Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2013
CiteertitelBeleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagetoelichting beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2013

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-05-201301-01-201312-09-2014Nieuwe regeling

08-05-2013

Rijssens Nieuwsblad, 21 mei 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2013

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijssen-Holten, 

Besluiten vast te stellen: 

Beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten2013

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   WWB: Wet werk en bijstand (WWB);

  • b.

   Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

  • c.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

  • d.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

  • e.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • f.

   college: college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

  • g.

   uitkering: de door het college verstrekte bijstand als bedoeld in de WWB en Bbz en de uitkering als bedoeld in de IOAW en IOAZ, verhoogd met de afgedragen loonbelasting, premies volksverzekeringen en vergoeding als bedoeld in artikel 43 van de Zorgverzekeringswet;

  • h.

   benadelingsbedrag: de uitkering die als gevolg van schending van de inlichtingenplicht ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verstrekt;

  • i.

   bestuurlijke boete: de bestuurlijke boete, bedoeld in de artikelen 18a WWB, 20a IOAW en 20a IOAZ;

  • j.

   inlichtingenverplichting: de verplichting, bedoeld in de artikelen 17, eerste lid WWB, 13, eerste lid IOAW, 13, eerste lid IOAZ en 30c tweede en derde lid van de wet SUWI.

Artikel 2. Gebruikmaking van de wettelijke bevoegdheid

Het college maakt gebruik van de bevoegdheid tot het afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete ingevolge artikel 18a, derde en vierde lid WWB, artikel 20a, derde en vierde lid IOAW, artikel 20a, derde en vierde lid IOAZ.

Artikel 3. Waarschuwing

 • 1.

  Indien er sprake is van een overtreding van de inlichtingenplicht wordt er een bestuurlijke boete opgelegd.

 • 2.

  Is er in afwijking van lid 1 sprake van het ontbreken van de verwijtbaarheid dan wordt volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing, tenzij er in de afgelopen twee jaar een waarschuwing of boete is opgelegd.

Artikel 4. Verminderde verwijtbaarheid

 • 1.

  Indien er sprake is van verminderde verwijtbaarheid wordt de bestuurlijke boete met 50% verlaagd.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan in bijzondere omstandigheden de bestuurlijke boete lager worden vastgesteld.

Artikel 5. Dringende redenen

In geval van dringende redenen wordt van een bestuurlijke boete afgezien.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2013.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2013.

 

Deze beleidsregels zijn door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 2013

Bijlage I Toelichting beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2013

toelichting beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2013