Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2012
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagetoelichting verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, artikel 8 lid 1 onderdeel d en artikel 8 lid 2 onderdeel b en artikel 36

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201201-01-201201-01-2013Vervanging verordening uit 2009

02-02-2012

Rijssens Nieuwsblad, 14 februari 2012

2012-04

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2012

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Wet werk en bijstand

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-

  Holten

 • c.

  Referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

 • d.

  Peildatum: de datum waartegen langdurigheidstoeslag wordt aangevraagd.

 • e.

  Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan’ moet worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen gezien.

Hoofdstuk 2. Recht op langdurigheidstoeslag

Artikel 2. Langdurig, laag inkomen

 • 1.

  Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen is voldaan als gedurende referteperiode het inkomen niet hoger is dan 101% van de bijstandsnorm.

 • 2.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komen in aanmerking de belanghebbende die gedurende de referteperiode een bijdrage heeft ontvangen op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) dan wel de Wet Studiefinanciering (WSF2000).

Artikel 3. Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar 40% van:

  • a.

   de norm bedoeld in artikel 20, lid 1 onder b van de wet, vermeerderd met de toeslag genoemd in artikel 25 tweede lid van de wet, voor een alleenstaande;

  • b.

   de norm bedoeld in artikel 20, lid 2 onder b van de wet, vermeerderd met de toeslag genoemd in artikel 25 tweede lid van de wet, voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   de norm bedoeld in artikel 21, lid 1 van de wet, voor een gezin.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid geldt de hoogte van de bijstandsnorm op 1 januari van het jaar waarin de peildatum valt.

 • 3.

  Indien een gezin slechts bestaat uit twee gezinsleden en één van de gezinsleden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet, komt het rechthebbende gezinslid in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 4. Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze verordening afwijken in bijzondere situaties waarin toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2012.

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging en werkt terug tot 1 januari 2012.

 • 2.

  De Verordening langdurigheidstoeslag 2009 wordt met ingang van 1 januari 2012 ingetrokken.  

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rijssen-Holten op: 2 februari 2012

 

de griffier

de voorzitter

drs. H.A.J. van de Vliert

G. Kreijkes

Toelichting