Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels giften/materiële en immateriële schadevergoeding Wet werk en bijstand (Wwb)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels giften/materiële en immateriële schadevergoeding Wet werk en bijstand (Wwb)
CiteertitelBeleidsregels giften/materiële en immateriële schadevergoeding Wet werk en bijstand (Wwb)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2009Onbekend

10-09-2009

Onbekend

D2009074552

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels giften/materiële en immateriële schadevergoeding Wet werk en bijstand (Wwb)

het college van burgemeester en wethouders;

besluiten:

 • 1.

  De beleidsregel giften/materiële en immateriële schadevergoeding vaststellen en na vaststelling direct in werking laten treden.

 • 2.

  De beleidsregel giften/materiële en immateriële schadevergoeding opnemen in de beleidsregels Wet werk en bijstand 2005.

Regel 1.  

Een ontvangen gift wordt in aanmerking genomen:

 • a.

  als inkomen, voorzover de gift een periodiek karakter heeft.

 • b.

  als vermogen, indien de gift een eenmalig karakter heeft en de giften na cumulatie per kalenderjaar meer bedragen dan 5% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm op jaarbasis.

Regel 2.  

Wanneer de gift een gift in natura betreft zal de waarde bepaald moeten worden zoals geldend in het economische verkeer.

Regel 3.  

De schadevergoeding die de uitkeringsgerechtigde ontvangt voor materiële schade wordt vrijgelaten, tenzij de schadevergoeding als compensatie is bedoeld voor het verlies van arbeidsvermogen. In dat geval zal de schadevergoeding als inkomen worden aangemerkt voor de periode waarop de vergoeding toeziet.

Regel 4.  

De schadevergoeding die de uitkeringsgerechtigde ontvangt voor immateriële schade kan voor 1/3e deel worden vrijgelaten. De resterende schadevergoeding (2/3e deel) kan als vermogen in aanmerking worden genomen.

Toelichting  

Ad. 1a

Indien een uitkeringsgerechtigde periodiek inkomsten ontvangt, heeft dat tot gevolg dat hij structureel een inkomen heeft boven de bijstandsnorm. Onder periodiek wordt verstaan indien een gift één keer in de twee maanden of vaker wordt ontvangen. Een periodieke gift wordt als inkomen in aanmerking genomen en verrekend met de uitkering in de maand volgend op de maand wanneer men de gift heeft ontvangen.

 

Ad. 1b

Het uitgangspunt van de wet is dat een gift in beginsel niet als middel wordt aangemerkt, tenzij de gift uit het oogpunt van bijstandsverlening niet verantwoord is. De MvT vermeld dat gekozen kan worden om giften voor levensonderhoud of een vrije bestemming hebben op de bijstand in mindering gebracht kunnen worden. Bewust is gekozen om hierin geen onderscheid te maken. Hiermee kan voorkomen worden dat bij een betalingsverplichting, de uitkeringsgerechtigde geen gift mag ontvangen van een derde. Deze gift zou dan namelijk op bijstand in mindering gebracht moeten worden. Omdat de gemeente in deze gevallen geen financiële tegemoetkoming mag verstrekken, verstrekken veel diaconieën een gift in de vorm van geld of voedselbonnen ter voorziening in het levensonderhoud.

 

De gift die in het kader van bijstandsverlening binnen de gemeente Rijssen-Holten als verantwoord wordt aangemerkt is vastgesteld op 5% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm op jaarbasis. Ongeacht de

woonsituatie, geldt voor een ieder naar rato een gelijke vrijlating. Het voordeel van de giften op jaarbasisis bekijken is dat de uitkeringsgerechtigde eenmalig een hogere gift mag ontvangen. Dit komt overeen met de gedachte dat het geven van een gift niet ontmoedigd moet worden.

 

Uit onderstaand schema blijkt welke vrijlating van toepassing is bij 5% van de bijstandsnorm op jaarbasis.

Norm

Uitkering op jaarbasis (incl. vt)

Maximale vrij te laten gift op jaarbasis

Alleenstaande (incl. 20% toeslag)

€ 10.784,40

€ 539,22

Alleenstaande ouder (incl. 20% toeslag

€ 13.865,64

€ 693,28

Gehuwden

€ 15.406,32

€ 770,32

 

Ad. 2

Betreft de gift een gift in natura, dan zal de consulent de waarde moeten beoordelen op basis van de waarde in het economische verkeer. De verantwoordelijkheid hierbij ligt in eerste instantie bij de cliënt om op basis van de inlichtingenplicht te melden wat ze als gift (in natura) hebben ontvangen. De consulent zal, afhankelijk van de waarde van de gift, de gevolgen voor de bijstand moeten bekijken.

 

Ad. 3

Indien een uitkeringsgerechtigde een materiële schadevergoeding heeft ontvangen, zal gekeken moeten worden of de vergoeding is aangewend om de geleden schade weg te nemen. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan wordt het resterende bedrag als vermogen in aanmerking genomen.

 

Ad. 4

Bij het ontvangen van een immateriële schadevergoeding is het van belang om te kijken waar de schadevergoeding uit is opgebouwd. Indien de immateriële schadevergoeding een component bevat voor loonderving, dan zal dat gedeelte als inkomen aangemerkt moeten worden. Een vrijlating van 1/3e deel van de immateriële schadevergoeding is gebaseerd op een uitspraak van de CRvB (CRvB 06-07-1999, nr. 97/5510 NABW en CRvB 13-09-2005, nrs. 04/1980 NABW). In deze uitspraken heeft de Raad geaccepteerd dat een derde deel van de schadevergoeding wordt vrijgelaten. Het overige deel van de schadevergoeding zal als vermogen in aanmerking worden genomen op basis van artikel 34 lid 1 onder b WWB.