Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2008
CiteertitelLegesverordening 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagetarieventabel 2008

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, lid 1 aanhef en onderdeel b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-200701-01-2009Onbekend

09-11-2007

Rijssens Nieuwsblad, 18 december 2007

2007-5a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2008

overwegingen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders ‘belastingvoorstellen 2008’ en de nota kostendekking 2007 van 14 november 2006;

gelet op artikel 229, lid 1, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; besluit:

vast te stellen de volgende “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2008”.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van 7 dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van n-de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)de dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de n-de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)de dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven terzake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4. Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt

Artikel 6. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, lid 1, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van toezending daarvan binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 7. Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8. Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10. Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De “Legesverordening 2007” van 21 december 2006 wordt ingetrokken met ingang van de in het 4e lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het 4e lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008. 5. Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2008".

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op: 9 november 2007.

drs. H.A.J. van de Vliert

drs. mr. B. Koelewijn

griffier

voorzitter

Bijlage Tarieventabel 2008

tarieventabel 2008