Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Delegatiebesluit 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2010
CiteertitelDelegatiebesluit 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbaarheid van bestuur

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2010Onderdeel II Ruimtelijke Ordening is aangepast

29-04-2010

Rijssens Nieuwsblad, 12 mei 2010

2010-39

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2010

De raad van de gemeente Rijssen-Holten;

overwegende:

 • -

  gezien de noodzaak van het verkrijgen van een ontheffing van de Omgevingsverordening ten behoeve van realisatie informatiecentrum Canadese begraafplaats en het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 30 maart 2010;

 • -

  gezien het positieve advies van de leden van de commissie Grondgebied van 15 april 2010;

besluit:

 • 1.

  In te stemmen met het verzoek tot ontheffing van de Omgevingsverordening aan Gedeputeerde Staten voor de realisatie van het informatiecentrum bij de Canadese begraafplaats in Holten;

 • 2.

  Het delegatiebesluit gemeente Rijssen-Holten 2008 als volgt te wijzigen:

  In artikel II wordt, onder vernummering van het bestaande lid tot lid 1, een nieuw lid 2 toegevoegd dat als volgt luidt:

  2. De bevoegdheid op het aanvragen van ontheffingen Omgevingsverordening (artikel 7.1.1 Algemene bepalingen inzake ontheffingen);

 • 3.

  Het besluit in lid 2 treedt in werking op de dag na die waarop zij wordt bekengemaakt.

 

aan burgemeester en wethouders te delegeren de bevoegdheid tot:

I Wet openbaarheid van bestuur

Het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), welke zijn gericht tot de gemeenteraad.

II Ruimtelijke Ordening

 • 1.

  De bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit ten behoeve van de verwezenlijking van een project van gemeentelijk belang, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10, vierde lid Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de daarbij behorende bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan als bepaald in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

 • 2.

  De bevoegdheid op het aanvragen van ontheffingen Omgevingsverordening (artikel 7.1.1 Algemene bepalingen inzake ontheffingen);

III Volkshuisvesting

 • 1.

  Het, met inachtneming van de door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen vastgestelde normen van de Nationale Hypotheek Garantie, wijzigen van bestaande gemeentegaranties voor de betaling van rente en aflossing onder verband van eerste hypotheek aan te gane of aangegane geldleningen voor de aankoop of bouw van woningen:

 • 2.

  Het aangaan van overeenkomsten met het Waarborgfonds inzake overdracht van de risico’s van vóór 1 januari 1999, of het eerdere moment van overdracht, ten behoeve van in de gemeente werkzame NWI’s (na overdracht ten behoeve van toegelaten instellingen), verstrekte gemeentegaranties met of zonder rijkslening, waarbij de gemeente een overeenkomst tot vrijwaring sluit met het Waarborgfonds zoals omschreven in de standaard vrijwaringsovereenkomst.

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten op: 29 april 2010

drs. H.A.J. van de Vliert, P. van Veen,

griffier, voorzitter