Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagetoelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, artikel 47
 2. Wet sociale werkvoorziening, artikel 2, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201301-01-201301-01-2015Vervanging verordening cliëntenparticipatie WWB, WIJ en Wsw

14-02-2013

Rijssens Nieuwsblad, 26 februari 2013

2013-03e

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013

De raad van de gemeente Rijssen-Holten 

overwegingen:

 • gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de Wet investeren in jongeren en  artikel 2, lid 3 van de Wet sociale werkvoorziening;

 • gezien het advies van het college van burgemeester en wethouders van 15 januari 2013; 

besluit:

 • 1.

  de Verordening cliëntenparticipatie WWB, WIJ en Wsw met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 in te trekken;

 • 2.

  de Verordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013 met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 januari 2013.  

Verordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de WWB: de Wet werk en bijstand;

 • b.

  de Wsw: de Wet sociale werkvoorziening;

 • c.

  cliëntenparticipatie: de gestructureerde wijze waarop het gemeentebestuur gerechtigden uit sub a. en b. van dit artikel betrekt in de beleidsvoorbereiding, beleidsvaststelling, uitvoering en evaluatie van deze wetten;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

 • e.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten;

 • f.

  cliëntenraad: de door het college als zodanig erkende en actief zijnde cliëntenraad die de belangen behartigd voor gerechtigden uit sub a. en b. van dit artikel;

 • g.

  sw-gerechtigden: personen die een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Wsw vervullen alsmede personen met een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw alsmede hun wettelijk vertegenwoordigers.

Artikel 2. Doelstelling

De doelstelling van cliëntenparticipatie is:

 • a.

  Vergroting van de betrokkenheid van sw-gerechtigden en cliënten die een bijstandsuitkering ontvangen en het betrekken van hun vertegenwoordigers bij beleidsbepaling en de uitvoering van de WWB, Wsw en aanverwante wet- en regelgeving;

 • b.

  Een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van producten en dienstverlening op het onderdeel WWB, Wsw en aanverwante wet- en regelgeving.

Artikel 3. Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert de cliëntenraad het college van burgemeester en wethouders over:

 • a.

  Het gemeentelijk beleid op het terrein van de WWB en Wsw;

 • b.

  Het overig gemeentelijk beleid op het terrein van sociale voorzieningen;

 • c.

  De cliëntenraad houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele cliëntenzaken.

Artikel 4 Werkwijze en bevoegdheden

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie vragen burgemeester en wethouders de cliëntenraad om advies. De cliëntenraad is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders vragen de cliëntenraad in ieder geval advies over het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van de WWB, Wsw en aanverwante wet- en regelgeving;

 • 3.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het door de cliëntenraad uitgebrachte advies kan worden toegevoegd aan de aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen stukken;

 • 4.

  De cliëntenraad vergadert minimaal viermaal per jaar;

 • 5.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad;

 • 6.

  De cliëntenraad adviseert niet over:

 • a.

  de uitvoering van wettelijke voorschriften als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten;

 • b.

  onderwerpen met betrekking tot salariëring van de via de SW geplaatste werknemer;

 • c.

  onderwerpen van interne organisatie, voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de cliënten;

 • d.

  klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben; en

 • e.

  de uitvoering van het SW-bedrijf SOWECO. Hiervoor heeft SOWECO NV een Ondernemingsraad conform de Wet op de Ondernemingsraden.

Artikel 5 Samenstelling, zittingsduur en benoeming

 • 1.

  De samenstelling van de cliëntenraad is als volgt:

  • a.

   Portefeuillehouder Sociale Zaken als overlegvoorzitter;

  • b.

   Ambtenaar van de afdeling Mens en Werk, ambtelijke ondersteuning;

  • c.

   Afgevaardigd lid namens maatschappelijk werk Noord West Twente;

  • d.

   2 Afgevaardigden leden namens FNV en CNV;

  • e.

   3 Afgevaardigden leden namens de cliënten die een uitkering op grond van WWB, Ioaw of Ioaz ontvangen;

  • f.

   Afgevaardigd lid namens sw-gerechtigden die werkzaam zijn in een SW- of regulier bedrijf of sw- gerechtigden die op de wachtlijst staan op grond van de Wsw;

  • g.

   Afgevaardigd lid namens cliënten die een uitkering op grond van de WAO ontvangen;

  • h.

   Afgevaardigd lid namens cliënten die een uitkering op grond van de AOW ontvangen;

  • i.

   Afgevaardigd lid namens het diaconaal netwerk gemeente Rijssen-Holten.

 • 2.

  De zittingsduur van de cliëntenraad komt overeen met die van de gemeenteraad.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad worden door burgemeester en wethouders benoemd.

 • 4.

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 6 Faciliteiten

 • 1.

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks in de gemeentebegroting een budget opgenomen;

 • 2.

  Ten laste van dit budget kunnen, ter beoordeling van burgemeester en wethouders, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering en organisatiekosten;

 • 3.

  De gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar ten behoeve van de cliëntenraad;

 • 4.

  De ambtelijke ondersteuning worden geboden  door een ambtenaar van de afdeling Mens en Werk.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet besluiten burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking van de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening cliëntenparticipatie WWB, WIJ en Wsw wordt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2013 ingetrokken.

 • 2.

  De Verordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013 treedt in werking de dag na afkondiging en werkt terug tot 1 januari 2013

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 14 februari 2013

drs. H.A.J. van de Vliert

A.C. Hofland

griffier

voorzitter

 

Bijlage Toelichting behorende bij Verordening cliëntenparticipatie WWB / Wsw gemeente Rijssen-Holten 2013  

toelichting