Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen
CiteertitelBeleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Leegstandwet, artikel 15, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-2010Onbekend

26-10-2009

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen

 

 

Inleiding

Deze beleidsnotitie is opgesteld naar aanleiding van een aantal verzoeken of de gemeente medewerking verleent aan het verstrekken van een vergunning op basis van de leegstandwet aan de tijdelijke verhuur van te koop staande woningen.

Veel particuliere eigenaren van te koop staande woningen zien in deze tijden de vraag naar koopwoningen snel dalen. Er ontstaat leegstand omdat veel eigenaren al naar hun nieuwe woning zijn verhuisd. Door de tijdelijke leegstand worden veel particuliere eigenaren geconfronteerd met dubbele hypotheeklasten. Een oplossing om deze kosten enigszins te verminderen is het tijdelijk verhuren van deze te koop staande woningen.

Leegstandwet

Ingevolge de Leegstandwet artikel 15 lid 1 sub b is het juridisch mogelijk om in deze situatie een vergunning voor tijdelijke verhuur aan te vragen en te verkrijgen.. op de overeenkomst van tijdelijke verhuur zijn de artikelen van het Burgerlijk Wetboek (boek 7A), waarin de huurbescherming van de huurder is geregeld, niet van toepassing.

In plaats daarvan zijn de dwingende voorschriften op het gebied van huurbescherming van Leegstandwet (art. 16 LW) van toepassing.

Voordelen tijdelijke verhuur

Deze tijdelijke verhuur van te koop staande woningen heeft diverse voordelen:

 • 1.

  de eigenaar kan doorgaan met de verkoop van de woning. In de tijdelijke huurovereenkomst op basis van de leegstandwet worden duidelijke afspraken gemaakt over de opzegging: opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden, voor de huurder is de opzegtermijn maximaal 1 maand.

 • 2.

  de tijdelijke huurder kan voorzien in een acute woningbehoefte. Bij tijdelijke verhuur kan gedacht worden aan familie, verbroken relatie, studenten e.a..

 • 3.

  de huurder betaalt de huurprijs die door de eigenaar op basis van de punten telling wordt voorgesteld, door het College van B en W wordt vastgesteld, en in de vergunning wordt opgenomen. In Rijssen-Holten moet de aanvraag bij de publieksbalie worden ingediend. Zij handelen deze aanvragen af.

Standpunt gemeente

De tijdelijke verhuur komt woningeigenaren financieel enigszins tegemoet. Leegstand wordt hiermee voorkomen en de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd. De woningmarkt voor tijdelijke verhuur wordt hierdoor verruimd.

Afgezien van het feit dat elk beroep op de Leegstandwet legitiem is, zijn er geen bezwaren tegen vergunningverlening. Wel dient de aanvrager aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Welke koopwoningen

Niet alle te koop staande woningen komen in aanmerking voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Het moet gaan om een voor de verkoop bestemde woning die (ex. art. 15 lid 1 sub LW)

 • ·

  nimmer bewoond is geweest, of

 • ·

  door de eigenaar geheel of gedeeltelijk bewoond is geweest gedurende de laatste 12 maanden voordat de woning leeg is komen te staan (of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar is bewoond is geweest), of

 • ·

  gedurende de laatste 10 jaar niet langer dan 3 jaren aaneengesloten verhuurd is geweest.

   

Wettelijke voorwaarden vergunning tijdelijke verhuur

De voorwaarden voor vergunningverlening staan in de leegstandwet (artikel 15 lid 3 ) deze luiden:

 • ·

  de woonruimte, waarvoor vergunning wordt gevraagd, staat leeg;

 • ·

  van de eigenaar kan in redelijkheid niet worden gevergd, dat hij de woonruimte op een andere wijze dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting (reguliere verhuur, verkoop, zelfbewoning);

 • ·

  de eigenaar toont aan, dat de te verhuren woonruimten, gelet op de omstandigheden en mogelijkheden, in voldoende mate zal worden bewoond.

   

Uit oogpunt van zorgvuldigheid, stelt de gemeente Rijssen-Holten de volgende voorwaarden aan de vergunningaanvraag:

 • 1.

  aanvrager moet aantonen eigenaar en laatste bewoner van de woning te zijn;

 • 2.

  aanvrager moet aantonen het huis in verkoop te hebben;

 • 3.

  aanvrager is voor het bepalen van de huurprijs gebonden aan de puntentelling;

 • 4.

  bij inschakeling van een intermediair moet de aanvrager een machtiging overhandigen(schriftelijk).

   

Tegen een beslissing tot weigering van de vergunning of tot afwijzing van het verzoek tot verlenging en tegen een beslissing betreffende de huurprijs (ex. artikel 16 lid 9 LW) staat geen beroep open

 

De vergunning is geldig voor maximaal twee jaar met de mogelijkheid van een verlenging van maximaal 1 jaar. Verlenging tot in totaal 5 jaar is mogelijk.

Om te verlengen zal de vergunning houder na 2 jaar aan moeten geven wat hij gedaan heeft in zijn pogingen de woning te verkopen.

Wanneer de huurder de woning tijdelijk huurt, dient hij, zij zich in te schrijven bij de gemeente (GBA).

Leges

Op basis van de legesverordening 2010 kan voor deze vergunning leges geheven worden.