Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2013 (inclusief wijziging juni 2014)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2013 (inclusief wijziging juni 2014)
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2013 (inclusief wijziging juni 2014)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenmandatenlijst wijziging onderdeel Personeel en Organisatie Mandatenlijst 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-201408-10-2014Wijziging mandatenlijst onderdeel Personeel en Organisatie

20-06-2014

Overheid.nl via GVOP, 1 augustus 2014

Z2014 003 581
07-08-201311-09-2014Vervanging van het mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2012

15-07-2013

Rijssens Nieuwsblad, 6 augustus 2013

D2013 025 538

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2013

Het college en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten, ieder voor zover het hun/zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat het uit oogpunt van efficiency gewenst is bepaalde bevoegdheden te mandateren aan de portefeuillehouders of ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten of aan derden;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de besturingsfilosofie ‘Samen nieuw perspectief’;

besluiten:

 

 • A.

  In te trekken c.q vervallen te verklaren het door het college en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten op 10 juli 2012 vastgestelde ‘Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2012’.

 • B.

  Aan de portefeuillehouders en aan ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten en/of aan derden te mandateren de bevoegdheden zoals aangegeven in het bij dit besluit behorende register, met inachtneming van de volgende voorschriften:

  • 1.

   In geval van afwezigheid van de functionaris zoals genoemd in het register waarin bevoegdheden zijn toegekend, wordt de functionaris die het besluit neemt of ondertekent als volgt vervangen (voor zover niet anders aangegeven):

   de behandelend ambtenaar door een andere behandelend ambtenaar van het desbetreffende team; de senior medewerker/teamleider door het desbetreffende afdelingshoofd, het afdelingshoofd door de desbetreffende seniormedewerker/teamleider, de manager brandweerzorg door een daartoe aangewezen medewerker van de brandweer, de portefeuillehouder door zijn/haar plaatsvervanger in het college.

  • 2a.

   Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan beslissing en ondertekening aan dezelfde functionaris worden opgedragen, worden ondertekend met:

    

   Met vriendelijke groet,

   namens het college van burgemeester en wethouders (of namens de burgemeester)

   naam afdeling

    

   naam van de ondertekenaar

   functiebenaming.

  • 2b.

   Alle krachtens mandaat ondertekende besluiten, waarvan alleen de ondertekening is gemandateerd, worden ondertekend met:

    

   Met vriendelijke groet,

   overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders op (datum) genomen besluit (of overeenkomstig het door de burgemeester op (datum) genomen besluit)

   naam afdeling

    

   naam van de ondertekenaar

   functiebenaming.

  • 2c.

   Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan de beslissing is gemandateerd en de ondertekening aan nog een andere functionaris is opgedragen, worden als volgt ondertekend:

    

   Met vriendelijke groet,

   namens het college van burgemeester en wethouders

   de portefeuillehouder …. (of andere in het register genoemde functionarissen)

   overeenkomstig het door deze op (datum) genomen besluit

   naam afdeling

    

   naam van de ondertekenaar

   functiebenaming

 • C.

  Te bepalen dat op aanvragen binnengekomen voor 7 augustus 2013 de mandatenlijst 2012 van toepassing blijft.

 • D.

  Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2013” en in werking treedt op 7 augustus 2013.

   

Rijssen, 15 juli 2013

gemeente Rijssen-Holten

gemeente Rijssen-Holten

 

 

het college van burgemeester en wethouders

 

burgemeester

de secretaris

de burgemeester

 

 

Bijlage 1 Mandatenlijst wijziging onderdeel Personeel en Organisatie

mandatenlijst wijziging onderdeel Personeel en Organisatie

Bijlage 2 Mandatenlijst 2013

Mandatenlijst 2013