Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen voor verkiezingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen voor verkiezingen
CiteertitelNadere regels voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen voor verkiezingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Grondwet
 2. Gemeentewet
 3. Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 4. Kieswet
 5. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2010 (APV)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201319-02-2015Nieuwe regeling

16-07-2013

Rijssens Nieuwsblad, 23 juli 2013

D2013 025 378

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen voor verkiezingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten,

Overwegende:

 • -

  dat omwille van de duidelijkheid wenselijk is om nadere regels ter regulering van meningsuitingen en bekendmakingen die verband houden met verkiezingen van openbare lichamen vast te stellen;

 • -

  dat op dit moment er de volgende mogelijkheden zijn voor het geven van meningsuitingen en bekendmakingen die verband houden met verkiezingen;

 • -

  Gemeentelijke voorzieningen die gratis zijn:

  • Op de 5 plakzuilen;

  • Op de verkiezingsborden die geplaatst worden door de gemeente op diverse locaties;

  • In de frames die bij de invalswegen bij de kernen geplaatst zijn.

   

  Voorzieningen die uitbesteedt zijn aan een particulier en waarvoor betaald moet worden:

  • Via de displays;

  • Via abri’s (bushokjes reclame);

  • Via lichtmastreclame.

 

 • -

  dat het wenselijk is om in tijd van verkiezingscampagnes grote verkiezingsborden (maximaal 6m2) toe te staan en hier regels voor vast te stellen;

 • -

  Gelet op het bepaalde in de Grondwet, de Gemeentewet, de Algemene Wet bestuursrecht (Awb), de Kieswet, de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten 2010 (APV),

Besluiten

Vast te stellen de “nadere regels voor verkiezingsreclame”

Artikel 1: Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

Verkiezingen: verkiezingen of een referendum voor het EuropeesParlement, Tweede Kamer,Provinciale Staten, Gemeenteraad of Waterschap;

 

Aanplakborden: door of in opdracht van de gemeente geplaatste borden die beplakt mogenworden door de politieke partijen met verkiezingsaffiches;

 

Grote verkiezingsborden: reclameborden ten behoeve van de verkiezingen die groter zijn dan 0,5 m2.

Artikel 2: Aanplakborden gemeente

 • 1.

  Aan de verkiezing deelnemende politieke partijen mogen posters plakken op de specialeverkiezingsborden die zes weken voor de verkiezingsdag door de gemeente Rijssen-Holtengeplaatst worden.

 • 2.

  Het verwijderen van de aanplakborden vindt plaats gedurende de eerste week na deverkiezingsdag. Als er binnen drie maanden na de verkiezingen wederom verkiezingenplaatsvinden, worden de aanplakborden verwijderd gedurende de eerste week na deverkiezingsdag van de tweede verkiezingen.

 • 3.

  Per aanplakbord mag maximaal één verkiezingsaffiche per politieke partij worden aangebracht.

 • 4.

  Er moet zodanig geplakt worden dat er zoveel mogelijk vrije ruimte overblijft voor andereverkiezingsaffiches en er niet over andere verkiezingsaffiches heen wordt geplakt.

 • 5.

  De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verwijdering vanverkiezingsaffiches door onbevoegden.

Artikel 3: Grote verkiezingsborden

 • 1.

  Grote verkiezingsborden mogen maximaal 6m2 groot zijn.

 • 2.

  Grote verkiezingsborden mogen vanaf 6 weken voor tot en met 1 week na de verkiezingsdaggeplaatst worden.

 • 3.

  De grote verkiezingsborden moeten binnen de in lid 2 aangegeven periode zijn verwijderd. Andersworden deze door de gemeente op kosten van degene die verantwoordelijk is voor de plaatsingvan deze verkiezingsborden verwijderd.

 • 4.

  De grote verkiezingsborden mogen niet op gemeentegrond geplaatst worden. Plaatsing opparticulier eigendom mag alleen geschieden met instemming van de rechthebbende.

 • 5.

  De grote verkiezingsborden moeten zodanig geplaatst worden dat de verkeersveiligheid niet in hetgeding is. Binnen een afstand van 25 meter vanaf kruisingen of splitsingen van wegen mogen geengrote verkiezingsborden worden geplaatst.

 • 6.

  De staat van de borden mogen niet het uiterlijk aanzien van de gemeente schaden.

 • 7.

  Op kosten van degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de grote

verkiezingsborden kunnen deze te allen tijde worden verwijderd wanneer deze in strijd zijngeplaatst met het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten2010 en/of het bepaalde in beleidsregels.

Artikel 4 verbod overige vormen van reclame op of aan de openbare weg

Het is verboden aanhangers, spandoeken en andere reclamedragers ten behoeve van deverkiezingen te plaatsen op, aan, in, over of boven de openbare weg.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor het aanplakken, de plaatsing en het ophalen van de groteverkiezingsborden is en blijft aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derdentoegebrachte schade.

Artikel 6 afwijking nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan in uitzonderlijke situaties besluiten van de nadereregels ten behoeve van verkiezingsreclame af te wijken.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

De nadere regels voor de verkiezingsreclame treden één dag na de bekendmaking in werking.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels voor het aanbrengen van meningsuitingen enbekendmakingen voor verkiezingen”.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 juli 2013

Burgemeester en Wethouders van Rijssen-Holten

De secretaris, De burgemeester