Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen 2012
CiteertitelVerordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, artikel 35 lid 9

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201201-07-2012Vervanging van een eerdere regeling

13-12-2012

Rijssens Nieuwsblad, 24 december 2012

2012-89

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen 2012

De raad van de gemeente Rijssen-Holten  

overwegingen: 

- gelezen het voorstel van het college van 8 november 2012;

- gezien de vaststelling van het Wmo-beleidsplan 2011-2014; 

- gezien artikel 35 lid 9 van de WWB;

- gezien de bespreking in de commissie Maatschappelijke Dienstverlening van 27 november 2012; 

besluit: 

1. Besluiten de Verordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen 2012 vast te stellen:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  oudere: persoon van 55 jaar of ouder, zelfstandig woonachtig in de gemeente Rijssen-Holten, die in aanmerking komen en gebruikmaken van een maaltijdvoorziening als bedoeld onder b.

 • b.

  maaltijdvoorziening: verstrekking van maaltijden aan huis door middel van bezorging gedurende meerdere dagen per week door nader door het college aan te wijzen organisaties.

 • c.

  bijstandsniveau: het voor de betrokken oudere geldend bijstandsniveau op basis van de artikelen 21 en 22 van de Wet werk en bijstand (WWB)

 • d.

  uitvoeringsregeling: de door burgemeester en wethouders op te stellen nadere regels op grond van deze verordening.

Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor het recht op de bijdrage in de maaltijdvoorziening

Artikel 2 Bijdrage in de maaltijdvoorziening

 • 1.

  Aan een oudere die maaltijden afneemt van een maaltijdvoorziening wordt een in de uitvoeringsregeling nader te bepalen bijdrage per maaltijd verstrekt.

 • 2.

  De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt indien het netto inkomen per maand van betrokken oudere maximaal 115% bedraagt van het voor betrokkene geldend bijstandsniveau.

 • 3.

  De bijdrage is beperkt tot 1 maaltijd per persoon per dag.

Hoofdstuk 3 Aanvragen van een bijdrage in de maaltijdvoorziening

Artikel 3 Aanvragen van de bijdrage

 • 1.

  De oudere moet een aanvraag bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten indienen voor de toekenning van de bijdrage in de maaltijdvoorziening.

 • 2.

  Bij de aanvraag moeten de benodigde inkomensgegevens verstrekt worden voor de beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 2.

 • 3.

  De oudere is verplicht burgemeester en wethouders onmiddellijk mededeling te doen van de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van deze verordening.

Hoofdstuk 4 Toekennen en uitbetalen van de bijdrage

Artikel 4 Betaalbaarstelling van de bijdrage

 • 1.

  De toekenning van de bijdrage in de maaltijdvoorziening vindt voor onbepaalde tijd (of tot wederopzegging) plaats.

 • 2.

  De uitbetaling van de bijdrage vindt maandelijks plaats.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 5 Terugvordering

 • 1.

  In situaties waar sprake is van fraude dan wel nalatigheid in de vorm van het niet melden van gewijzigde omstandigheden, kunnen burgemeester en wethouders besluiten geen bijdrage in de maaltijdvoorziening beschikbaar te stellen.

 • 2.

  Ten onrechte verstrekte bijdragen in de maaltijdvoorziening kunnen teruggevorderd worden. Dit ter nadere beoordeling van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen 2012.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij wordt bekendgemaakt en werkt terug tot 1 juli 2012.

 • 2.

  De verordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen wordt met ingang van 1 juli 2012 ingetrokken.

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 13 december 2012

drs. H.A.J. van de Vliert, A.C. Hofland,

griffier, voorzitter