Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagetarieventabel lijkbezorgingsrechten 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-201101-01-2013Onbekend

15-12-2011

Rijssens Nieuwsblad, 27 december 2011

2011-65

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012 (Verordening lijkbezorgingsrechten 2012)

De raad van de gemeente Rijssen-Holten  

overwegingen: 

- gelezen het voorstel van het college van 13 oktober 2011 ‘belastingvoorstellen 2012’, paragraaf 4.1 van de   programmabegroting 2012 (lokale heffingen) en de nota kostendekking 2011 van 9 november 2010; 

- gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

gezien het positieve advies van de leden van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen op 28 november 2011; 

raadsbesluit: 

vast te stellen de volgende “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012” (Verordening lijkbezorgingsrechten 2012).​

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen, gelegen aan de Lentfersweg/Schapendijk,

  genoemd Het Lentfert, de oude begraafplaats aan de Lentfertsweg, de

  begraafplaats aan de Oude Deventerweg en de oude begraafplaats aan de Kerkhofsweg;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, ten aanzien waarvan voor onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken of het bijzetten van asbussen of urnen;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, waarvoor voor onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het

  doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met en zonder urnen;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt

  geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urnennis: een nis, waarvoor voor onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  lokale binding: de situatie dat de overledene op het tijdstip van overlijden ingeschreven was in de gemeentelijke basisadministratie van Rijssen-Holten of in een van de aangrenzende gemeenten, dan wel dat er nabestaanden van de (niet-ingeschreven) overledene in de 1e tot en met de 3e graad zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Rijssen-Holten of in een van de aangrenzende gemeenten.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze

verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5. Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6. Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het

gebruik van de bezittingen.

Artikel 8. Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald voor de aanvang van de dienstverlening, dan wel binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2011” van 9 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, lid 2, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, lid 2, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het lid 1 genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2012”.

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op15 december 2011

drs. H.A.J. van de Vliert

A.C. Hofland

griffier

voorzitter