Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Mandateringsbesluit commissies bezwaarschriften Rijssen-Holten 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandateringsbesluit commissies bezwaarschriften Rijssen-Holten 2005
CiteertitelMandateringsbesluit commissie bezwaarschriften Rijssen-Holten 2005
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht
  2. Reglement commissies bezwaarschriften Rijssen-Holten 2003
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-200505-12-2012Onbekend

11-04-2005

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandateringsbesluit commissies bezwaarschriften Rijssen-Holten 2005

De voorzitters van de commissie bezwaarschriften Algemeen Juridische Zaken, Sociale Zaken en Ambtenarenzaken, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; 

Overwegende, dat het uit een oogpunt van efficiency wenselijk is bepaalde bevoegdheden te mandateren aan de door het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten als secretaris van een commissie aangewezen ambtenaar; 

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Reglement commissies bezwaarschriften Rijssen-Holten 2003 (Reglement); 

besluiten:

aan de secretaris van de commissie over te dragen de navolgende bevoegdheden:

 

Bevoegdheid

Wettelijke regeling

Bevoegd orgaan

Mandatering

Beslissing ondertekening

1

Het vragen van een schriftelijke machtiging aan een gemachtigde

Art. 2:1, 2e lid Awb en art. 7 Reglement

voorzitter

secretaris commissie

secretaris commissie

2

Het geven van een hersteltermijn aan de indiener van het bezwaarschrift

Art. 6:6 Awb en art. 7 Reglement

voorzitter

secretaris commissie

secretaris commissie

3

Het verzenden van stukken naar de gemachtigde

Art. 6:17 Awb en art. 7 Reglement

voorzitter

secretaris commissie

secretaris commissie

4

Ter inzage leggen van op de zaak betrekking hebbende stukken

Art. 7:4, 2e lid Awb en art. 7 Reglement

voorzitter

secretaris commissie

secretaris commissie

5

Verwerend orgaan uitnodigen een verweerschrift in te dienen

Art. 10 Reglement

commissie

secretaris commissie

secretaris commissie

6

Uitnodiging voor hoorzitting

Art. 12, 1e lid Reglement

voorzitter

secretaris commissie

secretaris commissie

7

Beslissen over uitstel hoorzitting

Art. 12, 3e lid Reglement

voorzitter

secretaris commissie

secretaris commissie

8

Afwijken van termijnen

Art. 12, 4e lid Reglement

voorzitter

secretaris commissie

secretaris commissie

9

Toezending nadere informatie

Art. 17, 2e lid Reglement

voorzitter

secretaris commissie

secretaris commissie

10

Bekendmaken verslag hoorzitting en advies commissie aan belanghebbenden

Art. 19, 1e lid Reglement

voorzitter

secretaris commissie

secretaris commissie

11

Verwerend orgaan verzoeken verdagingsbesluit te nemen

Art. 19, 2e lid Reglement

voorzitter

secretaris commissie

secretaris commissie

Rijssen, 11 april 2005

De voorzitter van de commissie bezwaarschriften Algemeen Juridische Zaken,

De voorzitter van de commissie bezwaarschriften Sociale Zekerheid,

De voorzitter van de commissie bezwaarschriften Ambtenarenzaken,