Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie bij de sector dienstverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de gemeentelijke basisadministratie bij de sector dienstverlening
CiteertitelReglement gemeentelijke basisadministratie bij de sector dienstverlening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet persoonsregistraties
 3. Verordening persoonsregistraties gemeente Rijssen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2001Onbekend

23-11-2000

Rijssens Nieuwsblad, 5 april 2001

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie bij de sector dienstverlening

Burgemeester en wethouders van Rijssen;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de Wet persoonsregistraties en de verordening persoonsregistraties gemeente Rijssen;

overwegende dat de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens verplicht tot het vaststellen van een reglement waarin de verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers en derden wordt vastgelegd;

besluiten:

vast te stellen het volgende: “Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie bij de sector dienstverlening”.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening: de verordening persoonsregistraties gemeente Rijssen;

 • c.

  basisadministratie: de geautomatiseerde administratie met persoonsgegevens van de bevolking als bedoeld in artikel 2 van de Wet bestaande uit de basisadministratie en de aangehaakte gegevens;

 • d.

  aangehaakte gegevens: in de basisadministratie opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de Wet;

 • e.

  houder: degene die zeggenschap heeft over de basisadministratie, te weten het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  de bewerker: degene, die niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de basisadministratie wordt gevoerd;

 • g.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie;

 • h.

  ingeschrevene: degene, ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 • i.

  geregistreerde: degene die geen ingeschrevene is en over wie gegevens zijn opgenomen in de basisadministratie;

 • j.

  afnemer: de afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • k.

  binnengemeentelijk afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • l.

  derde: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2. Beheer van de basisadministratie

Beheerder van de basisadministratie is de door ons aangewezen verantwoordelijke medewerker van de sector dienstverlening.

Artikel 3. Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van een besluit krachtens artikel 10 van de verordening worden met het oog op het met elkaar koppelen van bestanden, de gegevens genoemd in bijlage 2, verstrekt aan de in deze bijlage genoemde binnengemeentelijke afnemers.

Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende de basisadministratie

Artikel 4. Rechtstreekse toegang tot de basisadministratie

Rechtstreekse toegang tot de basisadministratie hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door ons aangewezen ambtenaren werkzaam op de sector dienstverlening;

 • c.

  de seniormedewerker en systeembeheerders van i & a;

 • d.

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de schriftelijke overeenkomst;

 • e.

  met inachtneming van de artikel 88 en 89 van de wet, de binnengemeentelijke afnemers genoemd in bijlage 2, voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens;

Artikel 5. Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de binnengemeentelijke afnemers, genoemd in bijlage 3, de in deze bijlage genoemde gegevens systematisch verstrekt.

Artikel 6. Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

 • 1.

  Ten behoeve van de opgedragen taak en voorzover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad vindt verstrekking van gegevens plaats, met inachtneming van artikel 100, tweede lid, van de wet aan de in bijlage 1 genoemden.

 • 2.

  In bijzondere gevallen kunnen tevens gegevens als bedoeld in artikel 100, derde lid, van de wet worden verstrekt, voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad

Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende de aangehaakte gegevens

Artikel 7. Doel van de basisadministratie

De basisadministratie heeft voor wat betreft de aangehaakte gegevens tot doel.

 • a.

  informatie te leveren aan de sector dienstverlening ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening en de informatievoorziening;

 • b.

  de afnemers, bedoeld in de artikelen 10, tweede lid, en 11, te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken van die afnemers.

 • c.

  de derden, genoemd in artikel 11, te voorzien van gegevens, in de gevallen bedoeld in dit reglement;

 • d.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • e.

  informatie te leveren ten behoeve van:

  • 1.

   een wetenschappelijk of filantropisch doel;

  • 2.

   statistische doeleinden.

Artikel 8. Categorieën van personen van wie gegevens zijn opgenomen en de opgenomen gegevens

De basisadministratie bevat van de ingeschrevene en de geregistreerde de aangehaakte gegevens als genoemd in bijlage 2.

Artikel 9. Wijze van verkrijging

Aangehaakte gegevens in de basisadministratie worden verkregen van diverse overheidsorganisaties, overige instanties, van de ingeschrevene en de geregistreerde zelf.

Artikel 10. Rechtstreekse toegang tot aangehaakte gegevens in de basisadministratie

 • 1.

  Op de rechtstreekse toegang tot aangehaakte gegevens in de basisadministratie is artikel 4, onder a en b van overeenkomstige toepassing;

 • 2.

  Rechtstreekse toegang tot aangehaakte gegevens in de basisadministratie hebben de in bijlage 2 genoemde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens.

Artikel 11. Verstrekkingen en de gegevens die worden verstrekt

 • 1.

  afnemers en

 • 2.

  derden ten behoeve van wetenschappelijke, filantropische of voor statistische doeleinden, kunnen op hun verzoek de aangehaakte gegevens worden verstrekt.

Artikel 12. Verwijdering van gegevens

 • 1.

  Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de basisadministratie verwijderd na een daartoe strekkende beslissing van de houder;

 • 2.

  De beheerder verwijdert de aangehaakte gegevens binnen een jaar nadat de in het eerste lid bedoelde beslissing genomen is.

Artikel 13. Protocolplicht

De beheerder houdt van het verstrekken van aangehaakte gegevens als bedoeld in artikel 11 gedurende het jaar volgend op de verstrekking een protocol bij, voor zover het aannemelijk is dat het achterwege laten daarvan het belang van de geregistreerde onevenredig schaadt.

Artikel 14. Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

 • 1.

  Verzoeken ten aanzien van aangehaakte gegevens als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van de Wet persoonsregistraties worden ingediend bij de beheerder;

 • 2.

  De beheerder beslist namens de houder over de in het eerste lid genoemde verzoeken;

 • 3.

  De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 15. Recht op correctie

Verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering van aangehaakte gegevens, als bedoeld in artikel 31 van de Wet persoonsregistraties worden ingediend bij de houder.

Artikel 16. Vernietiging

Vernietiging van aangehaakte gegevens geschiedt met in achtneming van de bepalingen in de Archiefwet.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen

Artikel 17. Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het krachtens artikel 13 van de verordening vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 18. Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement gemeentelijke basisadministratie bij de sector dienstverlening”.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op de dag na die waarop zij is afgekondigd;

 • 3.

  Het reglement ligt ter inzage bij het openbaar register als bedoeld in artikel 6 van de verordening.

 

Bijlage 1. Derden, waaraan ingevolge artikel 100 van de wet GBA gegevens worden verstrekt:

 • a.

  organisaties op het terrein van ouderenwelzijn/-zorg;

 • b.

  organisaties op het terrein van hulpverlening/gezondheidszorg;

 • c.

  plaatselijke woningbouwverenigingen;

 • d.

  nutsbedrijven;

 • e.

  advocaten;

 • f.

  notarissen;

 • g.

  incassobureau’s;

 • h.

  pensioen- en spaarfondsen;

 • i.

  deurwaarders;

 • j.

  plaatselijke bibliotheek;

 • k.

  bureaus’s die de eigen gemeente adviseren en controleren;

 • l.

  geprivatiseerde gemeente/onderdelen;

 • m.

  kerkgenootschappen;

 • n.

  regiogemeenten in het kader van R(egionale) M(eld) C(oördinatie)-functie;

 • 0.

  Bureau’s Burgerlijke Stand, Bevolkingsregister en Verkiezingen (BSBV’S) van de Nederlandse Antillen en Aruba.

 

De wijzen van verstrekking zijn:

 • 1.

  Incidentele of ad-hoc-vragen;

 • 2.

  Spontane verstrekking (middels een geplaatste indicatie);

 • 3.

  Periodieke selecties.

Bijlage 2. Rechtstreekse toegang tot de basisadministratie en de aangehaakte gegevens als bedoeld in artikel 4 en 10

Omschrijving van de te raadplegen functies.

 • a.

  Aantekeningen;

 • b.

  Burgerlijke Staat;

 • c.

  Verwijsgegevens;

 • d.

  Afnemersindicaties;

 • e.

  Afnemersaantekeningen;

 • f.

  Gezinssamenstelling;

 • g.

  Historische gegevens;

 • h.

  Geïdentificeerde personen;

 • i.

  Verblijfstitel;

 • j.

  Kindgegevens;

 • k.

  Nationaliteiten;

 • l.

  Oudergegevens;

 • m.

  Persoonsgegevens;

 • n.

  Hoofdbewoners;

 • o.

  Reisdocumenten;

 • p.

  Gezagsverhouding;

 • q.

  Verblijfsadressen;

 • r.

  Woningregister;

 • s.

  Controle subfuncties.

   

Omschrijving van de te raadplegen functies:

organisatiesonderdelen

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

sector dienstverlening

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

sector ruimte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

concernstaf

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

bestuurs -en managementsondersteuning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Uitgangspunt is, dat alle persoonsgegevens mogen worden ingezien of worden verstrekt hetgeen voor de goede uitvoering van de hem/haar toegewezen taak noodzakelijk is. Per persoon worden door de beheerder op schrift gestelde afspraken gemaakt in overleg met het sectorhoofd.

Bijalge 3. Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers, die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt als bedoeld in artikel 5

Gegevensomschrijvingen:

 • 1.

  Geboorten

 • 2.

  Huwelijken

 • 3.

  Binnenverhuizingen

 • 4.

  Vestigingen

 • 5.

  Naam

 • 6.

  Nationaliteiten

 • 7.

  Erkenningen

 • 8.

  Ontkenningen

 • 9.

  Kindgegevens

 • 10.

  Verblijfstitels

 • 11.

  Overlijdens

 • 12.

  Huwelijksontbindingen

 • 13.

  Emigraties

 • 14.

  Voornamen

 • 15.

  Reisdocumenten

 • 16.

  Afnemersaantekeningen

 • 17.

  Adopties.

 • 18.

  Gezagsverhoudingen

 • 19.

  Vertrekken.

 • 20.

  Vernamingen/vernummeringen.

 

Mutaties/selecties.gegevensomschrijvingen:

organisatieonderdelen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

sector dienstverlening

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

sector ruimte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

concernstaf

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

bestuurs- en managementsondersteuning

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Uitgangspunt is, dat alle persoonsgegevens mogen worden ingezien of worden verstrekt hetgeen voor de goede uitvoering van de hem/haar toegewezen taak noodzakelijk is. Per persoon worden door de beheerder op schrift gestelde afspraken gemaakt in overleg met het sectorhoofd.

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 9 juni 2008.

D.R. van der Borg, J.A.H. Lonink,

secretaris, burgemeester