Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Uitvoeringsbesluit verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
CiteertitelUitvoeringsbesluit verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagetoelichting uitvoeringsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening, artikel 14, lid 1.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-07-200901-07-2015Onbekend

19-11-2009

Onbekend

D2009096534

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

gelet op artikel 14, lid 1 van de verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening;

besluit:

 • 1.

  Het uitvoeringsbesluit verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening vast te stellen en in werking laten treden de dag na afkondiging.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: de verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  uitvoeringskosten: kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan de subsidieverlening;

 • c.

  PGB: persoonsgebonden budget.

Artikel 2. Uitvoeringskosten

De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten voor elk te verstrekken PGB wordt vastgesteld op 10% van het gemiddelde budget dat voor het realiseren van een Wsw-plaats beschikbaar is.

Artikel 3. Loonkostensubsidie

 • 1.

  Het college stelt de loonkostensubsidie vast voor een periode van 12 maanden. Bij een arbeidsovereenkomst van minder dan 12 maanden geldt de werkelijke duur van de arbeidsovereenkomst.

 • 2.

  De hoogte van de te verstrekken loonkostensubsidie wordt vastgesteld op het gemiddelde budget dat voor het realiseren van een Wsw-plaats beschikbaar is, onder aftrek van:

  • *

   de uitvoeringskosten zoals bedoeld in artikel 2 van dit besluit,

  • *

   de loonwaarde van de sw-geïndiceerde,

  • *

   de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie zoals bedoeld in artikel 5 van dit besluit,

  • *

   de vergoeding voor éénmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht.

 • 3.

  Verstrekking van subsidie op grond van de verordening wordt beëindigd per datum dat de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en de sw-geïndiceerde wordt beëindigd.

 • 4.

  Betaling van de loonkostensubsidie vindt plaats na overlegging van kopieën van de loonstroken.

Artikel 4. Loonwaardebepaling

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 10 van de verordening vindt ten minste om de 5 jaar een loonwaardebepaling plaats in geval er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Artikel 5. Vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

De kosten (inclusief BTW) voor acquisitie bij het tot stand komen van een begeleid werkenplaats bedragen maximaal 15% van het gemiddelde budget dat voor het realiseren van een Wsw-plaats beschikbaar is.

Artikel 6. Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder de arbeid wordt verricht

Voor vergoedingen tot het bedrag van maximaal 5% van het gemiddelde budget dat voor het realiseren van een Wsw-plaats beschikbaar is, zoals deze wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de wet is geen deskundigenrapport noodzakelijk.

Artikel 7. Citeertitel

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening;

 • 2.

  Zij treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2009.

 

het college van burgemeester en wethouders

A.C. van Eck

drs. P. van Veen

secretaris

burgemeester