Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2012
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageMandatenlijst 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-201207-08-2013Nieuwe regeling

10-07-2012

Rijssens Nieuwsblad, 17 juli 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2012

Overwegend dat het uit oogpunt van efficiency gewenst is bepaalde bevoegdheden te mandateren aan de portefeuillehouders of ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten of aan derden;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de besturingsfilosofie ‘Samen nieuw perspectief’;

besluiten:

 

 • A.

  In te trekken c.q vervallen te verklaren het door het college en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten op 14 september 2011 vastgestelde ‘Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2011’.

 • B.

  Aan de portefeuillehouders en aan ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten en/of aan derden te mandateren de bevoegdheden zoals aangegeven in het bij dit besluit behorende register, met inachtneming van de volgende voorschriften:

  • 1.

   In geval van afwezigheid van de functionaris zoals genoemd in het register waarin bevoegdheden zijn toegekend, wordt de functionaris die het besluit neemt of ondertekent als volgt vervangen (voor zover niet anders aangegeven):

   de behandelend ambtenaar door een andere behandelend ambtenaar van het desbetreffende team; de senior medewerker/teamleider door het desbetreffende afdelingshoofd, het afdelingshoofd door de desbetreffende seniormedewerker/teamleider, de manager brandweerzorg door een daartoe aangewezen medewerker van de brandweer, de portefeuillehouder door zijn/haar plaatsvervanger in het college.

  • 2a.

   Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan beslissing en ondertekening aan dezelfde functionaris worden opgedragen, worden ondertekend met:

    

   Met vriendelijke groet,

   namens het college van burgemeester en wethouders (of namens de burgemeester)

   naam afdeling

    

   naam van de ondertekenaar

   functiebenaming.

  • 2b.

   Alle krachtens mandaat ondertekende besluiten, waarvan alleen de ondertekening is gemandateerd, worden ondertekend met:

    

   Met vriendelijke groet,

   overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders op (datum) genomen besluit (of overeenkomstig het door de burgemeester op (datum) genomen besluit)

   naam afdeling

    

   naam van de ondertekenaar

   functiebenaming.

  • 2c.

   Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan de beslissing is gemandateerd en de ondertekening aan nog een andere functionaris is opgedragen, worden als volgt ondertekend:

    

   Met vriendelijke groet,

   namens het college van burgemeester en wethouders

   de portefeuillehouder …. (of andere in het register genoemde functionarissen)

    

   overeenkomstig het door deze op (datum) genomen besluit

   naam afdeling

    

   naam van de ondertekenaar

   functiebenaming

 • C.

  Te bepalen dat op aanvragen binnengekomen voor 18 juli 2012 mandatenlijst 2011 van toepassing blijft.

 • D.

  Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2012” en in werking treedt op 18 juli 2012

   

Rijssen, 10 juli 2012

gemeente Rijssen-Holten

gemeente Rijssen-Holten

 

 

het college van burgemeester en wethouders

 

burgemeester

de secretaris

de burgemeester

 

Bijlage  

Mandatenlijst 2012