Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Rijssen-Holten
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Rijssen-Holten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 107e, eerste lid
  2. Ambtenarenwet, titel III
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Onbekend

15-12-2011

Rijssens Nieuwsblad, 27 december 2011

2011-48

Tekst van de regeling

Intitulé

Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Rijssen-Holten

De raad van de gemeente Rijssen-Holten;  

overwegingen: 

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 14 november 2011;

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet; 

gelet op de raadsbesluiten d.d.27 januari 2011 tot het instellen van een werkgeverscommissie en tot het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie en d.d.15 december 2011 tot het intrekken van het delegatiebesluit bevoegdheden college; 

gezien het positieve advies van de leden van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen op 28 november 2011; 

Besluit vast te stellen:

Artikel 1

De arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Rijssen-Holten, d.d. 2 januari 2001, laatstelijk gewijzigd d.d. 26 mei 2011 over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2

De bevoegdheid om arbeidsvoorwaardenregelingen voor de griffie vast te stellen en te wijzigen te delegeren aan de werkgeverscommissie vanuit de raad.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Rijssen-Holten’.

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad vanRijssen-Holten op 15 december 2011

drs. H.A.J. van de Vliert, A.C. Hofland,

griffier, voorzitter