Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels voor toepassing artikel 19, 3e lid Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor toepassing artikel 19, 3e lid Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
CiteertitelBeleidsregels voor toepassing artikel 19, 3e lid Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de Ruimtelijke Ordening, artikel 19, 3e lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-200101-07-2008Onbekend

11-06-2001

Rijssens Nieuwsblad, 19 juni 2001

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor toepassing artikel 19, 3e lid Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)

 

 

 

Artikel 19, 3e lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) biedt de mogelijkheid om in afwijking van het geldende bestemmingsplan via vrijstelling mee te werken bouwplannen. Artikel 20 van de Besluit op de ruimtelijke ordening geeft een opsomming van de gevallen waarvoor de vrijstelling mogelijk is.Burgemeester en wethouders hebben voor de toepassing van de vrijstelling beleidsregels (opnieuw) vastgesteld. Samengevat luiden deze regels:

Regel 1. Woningbouw

Het bestaande beleid voor de bestemming woningen kan worden gehandhaafd. Dit houdt in dat medewerking kan worden verleend aan toepassing van artikel 19,3e lid, WRO:

 • a.

  als de bebouwing in overeenstemming is met de voorschriften van de laatst vastgestelde  bestemmingsplannen in de kern Rijssen of de kern Holten;

 • b.

  als overgangsregeling tot de herziening van de woningwet voor bouwwerken die vallen onder de AMVB meldingsplichtige gebouwen.

Regel 2. Overige bebouwing in de bebouwde kom

Vrijstelling kan worden verleend als:

 • a.

  de bebouwing wordt gerealiseerd binnen de geldende bestemmingsgrenzen

 • b.

  de ter plaatse aanwezige rooilijn niet wordt overschreden of als de rooilijn niet duidelijk herkenbaar is tenminste 5 meter vanuit de weggrens.

Regel 3. Gebruik en/of overschrijding bestemmingsgrens

Vrijstelling voor verandering van het gebruik of het overschrijden van bestemmingsgrenzen per geval beoordelen en medewerking verlenen na advies van de commissie ROW.

Regel 4. Afwijking van beleidsregels

Vrijstelling in afwijking van de hiervoor omschreven beleidsregels is alleen mogelijk nadat hierover afzonderlijk is geadviseerd en na advies van de commissie ROW.