Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Mandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013
CiteertitelMandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 160 lid 1, onder e en artikel 171
 2. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 10
 3. burgerlijk wetboek, artikel 3:60
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2013Nieuwe regeling

18-06-2013

Rijssens Nieuwsblad, 9 juli 2013

D2013 024 422

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

gelet op artikel 160 lid 1, onder e, van de Gemeentewet, hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:60 burgerlijk wetboek, artikel 171 Gemeentewet.

Overwegende dat:

 • -

  het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Twente op 28 maart 2011 de regionale organisatie en functiestructuur voor de Bevolkingszorg heeft vastgesteld;

 • -

  het de functies van Officier van Dienst bevolkingszorg, Algemeen Commandant Bevolkingszorg, hoofden en teamleiders betreffen;

 • -

  het van belang is, voor de uitvoering van de operationele functies bevolkingszorg ten behoeve van de getroffen gemeente(n), een aantal specifieke bevoegdheden te mandateren.

Besluit 

vast te stellen het navolgende besluit mandaat, volmacht en machtiging crisisorganisatie onderdeel Bevolkingszorg 2013:

Artikel 1 Verlenen mandaat, volmacht en machtiging

Aan de in het onderstaande schema genoemde functionarissen wordt mandaat, volmacht en /of machtiging verleend om in naam en onder verantwoordelijkheid van het bevoegde bestuursorgaan bevoegdheden uit te oefenen, privaatrechtelijke handelingen te verrichten.

 

Bevoegdheid

Functionaris

1.

Alarmeren en opschalen van (onderdelen van) het regionale team Bevolkingszorg conform gemeentelijke opschalingsprocedure.

Dienstdoende functionaris binnen functiestructuur bevolkingszorg

2.

Uitvoeren taken Regionale Crisisplan en processen bevolkingszorg, na alarmering en zonder separate opdracht of instructie.

Dienstdoende functionaris binnen functiestructuur bevolkingszorg

3.

Nemen besluit tot het doen van een uitgave tot een bedrag van € 15.000,-en het verrichten van rechtshandelingen terzake.

Officier van Dienst Bevolkingszorg

4.

Nemen besluit tot het doen van een uitgave tot een bedrag van € 50.000,-en het verrichten van rechtshandelingen terzake.

Algemeen Commandant bevolkingszorg

5.

Nemen besluit tot het doen van een uitgave tot een bedrag van € 1.000 ,-en het verrichten van rechtshandelingen terzake.

Dienstdoende hoofden/teamleiders Bevolkingszorg

Artikel 2 Reikwijdte mandaat

Op het mandaat, de volmacht en de machtiging zijn geen beperkingen van toepassing.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: "Mandaatbesluit Crisisorganisatie Bevolkingszorg 2013”

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking, te weten 3 juli 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten op 18 juni 2013 en aldus vastgesteld door de burgemeester van Rijssen-Holten op 18 juni 2013.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, De burgemeester,

………… …………… …………………………

(handtekening) (handtekening)

De burgemeester,

………………………………………

(handtekening)