Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Gedragscode Integriteit voor politieke ambtsdragers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode Integriteit voor politieke ambtsdragers
CiteertitelGedragscode Integriteit voor politieke ambtsdragers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 15, lid 3 en artikel 41c, lid 2 en artikel 69, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-200703-12-2015nieuwe regeling

24-09-2007

Onbekend

2007-73
24-09-200724-09-2007Onbekend

24-09-2007

Onbekend

2007-73

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode Integriteit voor politieke ambtsdragers

overwegingen:

gezien het feit dat door vaststelling van de herziene gedragscode "Integriteit voor politieke ambtsdragers"uw raad en het college beschikt over een geactualiseerde gedragscode. De op 31 januari 2005 door uw raad vastgestelde gedragscodes vervallen ingaande de datum van vaststelling van de herziene gedragscode;

gezien de bespreking in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen van 3 september 2007;

besluit:

 • 1.

  de bijgevoegde gedragscode "Integriteit voor politieke ambtsdragers"vaststellen;

 • 2.

  de op 31 januari 2005 vastgestelde codes voor respectievelijk de raad van Rijssen-Holten en voor burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten de datum van dit besluit laten vervallen.

Inleiding

Het doel van deze gedragscode is om politieke ambtsdragers een houvast te bieden bij het bepalen van normen omtrent de integriteit van het bestuur. De code kan de discussie stimuleren om lokaal tot regels te komen, waarbij rekening kan worden gehouden met specifieke omstandigheden. De code bevat regels zowel voor het bestuursorgaan in zijn geheel als voor zijn leden afzonderlijk.

 

Gedragscodes zijn voor gemeenten en provincies verplicht gesteld op grond van de Gemeentewet en de Provinciewet. Het zijn de raad en de provinciale staten die zowel voor de eigen leden als voor burgemeester en wethouders respectievelijk de commissaris van de Koningin en de gedeputeerden een gedragscode vaststellen. Ook in de Waterschapswet zal de verplichting tot het vaststellen van gedragscodes worden opgenomen.

Voor de opstelling van deze code is ook gebruik gemaakt van bestaande voorbeelden in gemeenten, provincies en waterschappen.

 

Met uitzondering van enkele artikelen is hierna de tekst van de modelverordening (aangeboden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 7 februari 2007, kenmerk 2007-0000009363) geheel overgenomen. Voor de duidelijkheid en de leesbaarheid werden begrippen die in de modelcode zijn opgenomen en die geen betrekking hebben op de gemeente uit de navolgende tekst weggelaten.

 

De code is geschreven voor bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers van gemeenten. Onder bestuurders wordt verstaan burgemeesters en wethouders. Onder gekozen volksvertegenwoordigers wordt verstaan raadsleden. Op een enkele uitzondering na richten de gedragsregels zicht tot al deze politieke ambtsdragers.

 

De code heeft vooral bestuurlijke en politieke relevantie. Politieke ambtsdragers zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar. Wanneer zij zich er niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en voor hun positie. Het rechtskarakter van een gedragscode is dan van een interne regeling in aanvulling op de wettelijke regels. De Gemeentewet laat de gemeenten veel vrijheid bij de inhoudelijke invulling. Naast deze code bestaan er voorschriften die in wet of elders geregeld zijn, bijvoorbeeld over fraude, valsheid in geschrifte en over nevenfuncties. Dergelijke voorschriften zijn niet in de code opgenomen. De code is belangrijk als beoordelingskader voor dagelijks bestuur en algemeen bestuur bij vragen, twijfels en discussies. De code bevat zowel normen over hoe in een bepaalde situatie te handelen als regels over procedures die moeten worden gevolgd. Procedureafspraken kunnen een onlosmakelijk onderdeel zijn van een gedragsregel en de transparantie en daarmee de controleerbaarheid vergroten.

 

De codes bestaan uit twee onderdelen.

Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst daarmee het vraagstuk in een breder kader. Zij vormen als het ware de algemene uitgangspunten voor de gedragscode. De gehanteerde begrippen zijn in dezelfde of soms iets andere bewoordingen in de publicatie terug te vinden.

Deel II bevat de feitelijke gedragsregels, waarbij een aantal thema’s wordt onderscheiden:

 • .

  algemene bepalingen

 • .

  belangenverstrengeling

 • .

  informatie

 • .

  geschenken, diensten en uitnodigingen

 • .

  bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen, buitenlandse reizen en voorzieningen

Deel I Kernbegrippen integriteit van politieke ambtsdragers

Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van de gemeente stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer.

Integriteit van politieke ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de gemeenteraad maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers hun functie vervullen.

Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst bestuurlijke integriteit van politieke ambtsdragers in een breder perspectief:

 

 • .

  Dienstbaarheid

  Het handelen van een politieke ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken.

 

 • .

  Functionaliteit

  Het handelen van een politieke ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

 

 • .

  Onafhankelijkheid

  Het handelen van een politieke ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

 

 • .

  Openheid

  Het handelen van een politieke ambtsdrager is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de politieke ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij.

 

 • .

  Betrouwbaarheid

  Op een politieke ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

 

 • .

  Zorgvuldigheid

  Het handelen van een politieke ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

 

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.

Deel II Gedragscode politieke ambtsdragers

1. Algemene bepalingen

 • 1.1

  Deze gedragscode geldt voor politieke ambtsdragers van de gemeente tenzij uit de tekst van een gedragsregel anders blijkt.

   

 • 1.2

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur.

   

 • 1.3

  De code is openbaar en op toegankelijke wijze te raadplegen.

   

 • 1.4

  Politieke ambtsdragers ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

   

 • 1.5

  Een politieke ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze code.

2. Belangenverstrengeling

 • 2.1

  Bij privaatpublieke samenwerkingsrelaties voorkomt de politieke ambtsdrager (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

   

 • 2.2

  Een oud-politieke ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente waaraan hij verbonden was.

   

 • 2.3

  Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politieke ambtsdrager over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

   

 • 2.4

  Een politieke ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

   

 • 2.5

  Een politieke ambtsdrager neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

   

 • 2.6

  Een politieke ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere opstelling van de politieke functie.

   

 • 2.7

  Een politieke ambtsdrager geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn nevenfuncties en q.q.-nevenfuncties aan voor welke organisaties de functies worden verricht en of de functies bezoldigd zijn.

   

 • 2.8

  Een politieke ambtsdrager behoudt geen inkomsten uit een q.q.-nevenfunctie (tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan). De inkomsten komen ten goede aan de kas van de gemeente.

3. Informatie

 • 3.1

  Een politieke ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

   

 • 3.2

  Een politieke ambtsdrager houdt geen informatie achter.

   

 • 3.3

  Een politieke ambtsdrager verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is.

   

 • 3.4

  Een politieke ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

   

 • 3.5

  Een politieke ambtsdrager gaat verantwoord om met de e-mail en internetfaciliteiten van de gemeente.

4. Geschenken, diensten en uitnodigingen

 • 4.1

  Een politieke ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijk positie kan worden beïnvloed. In onderhandelingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.

   

 • 4.2

  Geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.

   

 • 4.3

  Geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die een waarde van € 50 of minder vertegenwoordigen kunnen worden behouden.

   

 • 4.4

  Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, meldt de politieke ambtsdrager dit in het bestuursorgaan waarvan hij deel uit maakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

   

 • 4.5

  Aanbiedingen voor privé-werkzaamheden of kortingen op privé-goederen worden niet geaccepteerd.

   

 • 4.6

  Een politieke ambtsdrager maakt in het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt melding van uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

5. Bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen, buitenlandse reizen en voorzieningen

 • 5.1

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Een politieke ambtsdrager is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.

   

 • 5.2

  Een politieke ambtsdrager declareert geen kosten die al op andere wijze worden vergoed. Gemaakte kosten worden binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voorzover mogelijk binnen een maand afgerekend.

   

 • 5.3

  In geval van twijfel over een declaratie, wordt deze voorgelegd aan de burgemeester en zonodig ter besluitvorming aan het degelijks bestuur voorgelegd.

   

 • 5.4

  Een politieke ambtsdrager die het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. Indien het toestemming aan een bestuurder betreft wordt het algemeen bestuur van de besluitvorming in het dagelijks bestuur op de hoogte gesteld.

   

 • 5.5

  Een politieke ambtsdrager meldt het voornemen van een buitenlandse reis of van een uitnodiging daartoe in het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt en verschaft daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag gedaan wordt.

   

 • 5.6

  Het ten laste van de gemeente meereizen van de partner van een politieke ambtsdrager naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.

   

 • 5.7

  Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming van het college betrokken.

   

 • 5.8

  Het verlengen van een buitenlandse reis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de politieke ambtsdrager.

   

 • 5.9

  Onder buitenlandse reis wordt in deze artikelen verstaan een reis naar het buitenland (inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba), niet zijnde een reis naar een instelling van de Europese Unie.

   

 • 5.10

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of –voorzieningen voor privé-doeleinden is niet toegestaan tenzij het betreft de bruikleen van een fax, mobiele telefoon en computer met randapparatuur die ook voor privé-doeleinden kunnen worden gebruikt.

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op: 24 september 2007

griffier

drs. H.A.J. van de Vliert

voorzitter

drs. mr. B. Koelewijn

Bijlage Onkostenvergoedingen

1. Opbouw onkostenvergoeding

Naast vergoedingen voor nader aangeduide kosten zoals reis- en verblijfkosten, heeft de politieke ambtsdrager aanspraak op een vaste (forfaitaire) onkostenvergoeding of ambtstoelage. Bij de opbouw van deze onkostenvergoedingen zijn de volgende

kostencomponenten gehanteerd:

 

Representatie

Representatie (koffie, thee, hapjes, drankjes, etentjes met zakelijke relaties, attenties e.d.). Tevens worden onder deze categorie begrepen de noodzakelijke kosten voor de representatie die door de partner worden gemaakt in verband met de functie-uitoefening als politieke ambtsdrager. Voorbeelden zijn uitgaven en (reis)kosten verbonden aan bezoeken van zieken, bejaarden, 100-jarigen en het bijwonen van georganiseerde activiteiten, bijeenkomsten en recepties.

 

Vakliteratuur

Uitgaven voor (abonnementen voor) vakliteratuur, losbladige uitgaven, naslagwerken.

 

Contributies (verenigingen)

Contributies/lidmaatschappen: lidmaatschap vakbond, belangenvereniging, beroepsvereniging, bestuurdersvereniging e.d.

 

Telefoonkosten

De kosten van zakelijke gesprekken waaronder ook van de mobiele telefoon. De kosten van telefoonabonnementen vallen niet onder de vaste vergoeding.

 

Bureaukosten en porti

Pennen, potloden, papier, zakelijke agenda e.d. en ook de kosten voor het verzenden van post en het kopiëren van stukken.

 

Giften

Zakelijke giften die de politieke ambtsdrager louter als zodanig doet, en die men als privépersoon niet zou hebben gedaan, aan inzamelingsacties, collectes e.d. (in de regel voor plaatselijke en/of regionale doeleinden). Giften aan een politieke partij of verkiezingscampagne maken hier geen deel van uit.

 

Fractiekosten

Individuele bijdragen van leden voor deelname aan fractieactiviteiten.

 

Representatieve ontvangsten aan huis

Hieronder vallen de kosten verbonden aan kleine ontvangsten in de eigen woning die direct verband houden met de uitoefening van het ambt in het eigen huis (consumptieve verstrekkingen e.d.).

 

Excursies

Excursies die worden gevolgd ten behoeve van de uitoefening van het politieke ambt (inclusief reis- en verblijfskosten).