Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009
CiteertitelMarktgeldverordening 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-200801-01-2010Onbekend

07-11-2008

Rijssens Nieuwsblad, 25 november 2008

2008-67E

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009

overwegingen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders "belastingvoorstellen 2009, paraaf 4.1 van de programmabegroting 2009 (lokale heffingen) en de nota kostendekking 2007" van 14 november 2006;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

gezien het positieve advies van de leden van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen op 13 oktober 2008;

besluit:

vast te stellen de volgende "Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2009"

Artikel 1. Aard van de heffing en belastbaar feit

Tijdens de markten wordt onder de naam "marktgeld" een recht geheven terzake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

Artikel 2. Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die van de grond, als bedoeld in artikel 1, gebruikmaakt.

Artikel 3. Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslag van het recht is het aantal strekkende meters dat in gebruik wordt genomen, waarbij een gedeelte van een strekkende meter voor een gehele strekkende meter wordt gerekend.

Artikel 4. Tarieven vaste standplaatshouders

Het marktgeld bedraagt bij betaling per kwartaalabonnement, per kwartaal of gedeelte daarvan:

 • a.

  op de maandagmarkt:

 • 1.

  voor iedere strekkende meter of een gedeelte daarvan € 1,45 per marktdag in het kwartaal, waarvoor het abonnement geldt;

 • 2.

  het totaal van het overeenkomstig in lid 1 berekende marktgeld wordt per kwartaal, waarvoor het abonnement geldt, verhoogd met een bedrag van € 22,70;

 • b.

  op de zaterdagmarkt:

 • 1.

  voor iedere strekkende meter of een gedeelte daarvan € 1,45 per marktdag in het kwartaal, waarvoor het abonnement geldt;

 • 2.

  het totaal van het overeenkomstig in lid 1 berekende marktgeld wordt per kwartaal, waarvoor het abonnement geldt, verhoogd met een bedrag van € 58,50;

 • c.

  op de vrijdagmarkt:

 • 1.

  voor iedere strekkende meter of een gedeelte daarvan € 1,45 per marktdag in het kwartaal, waarvoor het abonnement geldt;

 • 2.

  het totaal van het overeenkomstig in lid 1 berekende marktgeld wordt per kwartaal, waarvoor het abonnement geldt, verhoogd met een bedrag van € 27,20.

Artikel 5. Tarieven dagplaatsen en standwerkersplaatsen

Het marktgeld voor het ten verkoop aanbieden, uitstallen of in voorraad hebben van koopwaren, met inbegrip van de daarvoor gebezigde pakmiddelen, hetzij dit geschiedt in kramen, tenten, loodsen, stallen, op hand- of andere wagens, banken, stoelen, tafels, zeilen, kleden, planken enzovoorts, hetzij de voorwerpen op de grond worden uitgespreid of op enige andere wijze worden uitgestald, bedraagt:

 • a.

  op de maandagmarkt:

 • 1.

  voor de 1e ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 4,10 per dag;

 • 2.

  voor de 2e en volgende ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 1,80 per dag;

 • b.

  op de zaterdagmarkt:

 • 1.

  voor de 1e ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 6,35 per dag;

 • 2.

  voor de 2e en volgende ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 1,80 per dag;

 • c.

  op de vrijdagmarkt:

 • 1.

  voor de 1e ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 4,10 per dag;

 • 2.

  voor de 2e en volgende ingenomen strekkende meter of gedeelte daarvan € 1,80 per dag;

 • d.

  op de lommerdmarkt voor standplaatshouders van 16 jaar en ouder € 5,70 per strekkende meter of gedeelte daarvan per dag.

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld ten behoeve van vaste standplaatsen wordt geheven door middel van een gedagtekende nota en dient via overschrijving te worden overgemaakt;

 • 2.

  Het marktgeld ten behoeve van de dagplaatsen en standwerkersplaatsen wordt geheven bij wege van een mondelinge kennisgeving en dient contant te worden voldaan.

Artikel 7. Tijdstip van betaling

In afwijking van artikel 9, lid 1, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  schriftelijk wordt gedaan: binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota;

 • b.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving.

Artikel 8. Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

Artikel 9. Kwijtschelding van belasting

Van de op voet van deze verordening verschuldigde belasting wordt géén kwijtschelding als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 ver­leend.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 3.

  De “Marktgeldverordening 2008” van 9 november 2007 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in lid 3 blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na 1 januari 2009, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Marktgeldverordening 2009”.

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op: 7 november 2008

drs. H.A.J. van de Vliert

drs. mr. B. Koelewijn

griffier

voorzitter