Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Besluit beleidsregels Regiotaxi minima gemeente Rijssen-Holten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit beleidsregels Regiotaxi minima gemeente Rijssen-Holten 2010
CiteertitelBesluit beleidsregels Regiotaxi minima gemeente Rijssen-Holten 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagetoelichting besluit beleidsregels Regiotaxi minima 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201001-07-2012Onbekend

25-03-2010

Rijssens Nieuwsblad, 19 mei 2010

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit beleidsregels Regiotaxi minima gemeente Rijssen-Holten 2010

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit besluit verstaat onder:

 • a.

  de wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • b.

  het besluit: besluit beleidsregels Regiotaxi voor minima in de gemeente Rijssen - Holten 2010;

 • c.

  de vervoersvoorziening: de vervoersvoorziening zoals genoemd in het verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten;

 • d.

  volwassenen: personen van 18 jaar of ouder;

 • e.

  kinderen: personen van vier tot 18 jaar;

 • f.

  bijstandsnorm: de bijstandsnorm zoals die voor de betreffende persoon is vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en inclusief eventuele toeslagen of verlagingen op grond van de Toeslagenverordening;

 • g.

  inkomen: inkomsten uit of in verband met arbeid, sociale zekerheidsuitkeringen, uitkeringen voor levensonderhoud, heffingskortingen die op grond van WWB als inkomen worden beschouwd;

 • h.

  student: studerende van 18 jaar en ouder die recht heeft op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

 • i.

  peildatum: 1 januari van het jaar van uitvoering.

Artikel 2. Belanghebbenden

 • 1.

  Tot de doelgroep behoren volwassenen:

  • a.

   met een inkomen dat niet meer bedraagt dan 115% van het voor de desbetreffende categorie geldende bijstandsniveau. Bij het vaststellen van de geldende bijstandsnorm wordt geen rekening gehouden met het kunnen delen van kosten of het ontbreken van woonlasten; en

  • b.

   met een vermogen dat het vrij te laten vermogen zoals genoemd in de Wet werk en bijstand niet te boven gaat; en

  • c.

   die niet als student wordt aangemerk.

 • 2.

  . Tot de doelgroep behoren ook kinderen van de doelgroep zoals genoemd onder lid

  • a.

   kinderen van 4 tot 12 jaar ontvangen een halve voorziening, omdat ze een gedeeltelijke vervoersbehoefte hebben en in de meeste gevallen begeleid worden door ouders;

  • b.

   kinderen vanaf 12 jaar ontvangen een gehele voorziening, omdat zij, evenals volwassenen, een zelfstandige vervoersbehoefte hebben. verder te noemen ‘belanghebbende’.

Artikel 3. Inkomen

Bij het vaststellen van het in artikel 2, onder 1 genoemde inkomen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • 1.

  Direct voorafgaande aan de peildatum moet minimaal gedurende 12 aaneengesloten maanden worden voldaan aan de in artikel 2, onder 1 genoemde inkomensgrens;

 • 2.

  In afwijking van artikel 3 lid 1, wordt bij de vaststelling van het inkomen zoals bedoeld in artikel artikel 2 lid 1 onder a uitgegaan van het inkomen op de datum van aanvraag. Dit is van toepassing voor personen zoals genoemd in artikel 11, lid 2 en 3 van de Wet werk en bijstand en ingeval van verlating/echtscheiding

 • 3.

  De hoogte van het inkomen wordt aangetoond door loonstroken of uitkeringsspecificaties, die betrekking hebben op het inkomen van januari en september van het jaar voorafgaande aan de peildatum. In geval van een afwijzing of twijfel dient het inkomen te worden vastgesteld aan de hand van het inkomen over het gehele jaar exclusief extra eindejaarsuitkeringen;

 • 4.

  Door zelfstandigen wordt het inkomen aangetoond door het jaarverslag van het boekjaar voorafgaande aan de peildatum. Het jaarverslag bestaat uit de verlies- en winstrekening, de balans en de bijbehorende toelichting.

Artikel 4. Vermogen

Bij het vaststellen van het in artikel 2, lid 1 onder b genoemde vermogen zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 • 1.

  Het vermogen op de peildatum is bepalend;

 • 2.

  Het maximaal vrij te laten bescheiden vermogen is conform het bepaalde in artikel 34 van de Wet werk en bijstand;

 • 3.

  Het vermogen wordt op dezelfde manier vastgesteld als gebruikelijk is bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand;

 • 4.

  Naast het in artikel 2 benoemde vrij te laten bescheiden vermogen wordt een aanvullende vrijlating van het vermogen toegepast van maximaal € 5.000,00 voor personen die 65 jaar of ouder zijn wanneer:

  • a.

   het extra vrijgelaten vermogen is bedoeld als voorziening in de kosten van de uitvaart;

  • b.

   een reguliere uitvaartverzekering voor belanghebbende in alle redelijkheid geen optie is meer is in verband met de leeftijd

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  De regiotaxipas moet bij burgemeester en wethouders door een daartoe ontworpen formulier worden aangevraagd.

 • 2.

  Belanghebbende moet op de datum van de aanvraag inwoner zijn van de gemeente Rijssen-Holten.

 • 3.

  Bij de aanvraag dienen bewijsstukken met betrekking tot het inkomen te worden overgelegd, en ook dienen personen van 65 jaar en ouder een bewijsstuk te overleggen waaruit blijkt dat het extra vrij te laten vermogen is gestort op een geblokkeerde bank- of girorekening (artikel 4, lid 4 van dit besluit).

Artikel 6. Toekenning Regiotaxipas

De ingangsdatum van de vervoerspas wordt bepaald op de 1e van de maand waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 7. Gebruik Regiotaxi

De in dit besluit genoemde doelgroep kan evenals de WMO – geïndiceerde maximaal 650 zones per kalenderjaar gebruik maken van de Regiotaxi. Het hoog gesubsidieerde tarief is van toepassing voor de eerste vijf zones. Voor de zesde en zevende zones geldt het openbaar vervoer tarief.

Artikel 8. Uitvoering

Burgemeester en wethouders zijn belast met de uitvoering van dit besluit. In gevallen waarin dit besluit niet voorziet besluiten burgemeester en wethouders.

Artikel 9. Hercontrole

 • 1.

  Controle op een rechtmatig gebruik van de regiotaxipas zal plaatsvinden door middel van een mutatieformulier.

 • 2.

  Naast gebruik van een mutatieformulier wordt er jaarlijks in de maanden januari tot en met maart een hercontrole uitgevoerd worden om te beoordelen of betrokkenen nog steeds aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een Regiotaxipas.

 • 3.

  De volgende groepen zijn uitgesloten van een jaarlijkse hercontrole:

  • a.

   personen die een WWB-uitkering of WIJ-inkomensvoorziening ontvangen;

  • b.

   personen die het jaar voorafgaand aan het jaar van uitvoering waarin de hercontrole plaatsvindt, een toekenning maatschappelijke participatie of duurzame gebruiksgoederen hebben.

 • 4.

  De hercontrole wordt uitgevoerd aan de hand van een daarvoor opgesteld hercontroleformulier.

Artikel 10. Verslaglegging

Burgemeester en wethouders brengen jaarlijks verslag uit aan de raad inzake de uitvoering van dit besluit.

Artikel 11. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: besluit beleidsregels Regiotaxi minima gemeente Rijssen-Holten 2010.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Het besluit beleidsregels Regiotaxi minima 2008 intrekken per 1 mei 2010

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2010.

 

Aldus vastgesteld bij besluit d.d. 25 maart 2010 en op 19 mei 2010 gepubliceerd.

Secretaris

Burgemeester

A.C. van Eck

P. van Veen