Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur
CiteertitelNadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201201-01-201201-01-2014Vervanging van Nadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport 2010

23-01-2012

Rijssens Nieuwsblad, 14 februari 2012

D2012 001 436

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten; 

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten; 

besluit: 

 • 1.

  De nadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur vaststellen en in werking laten treden op de dag na die waarop ze bekend worden gemaakt en  terug laten werken tot 1 januari 2012.

 • 2.

  De bestaande nadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport 2010 met ingang van die datum intrekken.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

 • c.

  combinatiefunctionaris: een professional die in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is in of voor meerdere sectoren;

 • d.

  sectoren: de sectoren sport, onderwijs, cultuur, welzijn en kinderopvang waarin een combinatiefunctionaris werkzaam is.

Artikel 2 Doelen

 • ·

  Het voorkomen en tegengaan van bewegingsarmoede en overgewicht bij jeugd door het stimuleren van sport en bewegen.

 • ·

  Het bevorderen dat jeugd vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en gestimuleerd wordt tot actieve kunstbeoefening.

Artikel 3 Regeling

Combinatiefunctionaris onderwijs-sport

Het aanstellen van een combinatiefunctionaris onderwijs-sport biedt de mogelijkheid onderwijs en sportverenigingen bij elkaar te brengen en hierdoor de (nog niet actieve) jeugd (nog meer) aan het sporten of bewegen te krijgen.

Aan het onderwijs en sportverenigingen uit de gemeente Rijssen-Holten die in een samenwerkingsovereenkomst de doelstelling hebben opgenomen (nog niet actieve) jeugd (een) sport of beweegactiviteit(en) aan te bieden, kan een subsidie worden toegekend voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris onderwijs-sport.

Combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur

Het aanstellen van een combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur biedt de mogelijkheid onderwijs en instellingen voor kunst en cultuur bij elkaar te brengen en gezamenlijk een samenhangend aanbod van kunst- en cultuur(educatie) te realiseren, waardoor leerlingen in aanraking komen met een vorm van kunst- en cultuur(educatie) als bijvoorbeeld muziek, toneel, theater, bibliotheek, kunst en/of erfgoed.

Aan het onderwijs en instellingen voor kunst en cultuur uit de gemeente Rijssen-Holten die in een samenwerkingsovereenkomst de doelstelling hebben opgenomen jeugd in aanraking te brengen met kunst- en cultuur(educatie), kan een subsidie worden toegekend voor het aanstellen van een combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur.

Artikel 4 Voorwaarden

Om voor subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • 1.

  De functie van de combinatiefunctionaris betreft een nieuwe en structurele1 functie.

 • 2.

  De combinatiefunctie beslaat minimaal twee sectoren en is zoveel mogelijk uitvoerend.

 • 3.

  De instelling(en) voor kunst en cultuur / sportvereniging(en) en/of onderwijsinstelling(en) waarvoor de combinatiefunctionaris zijn werkzaamheden verricht dient/dienen gevestigd te zijn in de gemeente Rijssen-Holten.

 • 4.

  De sportvereniging(en) uit lid 3 van dit artikel dient aangesloten te zijn bij een landelijke en/of provinciale en/of gewestelijke overkoepelende organisatie.

 • 5.

  De instelling(en) voor kunst- en cultuur uit lid 3 van dit artikel dient een rechtspersoonlijkheid te bezitten.

 • 6.

  De functie en taakomschrijving van een combinatiefunctie moet voldoen aan het doel als omschreven in artikel 2 van deze regeling.

 • 7.

  Het werkgeverschap van combinatiefuncties als bedoeld in deze regeling kan niet bij de gemeente worden neergelegd.

 • 8.

  De werkgever dient een combinatiefunctionaris aan te stellen, die wat opleiding en/of ervaring betreft naar het oordeel van het college voor deze taak is toegerust.

Artikel 5 Loonkosten

 • 1.

  De subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur is alleen bedoeld voor de brutoloonkosten van de combinatiefunctionaris.

 • 2.

  Loonkosten die op een andere wijze worden gesubsidieerd of bekostigd komen niet voor een gemeentelijke subsidie in aanmerking.

Artikel 6 Hoogte en duur subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur is afhankelijk van het jaarlijks door de raad beschikbaar gestelde budget en het totaal aantal binnengekomen aanvragen.

 • 2.

  Subsidieaanvragen van werkgevers aan wie in de periode voorafgaand aan en aansluitend op de komende subsidieperiode een subsidie combinatiefuncties is toegekend zullen als eerste worden beoordeeld en hebben voorrang op andere binnengekomen aanvragen.

 • 3.

  Voor de jaren 2012 en 2013 wordt jaarlijks maximaal € 156.000, - subsidie beschikbaar gesteld voor realisatie van 3,9 fte combinatiefuncties (waarbij geldt dat 1fte gelijk staat aan een werkweek van 36 uur). Voor 2014 wordt maximaal € 120.000, - subsidie beschikbaar gesteld voor realisatie van 3 fte combinatiefuncties. Voor 2015 wordt maximaal € 78.000, - subsidie beschikbaar gesteld voor realisatie van 3,9 fte combinatiefuncties.

 • 4.

  Voor het werkgeverschap of inlenen van combinatiefuncties worden gedurende de jaren 2012 tot en met 2014 de brutoloonkosten na rato voor 80% gecompenseerd2 tot een maximum van € 40.000,- per fte op jaarbasis.

 • 5.

  Voor het werkgeverschap of inlenen van combinatiefuncties worden in het jaar 2015 de brutoloonkosten na rato voor 40% gecompenseerd3 tot een maximum van € 20.000,- per fte op jaarbasis.

Artikel 7 Aanvraag, aanvraagtermijn, toekenning en betaalbaarstelling

 • 1.

  De aanvragen voor subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur kunnen tot 1 juni voorafgaand aan het betreffende schooljaar worden ingediend bij het college.

 • 2.

  De subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur wordt toegekend tot maximaal de periode van het betreffend schooljaar.

 • 3.

  Een schooljaar bestrijkt de periode augustus tot en met juli.

 • 4.

  Een aanvraag dient te geschieden door middel van het daarvoor beschikbare aanvraagformulier subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur.

 • 5.

  De subsidie zal maandelijks na overlegging van een salarisstrook van de combinatiefunctionaris dan wel betaalbewijs van de inleenovereenkomst betaalbaar worden gesteld.

Artikel 8 Stopzetting en ontbinding subsidie

 • a.

  Indien de aanvrager niet of niet volledig voldoet aan de afspraken zoals verwoord in de samenwerkingsovereenkomst kan dit een reden zijn de subsidieverstrekking stop te zetten;

 • b.

  Indien de aanvrager zijn afspraken zoals genoemd in sub a. van dit artikel niet of niet volledig voldoet kan de subsidietoekenning tussentijds worden beëindigd.

Artikel 9 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet of onduidelijk is, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen.

Artikel 10 Intrekking oude regeling en inwerkingtreding nieuwe regeling

De nieuwe nadere regels treden in werking op de dag na die waarop zij worden bekendgemaakt en werken terug tot 1 januari 2012. Met ingang van die datum worden de bestaande nadere regels ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als ´Nadere regels subsidie combinatiefuncties onderwijs-sport en onderwijs-cultuur´.

 

het college van burgemeester en wethouders

A.C. van Eck

A.C. Hofland

secretaris

burgemeester

Voornoten

1 Gedurende de duur van de impuls brede scholen, sport en cultuur.

2 De 80% compensatie is alleen van toepassing voor het onderwijs,  sportverenigingen en instelling(en) voor kunst en cultuur.

3 De 40% compensatie is alleen van toepassing voor het onderwijs en sportverenigingen instelling(en) voor kunst en cultuur.