Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels kwaliteitstimulering sportverenigingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels kwaliteitstimulering sportverenigingen
CiteertitelNadere regels kwaliteitstimulering sportverenigingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening 2011, artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201101-01-201101-01-2015Onbekend

14-06-2011

Rijssens Nieuwsblad, 5 juli 2011

14 juni 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels kwaliteitstimulering sportverenigingen

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten;

besluit:

1. De nadere regels kwaliteitstimulering sportverenigingen vast te stellen en in werking laten treden de dag na afkondiging.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

 • c.

  subsidie: subsidie kwaliteitstimulering sportverenigingen.

Artikel 2 Doel

Door een voorwaardenscheppend beleid het kwaliteitsniveau van sportverenigingen in de gemeente te bevorderen/verhogen.

Artikel 3 Regeling

Aan sportverenigingen die het kwaliteitsniveau van en binnen de sportvereniging en/of haar sportaccommodatie willen verhogen kan een subsidie worden toegekend.

Artikel 4 Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • 1.

  De sportvereniging dient gevestigd en werkzaam te zijn in de gemeente Rijssen-Holten.

 • 2.

  De sportvereniging dient aangesloten te zijn bij een landelijke en/of provinciale en/of gewestelijke overkoepelende organisatie.

 • 3.

  Van het bepaalde in lid 2 kan het college om bijzondere redenen ontheffing verlenen.

 • 4.

  De sportvereniging moet de intentie hebben het kwaliteitsniveau van en binnen de sportvereniging en/of haar sportaccommodatie op een hoger niveau te brengen.

Artikel 5 Hoogte subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het door de raad beschikbaar gestelde budget en het totaal aantal binnengekomen aanvragen over dat jaar.

 • 2.

  De subsidie per vereniging bedraagt maximaal € 250,- en is als volgt opgebouwd:

  • a.

   € 125, - voor een recent verrichte Integrale Kwaliteit Scan (IKS),

  • b.

   € 125, - voor een recent verrichte Arbocheck (Risico-inventarisatie & Evaluatie)

Artikel 6 Aanvraag, toekenning en betaalbaarstelling

 • 1.

  De subsidieaanvragen kunnen tot 1 juli van het lopende jaar worden ingediend bij het college.

 • 2.

  Het subsidiebudget wordt met inachtneming van het bepaalde in deze nadere regels door het college verdeeld.

 • 3.

  De subsidie zal na overlegging van een recent verrichte Integrale Kwaliteit Scan (IKS) en/of Arbocheck (Risico-inventarisatie & Evaluatie) document betaalbaar worden gesteld.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels kwaliteitstimulering sportverenigingen”.

 • 2.

  Zij treden in werking de dag na bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2011.

Artikel 8 Procedure

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten zijn van toepassing.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 14 juni 2011.

Voetnoot  

1 De IKS en/of Arbocheck dienen lopende het jaar van de subsidieaanvraag te zijn verricht. Om de 4 jaar kan voor de IKS en/of Arbocheck subsidie worden aangevraagd.

2 Indien de sportvereniging gebruik maakt van een kantine dient ook een bestuursreglement alcohol in sportkantines overlegd te worden.