-201101-01-2015Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad, 5 juli 2011

14 juni 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels incidentele subsidie

Op grond van artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2011 stelt het college de volgende nadere regels vast met betrekking tot aanvragen voor incidentele subsidie.

Regel 1 Begripsomschrijving

 

 • 1.

  Met incidentele subsidie wordt bedoeld de "overige" incidentele subsidies, die niet vallen onder andere nadere regels zoals bijvoorbeeld evenementensubsidie, subsidie jubilea, sportstimuleringssubsidie, startsubsidie, accommodatiehuursubsidie of stimuleringsbijdrage deskundigheidsbevordering vrijwilligers.

 • 2.

  Bij een incidentele subsidie moet het gaan om activiteiten met een eenmalig of projectmatig karakter, te verrichten door een instelling/rechtspersoon (dus niet door een natuurlijk persoon).

Regel 2 Aanvraagprocedure

 

 • 1.

  Een aanvraag kan worden ingediend bij het college zonder gebruikmaking van een aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag moet tenminste 8 weken voor de aanvang van de te realiseren activiteit worden ingediend, maar het college kan hiervan ontheffing verlenen of een afwijkende termijn vaststellen.

Regel 3 Beoordeling aanvragen

 

 • 1.

  Het college beoordeelt de ontvangen subsidieaanvragen op 2 momenten per jaar, namelijk per 1 april en per 1 oktober.

 • 2.

  Het college beslist op de ingekomen aanvragen binnen 8 weken na de hiervoor genoemde beoordelingsmomenten (termijn van orde).

Regel 4 Subsidieplafond

 

 • 1.

  Het beschikbare budget fungeert als subsidieplafond.

 • 2.

  Bij het beoordelingsmoment 1 april kan maximaal 50% van het totaal beschikbare jaarlijkse budget worden toegekend.

Regel 5 Weigeringsgronden

 

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4: 25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan subsidie worden geweigerd als:

 • 1.

  de activiteiten van de aanvrager niet of niet in overwegende mate gericht zijn op dan wel niet of nauwelijks ten goede komen aan de gemeente of haar ingezetenen;

 • 2.

  de activiteiten partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming beogen;

 • 3.

  de aanvrager met winstoogmerk werkzaam is;

 • 4.

  de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eerdere subsidieverlening, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

 • 5.

  de op een specifieke doelgroep gerichte activiteiten niet openstaan voor alle groeperingen of personen, in die zin dat met betrekking daartoe onderscheid naar ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse en/of seksuele geaardheid wordt gemaakt;

 • 6.

  de subsidie niet of in onvoldoende mate besteed zal worden aan het doel waarvoor subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • 7.

  naar het oordeel van het college de aanvrager onvoldoende rekening houdt of heeft gehouden met de toegankelijkheid van accommodaties voor lichamelijk gehandicapten;

 • 8.

  de doelstellingen of de (te ontplooien) activiteiten van de aanvrager in strijd zijn met de wet of het algemeen belang;

 • 9.

  subsidieverstrekking niet past binnen het gemeentelijk subsidiebeleid of mogelijk leidt tot precedentwerking.

Regel 6 Verantwoording

 

 • 1.

  Tenzij in de beschikking anders is aangegeven, wordt de subsidie direct vastgesteld.

 • 2.

  Van geval tot geval kan het college bepalen op welke wijze de aanvrager verantwoording aflegt over de ontvangen subsidie en de verrichte activiteiten.

Regel 7 Niet voorziene gevallen

 

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt het de nodige beslissingen.

Regel 8 Hardheidsclausule

 

In bijzondere gevallen kan van de nadere regels worden afgeweken.

Regel 9 Citeertitel / inwerkingtreding

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als "Nadere regels incidentele subsidie" en treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 april 2011.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Rijssen-Holten op 14 juni 2011.