Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Organisatieverordening van de griffie Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatieverordening van de griffie Rijssen-Holten
CiteertitelOrganisatieverordening van de griffie Rijssen-Holten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 107e, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200031-12-2019Onbekend

15-12-2011

Rijssens Nieuwsblad, 27 december 2011

2011-46

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening van de griffie Rijssen-Holten

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

- gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 14 november 2011;

- gelet op artikel 107e, eerste lid;

- gezien het positieve advies van de leden van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen op 28 november 2011;

besluit:

vast te stellen de organisatieverordening van de griffie:

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1:1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

griffier:

de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

griffie:

de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de

griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren;

werkgeverscommissie:

een door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde

commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd.

Hoofdstuk 2 Organisatie van de griffie

Artikel 2:1 Organisatiedoelstellingen en formatie

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie

van de griffie vast.

Artikel 2:2 Aansturing griffier

 • 1.

  De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier.

 • 2.

  De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld in artikel 107a Gemeentewet.

 • 3.

  De griffier handelt naar zijn instructie.

 • 4.

  De griffier legt verantwoording af aan de werkgeverscommissie over het functioneren van de griffie.

Artikel 2:3 Financiën

Het budget van de griffie maakt onderdeel uit van de programmabegroting. De griffier overlegt met het presidium over de besteding hiervan.

Artikel 2.4 Beheer

De griffier kan dienstverleningsovereenkomsten afsluiten met het college of de secretaris voor het gebruik van binnen de collegeorganisatie bestaande ondersteunende faciliteiten op het terrein van Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting.

Artikel 2:5 Medezeggenschap

 • 1.

  De griffie kan worden beschouwd als zelfstandige onderneming.

 • 2.

  De griffier regelt als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden in overleg met de werkgeverscommissie en de medewerkers van de griffie de medezeggenschap voor de griffie.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3:1  

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg

met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 3:2  

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Organisatieverordening van de griffie van de

gemeente Rijssen-Holten’.

Artikel 3:3  

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad vanRijssen-Holten op 15 december 2011

griffier, voorzitter,

drs. H.A.J. van de Vliert, A.C. Hofland

Nota-toelichting

Toelichting behorende bij Organisatieverordening van de griffie van gemeente Rijssen-Holten

Algemeen

 

In artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet is de raad de mogelijkheid geboden regels te stellen over de organisatie van de griffie. De raad legt deze regels vast in een organisatieverordening. Het college stelt regels vast over de collegeorganisatie in een organisatieregeling.

 

Artikelsgewijs

 

 

Artikel 2:1 Organisatiedoelstellingen en formatie

Het is van belang dat de raad stilstaat bij wat voor een soort griffie hij als ondersteuning wenst te hebben en dus welke functies hij wenst te zien ingevuld. In dat kader is het van belang de organisatiedoelstellingen te benoemen en de formatie van de griffie te bepalen.

 

Artikel 2:2 Aansturing griffier

De raad heeft de aansturing van de griffie neergelegd bij de werkgeverscommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier. De raad kan verder op basis van de wettelijke instructie de griffier aansturen. De griffier legt als diensthoofd verantwoording af aan de werkgeverscommissie over het functioneren van de griffie.

 

Artikel 2:3

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 2:4 Beheer

Het is niet efficiënt en doelmatig dat de griffier alle uit de arbeidsvoorwaardenregelingen en de hierop gebaseerde personele besluiten voortvloeiende technische uitvoeringshandelingen verricht. Dat geldt evenzeer voor overige bedrijfsvoering technische handelingen (huisvesting, financiën, e.d.). Daarnaast is het ook van belang de advisering en de overige ondersteuning van bijvoorbeeld een team SPO te regelen.

Tot nu toe vindt ondersteuning van de griffie in goed overleg plaats en zijn overeenkomsten hiervoor niet nodig.

Mocht in de toekomst verschil van inzicht ontstaan over de mate van ondersteuning, dan biedt dit artikel een handvat om formele dienstverleningsovereenkomsten af te sluiten.

Om deze overeenkomsten als griffier te kunnen aangaan is het wel noodzakelijk dat het college op grond van artikel 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht de bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen aan hem mandateert. Zowel de raad als de griffier moeten expliciet met dit mandaat van het college instemmen. Naast het mandaat van het college zal de burgemeester, gelet op zijn bevoegdheid neergelegd in artikel 171 van de Gemeentewet, de griffier een algemene volmacht moeten geven.

 

Artikel 2:5 Medezeggenschap

In het kader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de gemeente, als publiekrechtelijke

rechtspersoon, worden aangemerkt als ondernemer. De griffie en de collegeorganisatie kunnen beiden worden beschouwd als onderneming en de griffier en de secretaris als bestuurder in de zin van de WOR. Als zodanig kunnen zij ook optreden als adviseur bij het overleg tussen de vertegenwoordigers van raad en het college met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden.

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

De inhoud van dit hoofdstuk spreekt voor zich.

Bijlage 1 Organisatiedoelstellingen en formatie-omvang griffie

Organisatiedoelstelling griffie

De griffie biedt de raad en raadscommissies logistieke, procedurele en inhoudelijke ondersteuning om zo de politieke besluitvorming volgens de regels van de democratische rechtstaat tot stand te laten komen.

De griffie voert hierbij het secretariaat van de verschillende door de raad ingestelde gremia en de griffier is eerste adviseur van raad, raadscommissies, werkgroepen en presidium.

De griffie vormt daarbij de schakel tussen de volksvertegenwoordiging enerzijds en het college / ambtelijke organisatie anderzijds. Daarnaast vervult de griffie een informatieve functie naar de inwoners van de gemeente toe die hun belangen onder de aandacht willen brengen van de politiek.

De griffie streeft naar een transparant en goed gefaciliteerd besluitvormingsproces waarin de volksvertegenwoordiging de weging van de bestuurlijke dilemma’s helder maakt voor zijn inwoners.

 

Formatieomvang griffie

De formatie van de griffie bedraagt 2,5 fte en is onderverdeeld in:

1,0 fte griffier

1,5 fte administratieve ondersteuning

Binnen de 1,5 fte voor administratieve ondersteuning is rekening gehouden met 0,2 fte aan administratieve ondersteuning ten behoeve van de rekenkamerfunctie