Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2012
CiteertitelToeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagetoelichting toeslagenverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, artikel 8, eerste lid, onderdeel c en artikel 30

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201201-01-201201-01-2013nieuwe regeling

02-02-2012

Rijssens Nieuwsblad, 14 februari 2012

2012-02

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2012

Overwegingen:

gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c en 30 van de Wet werk en bijstand, 

gezien het advies van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2011; 

gezien het positieve advies van de leden van de commissie Maatschappelijke Dienstverlening van 16 januari 2012;

besluit:

 • 1.

  De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2010 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 in te trekken.

 • 2.

  De Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2012 met terugwerkende kracht in werking laten treden op 1 januari 2012.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet ander worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Wet werk en bijstand

  • b.

   gezinsnorm: de norm als bedoeld in artikel 21, onderdeel c, van de wet;

  • c.

   woning: een woning zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel j Wet op de huurtoeslag, alsmede een woonwagen of woonschip, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6 WWB.

  • d.

   woonkosten:                                 

   • i.

    bij een huurwoning: de per maand geldende huurprijs zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel d Wet op de huurtoeslag;

   • ii.

    bij een eigen woning: de tot een bedrag per maand omgerekende som van d e ten behoeve van de financiering van de woning verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud.

  • e.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten

Artikel 2. Doelgroep

De bepalingen van deze verordening gelden alleen voor belanghebbenden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar. In geval van een gezin gelden de bepalingen van deze verordening uitsluitend indien alle gezinsleden jonger dan 65 jaar zijn en ten minste twee gezinsleden 21 jaar of ouder.

Hoofdstuk 2. Criteria voor het verhogen van de bijstandsnorm

Artikel 3. Toeslagen

 • 1.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 20 procent van de gezinsnorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning geen ander zijn hoofdverblijf heeft;

 • 2.

  De toeslag als bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de wet bedraagt 10 procent van de gezinsnorm voor de alleenstaande en alleenstaande ouder in wiens woning één of meer anderen zijn hoofdverblijf heeft;

 • 3.

  Voor de toepassing van dit artikel kunnen de noodzakelijke kosten van het bestaan in ieder geval  niet gedeeld worden indien de woning wordt bewoond met kunnen uitsluitend:

  • a.

   Studerende inwonende kinderen die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering of op een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten.

  • b.

   Een bloedverwant in de eerste graad waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 4, lid 5 van de Wet vanwege zorg tussen die bloedverwant en de alleenstaande of de alleenstaande ouder.

  • c.

   Een bloedverwant in de tweede graad waarbij sprake is van zorg als bedoeld in artikel 4, lid 5, van de wet tussen deze bloedverwant en de alleenstaande of de alleenstaande ouder.

Hoofdstuk 3. Criteria voor het verlagen van de bijstandsnorm

Artikel 4. Verlaging gezinsnorm

 • 1.

  De verlaging als bedoeld in artikel 26 van de wet bedraagt 10 procent van de gezinsnorm voor een belanghebbende die met één of meer anderen zijn hoofdverblijf in dezelfde woning heeft.

 • 2.

  Artikel 3 lid 3 is van overeenkomstige toepassing voor dit artikel.

Artikel 5. Verlaging woonsituatie

De verlaging als bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt 18 procent van de gezinsnorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen kosten van huur of hypotheeklasten verbonden zijn.

Artikel 6. Verlaging toeslag alleenstaande van 21 en 22 jaar

De toeslag bedoeld in artikel 29 van de wet bedraagt

 • a.

  voor een alleenstaande van 21 jaar 5% van de gezinsnorm

 • b.

  voor een alleenstaande van 22 jaar 10% van de gezinsnorm

Artikel 7. Anticumulatiebepaling

De toepassing van de artikelen 4 en 5 geschiedt zodanig, dat de toepasselijke bijstandsnorm voor belanghebbende tenminste bedraagt:

 • a.

  45 procent van de gezinsnorm voor een alleenstaande,

 • b.

  65 procent van de gezinsnorm voor een alleenstaande ouder,

 • c.

  75 procent van de gezinsnorm voor gehuwden.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 8. Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij het college van burgemeester en wethouders.

Burgemeester en wethouders kunnen ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere beleidsregels stellen.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Toeslagenverordening WWB gemeente Rijssen-Holten 2012.

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging en werkt terug tot 1 januari 2012.

 • 2.

  De Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2010 wordt met ingang van 1 januari 2012 ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rijssen-Holten op: 2 februari 2012

de griffier    

de voorzitter 

drs. H.A.J. van de Vliert      

G. Kreijkes